Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej).

Lista podmiotów wrażliwych:

 •  podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 •  jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Ważne: źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.

Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Co należy złożyć?

 • wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.
 • klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
 • dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu (oryginał lub kopia poświadczona urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem),
 • dokumenty (oryginały) potwierdzające zakup paliw oraz jego ilości z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku,
 • dokumenty (oryginały) potwierdzające zakup paliw oraz jego ilości w 2022 r., przy czym dokumenty zakupu źródeł ciepła powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa zakupionego w latach poprzednich,
 • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
  o niekorzystaniu z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (wzór oświadczenia dołączony do wniosku),
 • oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia w ramach art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.

UWAGA! W przypadku nieudokumentowania zakupu w 2022 r. co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa z dwóch wybranych lat z okresu 2019-2021 – dodatek nie przysługuje.

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:

– osobiście w Biurze Podawczym w Urzędzie Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Instrukcja wypełnienia wniosku, narzędzie poglądowe do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego oraz wniosek w załączeniu.

Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna

Więcej informacji w Wydziale Ochrony Środowiska pod nr tel. 56-6877523 lub 56-6877549

Natomiast podmioty wrażliwe, jako odbiorcy ciepła systemowego (przyłączone do sieci gazowej lub do sieci ciepłowniczej) korzystają z rekompensat obejmujących okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:

- 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy/ nabycia uprawnienia: złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale).

- Gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia.

Polecamy kontakt ze swoim dostawcą ciepła.

W załączeniu prezentacja dotycząca mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą.

01- Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.pdf (750,86KB)

02-Wniosek.pdf (1,10MB)

03-Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.pdf (144,88KB)

04-Instruktaż-Jak wypełnić wniosek.pdf (183,53KB)

05-Prezentacja dla podmiotów wrażliwych.pdf (887,89KB)

06-Prezentacja-mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.pdf (1,04MB)

07-Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego-narzędzie poglądowe.xlsx (27,43KB)

Czytany 694 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 20 październik 2022 13:14

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top