piątek, 30 wrzesień 2022 00:00

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR w Gminie Ryńsk”

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Procedura monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego – pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PPGR w Gminie Ryńsk” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020.

  1. Projekt zakłada nabycie i nieodpłatne przekazanie przez Gminę Ryńsk komputerów wraz z osprzętem uprawnionym wnioskodawcom tj. członkom rodziny w linii prostej osoby, która była zatrudniona w zlikwidowanych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, na podstawie złożonych oświadczeń oraz innych dokumentów pozytywnie zweryfikowanych zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego.
  2. Komputery są przeznaczone na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych, które nie otrzymały tożsamego wsparcia z innych działań przeznaczonych do ograniczenia i niwelacji skutków pandemii COVID-19.
  3. Każdy wnioskodawca na podstawie złożonego do Wójta Gminy Ryńsk wniosku wraz z oświadczeniami i innymi wymaganymi dokumentami po weryfikacji uprawnień otrzymuje komputer z osprzętem.
  4. Przekazanie komputera wraz z osprzętem następuje nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny, Protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym załącznik do umowy.
  5. Przekazany komputer z osprzętem staje się własnością wnioskodawcy, jednakże wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/opiekuna prawnego (załącznik Nr 7 do Regulaminu Konkursu Grantowego) lub w Oświadczeniu ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletniość (załącznik Nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego).
  6. Wnioskodawca jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenie czy utratę komputera niewynikające z użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
  7. Obowiązkiem wnioskodawcy jest sprawdzenie otrzymanego komputera z osprzętem przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego tj. stanu technicznego, numeru seryjnego.
  8. Obowiązkiem wnioskodawcy jest składanie oświadczeń w okresach co 6 miesięcy przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu (dokładne termin zostaną ustalone i przesłane Wnioskodawcy na adres mailowy wskazany w umowie darowizny). Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 i Nr 2 do procedury monitorowania.
  9. Gmina Ryńsk ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia realizacji celu dla jakiego nastąpiła darowizna przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Ryńsk.
  10. Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu wartości otrzymanego komputera z osprzętem w przypadku niedotrzymania wymaganego okresu zachowania efektów projektu tj. przez okres 2 lat od zakończenia projektu, w szczególności w przypadku zbycia, wynajęcia, przekazania do użytku osobom trzecim lub nieokazania na żądanie w celu weryfikacji stanu technicznego oraz realizacji celu darowizny w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Ryńsk.
Czytany 612 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top