Wysokości stawek podatkowych w 2017 roku

W 2017 roku będą obowiązywały następujące stawki podatku:
Podatek od nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych – 0,69 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1m2 pow. użytkowej,


c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
e/ od pozostałych budynków lub ich części – 7,16 zł od 1 m2 pow. użytkowej,
f/ chlewni, stodół, obór - 0,12 zł - od 1 m2 pow. użytkowej,

2) od budowli 2% ich wartości.
3) od gruntów:
a/ od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł,
b/ od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
c/ od dróg – 0,05 zł od 1 m2 powierzchni,
d/ od gruntów pozostałych - 0,38 zł od 1 m2 powierzchni, e/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

Podatek od środków transportowych:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 719 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 818 zł.

2) od samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie - 733 zł,
b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 839 zł.

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton jak w załączniku Nr 2 do uchwały.
5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 600 zł.
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

7) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 600 zł,
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.201 zł.

Podatek rolny:
cena żyta (cena GUS) 52,44 zł/dt. Wobec powyższego stawka podatku rolnego od dnia 1 stycznia 2017 roku wynosić będzie 131,10 zł dla gospodarstw rolnych oraz 262,20 zł dla użytków rolnych nie stanowiących gospodarstwa rolnego.

Pełna treść uchwał w powyższych sprawach znajduje się na stronie internetowej -zakładka sprawy do załatwienia, następnie Wydział Finansowy – podatki.
http://www.wabrzezno.bip.net.pl/

Czytany 4033 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 grudzień 2016 19:19

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top