Przyznawanie dodatków mieszkaniowych

W celu otrzymania dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek wraz z następującymi załącznikami:


- deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
- wykaz opłat czynszowych od zarządcy domu ( dot. miesiąca, w którym składany jest wniosek),
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa najmu, podnajmu, użyczenia, akt własności, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego),
- faktura za energię elektryczną (szczegółowe rozliczenie kWh energii elektrycznej) za ostatni okres rozliczeniowy.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego składa się osobiście. Termin rozpatrzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wynosi 30 dni od daty jego złożenia. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, począwszy od następnego miesiąca po złożeniu wniosku. Przysługuje on najemcom, podnajemcom, właścicielom lokali mieszkalnych i innym osobom mającym tytuł prawny do lokalu, a także osobom zajmującym lokal mieszkalny lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje w przypadku, gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % najniższej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym, która obecnie wynosi 880,45 zł miesięcznie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdza zarządca domu (określa wysokość wydatków za mieszkanie za ostatni miesiąc).
Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego składa oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawia rachunki za wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych. Najemcy oraz podnajemcy powinni okazać oryginał umowy najmu, podnajmu lub użyczenia lokalu, a także załączyć kserokopię umowy.
Powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego wraz z 30% rezerwą nie może przekraczać:
- 45,50 m2 dla 1 osoby,
- 52,00 m2 dla 2 osób,
- 58,50 m2 dla 3 osób,
- 71,50 m2 dla 4 osób,
- 84,50 m2 dla 5 osób,
- 91,00 m2 dla 6 osób, w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m2.
Zadeklarowaną wysokość dochodu poświadcza się dokumentami np. zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy, decyzje potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń, emerytur, rent, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, alimentów, stypendiów oraz świadczeń uzyskiwanych z Ośrodka Pomocy Społecznej. Dochód w poszczególnych miesiącach liczony jest za trzy poprzednie miesiące.
Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest zobowiązana przechowywać dokumenty potwierdzające wysokość dochodów w wykazanej deklaracji przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku. Upoważniony przez organ pracownik może przeprowadzić wywiad środowiskowy, w trakcie, którego może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Osoby niepełnosprawne korzystające z dodatkowej normy powierzchni użytkowej mieszkania (15 m2) winny okazać orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem, dotyczącym uprawnienia do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą musiały zostać wyjaśnione poprzez dostarczenie innych wymaganych dokumentów.  

Czytany 3056 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top