Przydomowe oczyszczalnie ścieków

przydomowe oczyszczalnie obrazek 860x606

W dniu 29 maja 2020 roku Rada Gminy Ryńsk podjęła Uchwałę Uchwała nr XVII/149/2020 w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.

Powyższa uchwała przewiduje udzielanie dotacji ze środków budżetu gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryńsk. Dotacja będzie udzielana tylko osobom fizycznym dla inwestycji zrealizowanych w budownictwie mieszkaniowym, polegających na wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków. Z wnioskiem o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty posiadający nieruchomość zlokalizowaną na terenie gminy. Warunkiem otrzymania dotacji jest również rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione na zakup wyłącznie nowych urządzeń posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach dotacji będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy. Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 2.000,00 zł dla budynku jednorodzinnego. O możliwości otrzymania dotacji decyduje kolejność wniosków (data złożenia w Urzędzie Gminy Ryńsk). Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w niniejszych zasadach. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ryńsk, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
UWAGA:

 1. Nabór wniosków jest ogłaszany corocznie na początku roku kalendarzowego.
 2. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia realizowane w danym roku kalendarzowym. Inwestycję należy wykonać i rozliczyć w terminie do dnia 15 listopada danego roku.
 3. Zakupiona przydomowa oczyszczalnia musi posiadać aktualny certyfikat zgodności produktu z polskimi normami.
 4. Do wniosku o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć:
  -
  oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  -
  mapę z naniesioną lokalizacją obiektu (skala 1:500, 1:1000),
  - kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
  - pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Wąbrzeskiego jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

 

przydomowe oczyszczalnie mapka

 

Zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.


§ 1.1. Ustala się zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska przez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Dotacja udzielana będzie na częściowe pokrycie wydatków poniesionych na zakup przydomowej oczyszczalni ścieków służącej do oczyszczania ścieków bytowych z budynku mieszkalnego na terenie Gminy Ryńsk.

3. Dotacja może zostać udzielona pod warunkiem, gdy dochód miesięczny za ubiegły rok w rodzinie nie przekroczy 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedzającego datę udzielenia dotacji ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Dotacja udzielana będzie, gdy wnioskujący nie ma możliwości odprowadzenia ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej, gdy budowa kanalizacji sanitarnej w celu przyłączenia nieruchomości jest nieuzasadniona ekonomicznie lub nie planuje się budowy w ogóle.

5. Dotacja może być udzielana osobom fizycznym oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, prowadzącym działalność rolniczą lub w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

6. Udzielona dotacja stanowi pomoc de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (jeżeli cześć budynku mieszkalnego wykorzystują do jej prowadzenia), a udzielenie następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, z 24.12.2013).

7. Dotacja stanowi pomoc de minimis dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą (jeżeli budynek mieszkalny znajduje się w siedlisku gospodarstwa rolnego), a jej udzielenie następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352, z 24.12.2013 str. 9, z późn. zm.) lub Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).

8. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, działalność rolniczą ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji zobowiązany jest przedłożyć także:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie odpowiednio na Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn.zm.) albo na Formularzu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

§ 2.1. Z wnioskiem o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków może wystąpić właściciel, współwłaściciel, posiadający nieruchomość na terenie Gminy Ryńsk. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni.
2. Warunkiem otrzymania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie wydatków poniesionych na zakup wyłącznie nowych urządzeń posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego.
4. Dotacja na częściowe pokrycie wydatków poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych dotyczy budynków oddanych do użytkowania przed 2010 r.

§ 3.1. Wielkość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
2. Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
3. Wnioski niezrealizowane w roku budżetowym nie są przenoszone do realizacji na rok następny.

§ 4.1.Wnioskodawca może uzyskać dotację na częściowe pokrycie wydatków poniesionych na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 50% ale nie więcej niż 2.000,00 zł dla budynku jednorodzinnego lub 50% ale nie więcej niż 4.000,00 zł dla budynku wielorodzinnego.
2. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może uzyskać dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do danego budynku mieszkalnego.

§ 5. Wnioskodawca składa do Wójta Gminy wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przed przystąpieniem do jej budowy, na wniosku który stanowi załącznik Nr 2 do uchwały wraz z określonymi we wniosku załącznikami

§ 6.1. Do wniosku o udzielenie dotacji wnioskodawca zobowiązany jest załączyć:
1) pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i ewentualne zatwierdzenie zamiennego projektu zagospodarowania, wydane przez Starostę Wąbrzeskiego, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni potwierdzone datą wpływu do Starosty Wąbrzeskiego;
2) mapę z naniesioną lokalizacją oczyszczalni;
3) pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Wąbrzeskiego dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5m3 na dobę;
4) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały;
5) w przypadku współwłasności nieruchomości, na której ma być zlokalizowana oczyszczalnia ścieków, pisemną zgodę wszystkich właścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni w formie oświadczenia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały.
6) Odpis z księgi wieczystej.

§ 7.1. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację decyduje data złożenia w Urzędzie Gminy Ryńsk.
2. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w niniejszych zasadach.
3. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności wniosku oraz jego zasadności, przez którą należy rozumieć określenie braku możliwości włączenia się do kanalizacji sanitarnej lub gdy włączenie się do kanalizacji jest nieuzasadnione ekonomicznie lub nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej, do której mógłby zostać podłączony budynek wnioskodawcy.
4. Oceny dokonuje się wypełniając kartę oceny wniosku stanowiącej załącznik Nr 5 do uchwały.

§ 8.1. Dotacja zostanie przekazana na podstawie końcowego protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków sporządzonego w terminie 30 dni od zgłoszenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków przez wnioskodawcę zgłoszeniem wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do uchwały.
2. Po zgłoszeniu sporządzany jest końcowy protokół odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków sporządzany wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do uchwały przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy, wnioskodawcy oraz kierownika budowy w przypadku objęcia przez niego kierownictwa budowy.
3. Załącznikami do protokołu odbioru są:
1) imienny dowód zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków (potwierdzone ksero faktury);
2) certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi (bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska ważne w dniu zakupu oczyszczalni).XVI/116/12
4. Datą decydującą o uprawnieniu do wypłaty dotacji jest data sporządzenia protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków – nie później niż do 30 listopada.

Czytany 6995 razy Ostatnio zmieniany piątek, 20 styczeń 2023 06:52

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top