Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej

Świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat otrzymają strażacy, którzy co najmniej przez 25 lat (druhowie) lub 20 lat (druhny) brali czynny udział w akcjach ratowniczych. Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.

Komu przysługuje świadczenie?

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

 1. czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:
  • w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat;
  • w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat;
 2. oraz osiągnął:
  • w przypadku mężczyzn – 65 rok życia,
  • w przypadku kobiet – 60 rok życia.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Osoba ubiegająca się o świadczenie ratownicze musi wykazać stosowny okres bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

 1. od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP,
 2. od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków,
 3. do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków,

Zasady odnoszące się do osób powoływanych na świadków:

Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych (np. Radny Gminny bądź Powiatowy, Sołtys, Komendant Powiatowy PSP lub Policji, itp.).

Dopuszcza się więcej niż trzech świadków w przypadku, gdy osoby pełniły swoją funkcję tylko przez fragment okresu bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych - wskazanego przez wnioskującego o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Świadkiem nie może być:

 1. małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
 2. osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
 3. osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
 4. osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Pisemne oświadczenie świadków, podlega weryfikacji przez Wójta Gminy Ryńsk pod względem jego wiarygodności, a następnie jest zwracane wnioskodawcy. W przypadku, gdy wnioskodawca był członkiem ochotniczej straży pożarnej poza terenem Gminy Ryńsk, to za ten okres czasu oświadczenie weryfikuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy dla siedziby tej jednostki.

Jak uzyskać świadczenie ratownicze OSP?

 1. Pobrać i wypełnić wniosek.
 2. Odszukać/ustalić co najmniej 3 świadków, którzy poświadczą Twoje czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych. Jednym z trzech świadków musi być osoba, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Ważne: osoba ta może poświadczać tylko czasookres, w którym pełniła funkcję publiczną lub w którym była zatrudniona w urzędzie.
 3. Pobrać i wraz ze świadkami, wypełnić oświadczenia o udziale w działaniach lub akcjach ratowniczych – świadkowie podpisują oświadczenia w Urzędzie Gminy, w obecności urzędnika.
 4. Udać się wraz ze świadkami do Urzędu Gminy Ryńsk, aby potwierdzić wiarygodności oświadczeń świadków. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu wizyty w Urzędzie Gminy Ryńsk tel. 56 687 75 45. W celu potwierdzenia należy złożyć:
  • wypełnione podanie o przeprowadzenie weryfikacji oświadczeń;
  • wypełnione oświadczenia świadków (co najmniej 3).
 5. Po uzyskaniu potwierdzenia oświadczeń przez Wójta Gminy Ryńsk, należy dostarczyć oryginały oświadczeń oraz wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego do Komendy Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie, ul. św. Floriana 6.
  Termin wizyty w Komendzie Powiatowej PSP należy ustalić pod nr tel.: 47 751 43 10
 6. Po dostarczeniu kompletu dokumentów należy oczekiwać na doręczenie decyzji Komendanta Powiatowego PSP potwierdzającej przyznanie świadczenia.

Kiedy następuje wypłata?

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca w którym przyznano świadczenie ratownicze.

Osoba, która złożyła wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (do dnia 30 września 2022r.) nabywa prawo do świadczenia z wyrównaniem od dnia wejścia w życie ustawy o ochotniczych strażach pożarnych (od 1 stycznia 2022 r. - jeśli w tej dacie posiadała prawo do świadczenia).

Telefon kontaktowy w sprawach świadczenia ratowniczego – 56 687 75 45 lub osobiście pod adresem: Urząd Gminy Ryńsk, Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego
 2. Oświadczenie świadka
 3. Podanie o przeprowadzenie weryfikacji oświadczeń
Czytany 1568 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top