piątek, 23 wrzesień 2016 00:00

Program Współpracy Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zgodnie z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Wąbrzeźno do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2017.
Projekt Programu Współpracy Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 mogą Państwo znaleźć na stronie www.ugw.pl .
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące programu można składać do 10 października 2016 r. osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 104 (I piętro), lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Formularz uwag do projektu w załączeniu.

Projekt


Program współpracy w 2017 r. Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.


Postanowienia ogólne

1. Roczny Program Współpracy określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań.
2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn. zm.,
b) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) programie - rozumie się przez to "Roczny Program Współpracy na rok 2017 Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i ze stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego".

I. Cele programu
Celem Rocznego Programu Współpracy jest przede wszystkim:
a) Wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych,
b) Wspieranie lokalnych inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość obywatelską społeczeństwa oraz działań służących integracji społecznej mieszkańców terenów wiejskich,

1. Cel główny
Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi.


2. Cele szczegółowe

Celami szczegółowymi programu są:
1) działania na rzecz tworzenia warunków służących powstawaniu inicjatyw lokalnych;
2) umacnianie świadomości społecznej mieszkańców gminy, poczucia ich odpowiedzialności za siebie, najbliższe otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
4) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych i kulturalnych;
5) intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży;
6) otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych.

II. Przedmiot współpracy

Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w szczególności zadań w dziedzinie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez:
a) wspomaganie programów profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez różne grupy i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przedłożonych projektów,
b) wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych i osób niepełnosprawnych; c) wspomaganie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5) upowszechniania kultury oraz wspierania inicjatyw opiekuńczo – wychowawczych i społeczno - kulturalnych poprzez:
a) organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, kulturalnych i rekreacyjno- wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży
b) organizowanie masowych imprez kulturalnych służących integracji społecznej mieszkańców,
c) ukazywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji kulturalnych;
6) upowszechniania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami;
7) kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportu,
b) organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów.
8) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

III. Formy współpracy

1. Zlecenie realizacji zadań Gminy Wąbrzeźno organizacjom odbywa się poprzez:
a) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania odbywa się poprzez przekazywanie przez organizacje informacji o realizowanych zadaniach sfery publicznej w oparciu o środki inne niż wynikające z programu.
3. Udzielanie wsparcia, w szczególności w zakresie:
a) pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.
b) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy,
c) Współudział Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,
d) nieodpłatnego udostępnienia materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert.

IV. Zasady współpracy

Współpraca Gminy Wąbrzeźno z organizacjami opiera się na zasadach:
a) pomocniczości
b) suwerenności stron
c) partnerstwa
d) efektywności
e) uczciwej konkurencji
f) jawności.

V. Okres realizacji programu

Gmina Wąbrzeźno realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2017.


VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

Gmina Wąbrzeźno współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego rocznego programu współpracy na rok 2017 i przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.


VII. Sposób oceny realizacji programu współpracy

Gmina Wąbrzeźno w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.
W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.
Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z „Ustawy”. Również nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt Gminy przedkładać będzie organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

VIII. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz ich przebiegu

Program Współpracy Gminy Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. uchwalany jest na bazie projektu programu, który podlega konsultacji społecznej mieszkańców gminy i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy” funkcjonujących na terenie gminy.
Projekt programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąbrzeźno: www.ugw.pl,.
Uwagi i wnioski dotyczące programu można składać po umieszczeniu projektu na stronie internetowej www.ugw.pl, osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszone propozycje i uwagi są analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.
Mieszkańcy gminy informowani są drogą ogłoszeń tradycyjnych i na stronie www.ugw.pl o działaniach realizowanych przez sektor pozarządowy.
Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Wąbrzeźno a organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz innymi organizacjami określonymi w „Ustawie” odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wspieranie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Urząd.

IX. Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

Komisja konkursowa i jej przewodniczący powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Wąbrzeźno, niezwłocznie po zamknięciu konkursu ofert.

W skład komisji wchodzą:
1. Przedstawiciele organu wykonawczego,
2. Reprezentant organizacji pozarządowych.
Skład Komisji Konkursowej oraz regulamin jej pracy określa się w zarządzeniu Wójta.
W skład komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
Komisja konkursowa działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.
Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
- ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 „Ustawy” oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 „Ustawy”, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Wąbrzeźno. Ogłoszenie o konkursie, zgodnie z Ustawą, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Wąbrzeźno


Formularz uwag do projektu Programu Współpracy w 2017 r. (Format DOC)

Formularz uwag do projektu Programu Współpracy w 2017 r. (Format PDF)

Czytany 951 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 22 listopad 2016 17:23

Adres_Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

Galeria_Gmina_Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top