Inwestycje 2021

Inwestycje 2021 (5)

Loga UE 3

 

W ramach inwestycji na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu wybudowano budynek wypożyczalni z zapleczem oraz zakupiono wyposażenie i sprzęt wodny. Ponadto wybudowano pomost z materiału kompozytowego o łącznej długości 140 m wraz z ławkami oraz wykonano nawierzchnię dróg wewnętrznych z kostki betonowej o łącznej długości około 1,7 km.

Inwestycja realizowana jest w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020, Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków.

 

Rozwoj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu 1Rozwoj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu 2Rozwoj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu 9Rozwoj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu 3Rozwoj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu 4Rozwoj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu 10Rozwoj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu 5Rozwoj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu 6Rozwoj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu 11Rozwoj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu 7Rozwoj infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Przydworzu - tablica informacyjna

poniedziałek, 20 grudzień 2021 00:00

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk

Napisane przez

Loga UE 3

Projekt pn. „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk” jest współfinansowany w ramach Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie polegało na montażu 33 mikroinstalacji fotowoltaicznych, 2 pomp ciepła i 2 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych oraz 3 mikroinstalacji na budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy (stacja uzdatniania wody w Czystochlebiu, stacja uzdatniania wody w Zieleniu, Urząd Gminy Ryńsk). Projekt został realizowany na terenie gminy Ryńsk w miejscowościach Cymbark, Czystochleb, Jarantowice, Jaworze, Ludowice, Łabędź, Małe Radowiska, Myśliwiec, Orzechowo, Pływaczewo, Ryńsk, Sitno, Stanisławki, Wałycz, Wałyczyk, Zieleń, Wąbrzeźno. W zakres projektu wchodziły również prace przygotowawcze, nadzór inwestorski, zarządzanie oraz promocja projektu. Prace przygotowawcze obejmowały wizje lokalną, zostały wykonane audyty zapotrzebowania na energię oraz możliwości technicznych, sporządzono dokumentację techniczną oraz dokumentacje niezbędną do ubiegania się o dofinansowanie.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Województwem Kujawsko-Pomorskim nastąpiła rzeczowa realizacja projektu.

W wyniku realizacji operacji zamontowano 33 mikroinstalacje dla budynków mieszkalnych o łącznej mocy 252,40 kWp, z czego każda pojedyncza o mocy mniejszej niż 10 kWp. Dla budynków użyteczności publicznej zamontowano 3 mikroinstalacje o łączna mocy 103,60 kWp, z czego każda pojedyncza o mocy mniejszej niż 50 kWp. Dwie pompy ciepła każda o mocy 8,5 kWt i dwa kolektory słoneczne każdy o mocy 1,4 kWt. Zrealizowane przedsięwzięcie i możliwość skorzystania z dotacji w znaczny sposób wpłynęły na bilans energetyczny i ekonomiczny mieszkańców.

Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Dzięki tej inwestycji Gmina Ryńsk promuje rozwiązania w zakresie mikroinstalacji OZE i działań prosumenckich (produkuje i konsumuje w ramach jednej lokalizacji), a także redukcję tzw. niskiej emisji co na terenach wiejskich jest powszechnym zjawiskiem. Realizacja przedsięwzięcia poprawiła wizerunek Gminy, jako gminy efektywnej energetycznie i ekonomicznie zaradnej. Zakłada się dalsze wsparcie działań związanych z rozwojem instalacji produkujących energię z OZE, przede wszystkim na potrzeby własne. Realizowany jest także aspekt społeczny związany z koniecznością zmiany zachowań i postaw społecznych spowodowanych zastosowaniem nowych rozwiązań i podnoszeniem wymogów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywnego gospodarowania zasobami. Ważny jest także pozytywny wpływ tego typu działań na problematykę zmian klimatu oraz globalnego ocieplenia poprzez ograniczanie emisji CO2 do atmosfery. Cel główny przedsięwzięcia został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, a ich realizacja została wykazana za pomocą wskaźników produktu i rezultatu, które dla przedmiotowej inwestycji przedstawiają się następująco:

  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 36 szt.
  • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE - 4 szt.
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 294,90 tony równoważnika CO2
  • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 348,15 MWhe/rok
  • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 40,68 MWht/rok
  • Produkcja energii elektrycznej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 348,15 MWhe/rok
  • Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE - 40,68 MWht/rok
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,02 MWt
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - 0,36 MWe.

 

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk 1Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk 2Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk 3Odnawialne Źródła Energii w Gminie Ryńsk - tablica informacyjna

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top