Inwestycje 2022

Inwestycje 2022 (6)

poniedziałek, 18 lipiec 2022 15:00

Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu

Napisane przez

Loga UE PROW LGD

W dniu dzisiejszym tj. 18 lipca 2022 roku przedstawiciele Gminy Ryńsk podpisali umowę nr 01353-6935-UM0212096/21 WS-I-L.052.8.258.2109.2021 o dofinansowanie operacji polegającej na urządzeniu Centrum Rekreacji w Czystochlebiu. Centrum Rekreacji składa się z boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i piłkochwytów, placu zabaw wraz z ogrodzeniem panelowym oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, małej architektury i trawników.

Wartość projektu przekracza 500 tyś. złotych.
Wartość dofinansowania: 245 493 złotych.

Operacja pn. „Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu” mająca na celu Rozwój infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki poprzez urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu - tablica informacyjna

 

Aktualizacja: 3.11.2022 r.

Zakończono realizację operacji pn. „Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu”.

Okres realizacji: od dnia 26.08.2022 r. do dnia 26.10.2022 r.

W ramach operacji wybudowano boisko o nawierzchni syntetycznej oraz urządzono plac zabaw wraz z ogrodzeniem na części działki nr 146/4 w Czystochlebiu, gmina Ryńsk.

Inwestycja polegała na:

 • budowie boiska wielofunkcyjnego (boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej),
 • budowie piłkochwytów wys. 5,0 m,
 • budowie placu zabaw o nawierzchni piaszczystej (piasek płukany o frakcji uziarnienia do 2,0 mm (bez cząstek pyłowych i iłowych), grubości 20 cm,
 • budowie ogrodzenia (panelowego w kolorze brązowym z cokołem prefabrykowanym) placu zabaw wys. 1,50 m,
 • budowie chodnika szer. od 3,0 m do 4,5 m,
 • montażu urządzeń małej architektury,
 • niwelacji terenu, wykonanie rowów, skarp, przemieszczenia mas ziemnych,
 • wykonaniu trawników.

Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 1Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 2Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 3Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 4Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 5Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 6Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 7Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 8Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 9Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 10Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 11Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 12Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 13Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 14Urządzenie Centrum Rekreacji w Czystochlebiu 15

Loga UE

 

Projekt pn. Rewitalizacja sołectwa Ryńsk – „Remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową drogi do świetlicy” jest współfinansowany w ramach Działania RPKP.07.01.00. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość: ok. 1 200 000,00 zł

Łączne dofinansowanie: 671 130,28 zł

Remont i wyposażenie świetlicy

Umowa z Wykonawcą na kwotę: 998 000,00 zł

Głównym celem jest odpowiednie przystosowanie infrastruktury do prowadzenia działań zwalczających problemy społeczne.

Problemem społecznym zdiagnozowanym w sołectwie Ryńsk jest wysokie bezrobocie (udział bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym wynosi 9,12%, przy średniej dla gminy wynoszącej 8,50%). Aby zniwelować ten problem konieczne było podjęcie szeregu działań z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej typu: doradztwo zawodowe, treningi podnoszenia kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania aktywizacyjno-integracyjne. Powyższe działania były kierowane do osób bezrobotnych w ramach projektu pn. „Aktywni zawodowo mieszkańcy Gminy Ryńsk”.

Innym ze zdiagnozowanych problemów społecznych jest wysoki stopień uzależnienia od świadczeń pomocy społecznej (udział osób w gospodarstwach domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności ogółem dla sołectwa wynosi 16,45%, zaś dla gminy 12,78%). Zrealizowano działania kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach planowanego projektu pn. „Cykl zajęć integracyjno-aktywizacyjnych dla osób wykluczonych społecznie”. Aby w/w działania mogły być realizowane niezbędne było przystosowanie na ten cel świetlicy w Ryńsku poprzez remont i wyposażenie świetlicy wraz z przebudową dróg do świetlicy.
Realizacja projektu infrastrukturalnego jest rozwiązaniem problemu występowania złego stanu infrastruktury społecznej i technicznej.

W zakresie zadania zostały wykonane następujące roboty budowlane:

 • Malowanie ścian i sufitów pomieszczeń świetlicy
 • Malowanie balustrad schodowych
 • Wymiana opraw oświetleniowych wewnętrznych wraz z montażem nowych opraw awaryjnych
 • Wykonanie prac glazurniczych
 • Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej
 • Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej dachu
 • Wykonanie obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych
 • Przemurowanie kominów ponad pokryciem dachu
 • Wymiana instalacji odgromowej całego budynku
 • Malowanie elewacji całego budynku
 • Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego
 • Montaż klimatyzatorów w ilości 4 szt.
 • Biały montaż - umywalki, wc kompakt
 • Montaż wyposażenia higieniczno-sanitarnego
 • Wykonanie utwardzeń z kostki betonowej
 • Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych w tym kuchenki gazowo-elektryczne, witryny chłodnicze, zmywarko-wyparzarka, okapy kuchenne, stół gastronomiczny
 • Dostawa i montaż mebli kuchennych
 • Dostawa i montaż wyposażenia sali w stoły oraz krzesła
 • Dobudowa dźwigu osobowego z napędem hydraulicznym do budynku świetlicy wraz z robotami elektrycznymi oraz odbiorami UDT.

Przebudowa dróg

Umowa z Wykonawcą na kwotę: 138 854,63 zł zł

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej nr 070389C (ul. Strażacka) o długości 0,15 km.

Przebudowa drogi była niezbędna z uwagi na fakt, że jej aktualny stan techniczny był zły.

Nawierzchnia była stara, zużyta i przez wzgląd na zły stan nie stanowiła ułatwienia dla użytkowników, w tym dla niepełnosprawnych. Dlatego też, niezbędne było polepszenie stanu infrastruktury drogowej, a co za tym idzie bezpieczeństwa na drodze, która prowadzi do świetlicy, w której przewidziano zajęcia dla mieszkańców. Jest to element niezwykle ważny i konieczny. Przebudowa drogi służyć ma bezpieczeństwu i zapewni odpowiedni dostęp do świetlicy, która jest ośrodkiem ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze objętym LSR. Dobry stan drogi służyć będzie optymalizacji dostępu do świetlicy.

Działania zaplanowane w projekcie służyć będą dobru użytkowników świetlicy w Ryńsku. To właśnie tutaj odbywać się będą zajęcia, które przyczynią się do aktywizacji społeczeństwa, w tym w szczególności do likwidacji problemów zauważalnych na terenie sołectwa Ryńsk.

Mając na uwadze pełen komfort lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży zaplanowano i zrealizowano niniejszy projekt.

 

Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 1Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 2Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 9Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 3Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 4Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 10Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 5Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 6Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 7Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 8Remont i wyposażenie świetlicy w Ryńsku wraz z przebudową drogi do świetlicy 11

Zakończono modernizację drogi gminnej nr 070282C Przydwórz - Bartoszewice. Wykonano od podstaw odcinek drogi o długości 0,998 km z dwuwarstwową nawierzchnią bitumiczną jezdni wraz z podbudową i obustronne pobocza umocnione kruszywem. Zamontowano oznakowanie pionowe drogi.

Na realizację wspólnie z Gminą Ryńsk ww. zadania do długości 0,998 km Województwo Kujawsko-Pomorskie przeznaczyło środki budżetu województwa pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w kwocie 179.640,00 zł.

Łączny koszt robót drogowych w ramach przedsięwzięcia wyniósł 928.865,27 zł.

 

Przebudowa drogi Przydwórz-Bartoszewice zdjęcie 1Przebudowa drogi Przydwórz-Bartoszewice zdjęcie 2Przebudowa drogi Przydwórz-Bartoszewice zdjęcie 3Przebudowa drogi Przydwórz-Bartoszewice zdjęcie 4Przebudowa drogi Przydwórz-Bartoszewice zdjęcie 5Przebudowa drogi Przydwórz-Bartoszewice zdjęcie 6

Loga UE

 

Projekt pn. „Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy” jest współfinansowany w ramach Działania RPKP.07.01.00. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość: ok. 2 000 000,00 zł

Łączne dofinansowanie: 1 840 202,92 zł

Przebudowa świetlicy

Umowa z Wykonawcą na kwotę: 1 285 000,00 zł

Głównym celem jest odpowiednie przystosowanie infrastruktury do prowadzenia działań zwalczających problemy społeczne.

Problemem społecznym zdiagnozowanym w sołectwie jest niski poziom edukacji na poziomie podstawowym. W celu poprawy stanu kryzysowego w tym obszarze zaplanowano przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci w oparciu o wyremontowaną i wyposażoną świetlicę w Czystochlebiu. Działania te będą kierowane do dzieci i młodzieży w ramach projektu „Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”. Wyposażenie do świetlicy zostanie zakupione z innych środków.

Innym ze zdiagnozowanych problemów społecznych występującym w sołectwie Czystochleb jest zagrożenie przestępczością, w tym wśród osób młodocianych. Stosunek wykroczeń (także przestępstw) młodzieży 13-18 lat odnotowanych przez służby porządkowe względem ogółu młodzieży w tym przedziale wieku wynosi 25%, przy średniej dla gminy 11,41%. Aby zniwelować ten problem konieczne jest podjęcie szeregu działań w ramach spotkań z policjantem i psychologiem, zajęć obejmujących obserwację zachowań, spotkań z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów profilaktycznych. Edukacja i profilaktyka zachowań nieakceptowanych w społeczeństwie przyczyni się do wzrostu poczucia bezpieczeństwa, a w efekcie zwiększenie jakości życia i rozwoju społeczeństwa.

W ramach robót:

 • Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
 • Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną,
 • Wykonano instalację centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni,
 • Wykonano instalację elektryczną,
 • Wymieniono podłogi oraz wykonano nowy strop nad parterem,
 • Wykonano utwardzenia z kostki granitowej,
 • Wykonano klatkę schodową,
 • Wykonano nowe schody zewnętrzne wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Przebudowa dróg

Umowa z Wykonawcą na kwotę: 597 187,43 zł

Przedmiotem inwestycji była przebudowa dróg gminnych nr 070273C i nr 070274C w Czystochlebiu o łącznej długości 0,6 km.

Przebudowa dróg była niezbędna z uwagi na fakt, że ich aktualny stan techniczny był zły.

Nawierzchnia była stara, zużyta i przez wzgląd na zły stan nie stanowiła ułatwienia dla użytkowników, w tym dla niepełnosprawnych. Dlatego też, niezbędne było polepszenie stanu infrastruktury drogowej, a co za tym idzie bezpieczeństwa na drodze, która prowadzi do świetlicy, w której przewidziano zajęcia dla dzieci i młodzieży. Jest to element niezwykle ważny i konieczny. Przebudowa dróg służyć ma bezpieczeństwu i zapewni odpowiedni dostęp do świetlicy, która jest ośrodkiem ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarze objętym LSR. Dobry stan dróg służyć będzie optymalizacji dostępu do świetlicy.

Działania zaplanowane w projekcie służyć będą dobru użytkowników świetlicy w Czystochlebiu. To właśnie tutaj odbywać się będą zajęcia, które przyczynią się do aktywizacji społeczeństwa, w tym w szczególności do likwidacji problemów zauważalnych na terenie sołectwa Czystochleb.

Mając na uwadze pełen komfort lokalnej społeczności, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży zaplanowano i zrealizowano niniejszy projekt.

 

Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 1Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 2Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 3Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 4Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 5Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 6Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 7Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 8Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 10Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 11Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 9Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 12Przebudowa świetlicy w Czystochlebiu wraz z przebudową dróg do świetlicy 13

środa, 16 luty 2022 00:00

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce

Napisane przez

logo prow 2014 2020 1496x190

15 lutego 2022 roku uroczystym wbiciem pierwszej łopaty rozpoczęliśmy budowę Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce. Wykonawcą robót jest Konsorcjum w składzie: Lider FISZER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gen. Sikorskiego 60a, 87-300 Brodnica, Partner Fiszer Zdzisław Zakład Wielobranżowy Usługowo Produkcyjny „FISZER”, ul. Gen. Sikorskiego 60a, 87-300 Brodnica, z którym 1 października 2020 roku podpisaliśmy umowę.

Całkowity koszt inwestycji: 4.661.308,79 zł, w tym środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: 1.267.466,00 zł oraz środki własne gminy: 3.393.842,79 zł.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zgodnie z opracowaną dokumentacja wykona min.:

 1. dwie nowe studnie głębinowe ujęcia wody wraz z ich wyposażeniem i uzbrojeniem;
 2. budynek technologiczny stacji uzdatniania wody z wyposażeniem;
 3. zbiorniki zewnętrzne - retencyjne wody uzdatnionej w ilości 2 szt. o pojemności 100 m3 każdy;
 4. odstojnik wód popłucznych z odprowadzeniem wód popłucznych;
 5. zbiornik bezodpływowy ścieków sanitarnych oraz ścieków z chlorowni;
 6. odcinek sieci wodociągowej odprowadzający oczyszczoną wodę do istniejącej sieci wodociągowej;
 7. przyłącze energetyczne do sieci elektro-energetycznej;
 8. drogę dojazdową do SUW wraz ze zjazdem na drogę powiatową;
 9. ogrodzenie terenu stacji wraz z bramą;
 10. zagospodarowanie terenu stacji;
 11. oświetlenie i drogi komunikacyjne,
 12. awaryjne zasilanie obiektu z agregatu prądotwórczego wraz z jego dostawą;
 13. inne elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SUW.

Termin wykonania: 15 października 2022 roku.

Hydrofornia w Sosnówce będzie trzecią po Czystochlebiu i Zieleniu Stacją Uzdatniania Wody w naszej gminie, tym samym w okresie letnim nie zabraknie wody w kranach naszych mieszkańców.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce 1Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce 2Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce 3Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce 4Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce 5Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce 6Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce 7Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce 8Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce 9Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Sosnówce 10

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top