poniedziałek, 29 styczeń 2018 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Jaworzu

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Jaworzu

Lp. Położenie

Nr księgi

wieczystej

Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza
1. Jaworze TO1W/00009348/6 263 0,0200 Nieruchomość jest zabudowana  murowanym, parterowym budynkiem byłej remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 77,25 m2. W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji. 18.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 26 lutego 2018 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/ Wąbrzeźno. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg -  działka nr 263 położona w Jaworzu.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Nabywca zobowiązany jest również do poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wyceny nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie i przygotowania materiałów geodezyjnych.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno,               ul. Mickiewicza 21,  pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Czytany 43 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 29 styczeń 2018 11:24

Adres_Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

Galeria_Gmina_Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top