Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Uprzejmie informuję, iż w bieżącym roku, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) przeprowadzone zostaną przez Radę Gminy Wąbrzeźno wybory ławników na kadencję 2016-2019.

Zgodnie ze wskazaniem Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu powinna być wybrana następująca liczba ławników:
• do Sądu Okręgowego w Toruniu - 1 ławnik do orzekania w sprawach cywilnych,
• do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie - 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich

Termin zgłaszania przez uprawnione podmioty kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2015 r.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
• jest nieskazitelnego charakteru;
• ukończył 30 lat;
• nie przekroczył 70 lat;
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (do uzyskania w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Toruniu ul. Piekary 51, Tel. 56 6105611,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
6) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,
7) listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż jeden miesiąc przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
O kandydatach na ławnika rada gminy zasięga informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Zgłoszenie kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Szczegółowe informacje w sprawie wyboru ławników można uzyskać i składać zgłoszenia w siedzibie Rady Gminy Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21 w pok. Nr 103, (I piętro) w godz. 7.15-15.15. (od poniedziałku do piątku) - tel. 56 687 75 48.

Formularze można pobrać również na stronie BIP:www.wabrzezno.bip.net.pl w zakładce - wybory 2015.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Piotr Piątkowski
 

Czytany 2789 razy Ostatnio zmieniany piątek, 06 styczeń 2017 18:17

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top