Wydrukuj tę stronę
czwartek, 07 marzec 2019 00:00

Opłaty i deklaracje

Napisane przez  Gapiński Łukasz
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Stawki obowiązujące w Gminie Ryńsk

Jako podstawę do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych przyjęto gospodarstwo domowe - zespół osób spokrewnionych lub niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub jedną osobę utrzymującą się samodzielnie.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości zamieszkałej

selektywna zbiórka odpadów*

nieselektywna zbiórka odpadów

27 zł - gospodarstwo domowe 2 i więcej osobowe

54 zł - gospodarstwo domowe 2 i więcej osobowe

14 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe

28 zł - gospodarstwo domowe jednoosobowe

* cena obejmuje wywóz i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich kontenerów znajdujących się na nieruchomości, tj. zmieszane odpady komunalne, bioodpady, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło, papier.

Jako podstawą do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości niezamieszkałe, na której powstają odpady komunalne przyjmuje się ilość pojemników o określonej pojemności.

Opłata za pojemnik na odpady komunalne na terenie nieruchomości niezamieszkałej

pojemnik

selektywna zbiórka odpadów

nieselektywna zbiórka odpadów

120 l

29 zł*

58 zł

240 l

50 zł*

100 zł

1 100 l

160 zł*

320 zł

* cena obejmuje wywóz i zagospodarowanie odpadów ze wszystkich kontenerów znajdujących się na nieruchomości, tj. zmieszane odpady komunalne, bioodpady, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe, szkło, papier.

 Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 10-tego dnia każdego miesiąca, po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Składanie deklaracji

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na mieszkańców gmin nałożono obowiązek wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Wzór deklaracji uchwalony został przez Radę Gminy 12 grudnia 2016 roku. Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych deklarację wypełnia właściciel nieruchomości określając sposób zbierania odpadów jako selektywny (27 zł) lub nieselektywny (54 zł). Ponadto właściciel określa w deklaracji sposób zagospodarowania bioodadów (odpady kuchenne, trawa, gałęzie) czy pozbyć się ich w specjalnych pojemnikach na bioodpady, czy kompostować na nieruchomości. W przypadku, gdy na nieruchomości nie zamieszkuje właściciel, a użytkownik, lokator, to na nim ciąży obowiązek wypełnienia deklaracji.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi za złożenie deklaracji odpowiada zarządca, administrator lub spółdzielnia mieszkaniowa.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych deklarację wypełnia również właściciel lub zarządca działającego na nieruchomości zakładu produkcyjnego, handlowego lub usługowego, szkoły, hotelu, punktu gastronomicznego. Ponadto obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele działek rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródków działkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Ryńsk. W przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródków działkowych wprowadzono wzory obejmujące miesiące, w których na danych nieruchomościach powstają odpady komunalne.

W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie na właścicieli lub użytkowników nieruchomości zostaną nałożone decyzje administracyjne określające wysokość stawki.

Deklaracje należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 101, w Wydziale Ochrony Środowiska pokój 105 lub przysłać na adres Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

 

DEKLARACJE DO POBRANIA

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

 

 

Czytany 878 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 07 marzec 2019 13:23