Wyprawka szkolna na rok szkolny 2014/2015

Wójt Gminy Wąbrzeźno uprzejmie informuje o możliwości skorzystania z pomocy polegającej na dofinansowaniu do zakupu podręczników w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

W 2014 roku będzie kontynuowany Rządowy Program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do:
- klas II, III i VI szkoły podstawowej
- klasy III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. liceum ogólnokształcącego lub technikum.

Ponadto pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:
- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku rodziców, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) i wynosi ono 539 zł netto na osobę w rodzinie.

W przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających w/w kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwać będzie na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

Liczba uczniów objętych pomocą na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych.

Uczniowie gimnazjum mogą korzystać z pomocy finansowej na zakup podręczników tylko w przypadku posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Druki wniosków będzie można pobrać w sekretariatach szkół oraz ze strony urzędu www.ugw.pl.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia o którym mowa w § 2 ust. 6, (tj. niespełniającego kryterium dochodowego) - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć uzasadnienie.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:
- kl. II - III szkoły podstawowej- do kwoty 225 zł,
- kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł,
- kl. III szkoły ponadgimnazjalnej (liceum ogólnokształcące, technikum) - do kwoty 445 zł.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.
Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”.
W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów, w formie dofinansowania zakupu podręczników, można uzyskać w sekretariatach szkół.
Pomoc udzielana jest na wniosek składany do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał. Termin składania wniosków, dla szkół mających siedzibę na terenie Gminy Wąbrzeźno, upływa w dniu 9 września 2014 r.


Wójt Gminy
(-) Władysław Łukasik

 

Czytany 2229 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top