Program Współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Program współpracy w 2018 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 Postanowienia ogólne

 1. Program współpracy w 2018 r. Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zwany dalej Programem określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań.
 2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
 • ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z późn.zm;,
 • organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.                             

 

 1. Cele programu

Celem Programu jest przede wszystkim:

 • wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych;
 • wspieranie lokalnych inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających  świadomość obywatelską społeczeństwa oraz działań służących integracji społecznej mieszkańców terenów wiejskich.
 1. Cel główny

Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi.

      

 1. Cele szczegółowe

Celami szczegółowymi programu są:

 • działania na rzecz tworzenia warunków służących powstawaniu inicjatyw lokalnych;
 • umacnianie świadomości społecznej mieszkańców gminy, poczucia ich odpowiedzialności za siebie, najbliższe otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
 • zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
 • poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych i kulturalnych;
 • intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży;
 • otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych. 

 1. Przedmiot współpracy

Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w szczególności zadań w dziedzinie:         

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez wspomaganie:
 1. programów profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez różne grupy i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przedłożonych projektów,
 2. wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych i osób niepełnosprawnych,
 3. działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • upowszechniania kultury oraz wspierania inicjatyw opiekuńczo – wychowawczych i społeczno - kulturalnych poprzez:
 1. organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, kulturalnych i rekreacyjno - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży,
 2. organizowanie masowych imprez kulturalnych służących integracji społecznej mieszkańców,
 3. ukazywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji kulturalnych;
 • upowszechniania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami;  
 • kultury fizycznej i sportu poprzez:
 1. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportu,
 2. organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów;
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

III. Formy współpracy

 1. Zlecenie realizacji zadań Gminy Ryńsk organizacjom odbywa się poprzez:
 • powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,                             
 • wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji
 1. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania odbywa się poprzez przekazywanie przez organizacje informacji o realizowanych zadaniach sfery publicznej w oparciu o środki inne niż wynikające z programu.
 2. Udzielanie wsparcia, w szczególności w zakresie:                                
 • pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.;
 • pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy;
 • współudział Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,
 • nieodpłatnego udostępnienia materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert.

 

 1. Zasady współpracy

Współpraca Gminy Ryńsk z organizacjami opiera się na zasadach:

 • pomocniczości;
 • suwerenności stron;
 • partnerstwa;
 • efektywności;
 • uczciwej konkurencji;
 • jawności.

 

 1. Okres realizacji Programu
  Gmina Ryńsk realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2018.

 

 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

Gmina Ryńsk współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego w ramach uchwalonego Programu współpracy na 2018 r. i przeznacza środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową.

 

VII. Sposób oceny realizacji Programu

Gmina Ryńsk w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu Gminy może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd Gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy. Również nie później niż do dnia 31 maja roku następnego, Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.

VIII. Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

Program na 2018 r. uchwalany jest na bazie projektu programu, który podlega konsultacji społecznej mieszkańców gminy i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy funkcjonujących na terenie gminy.

Projekt programu zamieszczany jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, na stronie internetowej www.gminarynsk.pl oraz na BIP Gminy Ryńsk.

Uwagi i wnioski dotyczące Programu można składać po umieszczeniu projektu na stronie internetowej www.gminarynsk.pl osobiście w Urzędzie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres Zgłoszone propozycje i uwagi są analizowane i w miarę możliwości uwzględniane.

Mieszkańcy gminy informowani są drogą ogłoszeń tradycyjnych i na stronie www.gminrynsk.pl o działaniach realizowanych przez sektor pozarządowy.

Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Ryńsk, a organizacjami odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wspieranie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Wójta Gminy.

 

 1. Tryb powołania i zasady działania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

Komisja konkursowa zwana dalej Komisją powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Ryńsk.

W skład komisji wchodzą:

 • przedstawiciele Wójta Gminy;
 • reprezentant organizacji pozarządowych.

Skład Komisji oraz regulamin jej pracy określa Wójt w zarządzeniu.

W skład Komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Komisja działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

Komisja przy rozpatrywaniu ofert:

 • ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
 • ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
 • uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
 • ocenia proponowaną, jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
 • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
 • uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Ryńsk. Ogłoszenie o konkursie, zgodnie z ustawą, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na BIP Gminy Ryńsk.

 

Wójt Gminy Ryńsk

(-) Władysław Łukasik

 

Czytany 3485 razy Ostatnio zmieniany środa, 27 grudzień 2017 08:06

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top