Wójt Gminy Ryńsk ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert.

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2024 r. Organizacji wydarzeń kulturalnych przyczyniających się do kultywowania tradycji oraz integracji społeczności lokalnych w Gminie Ryńsk obejmującej realizację następującego zadania: zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy Ryńsk poprzez organizację dożynek gminnych, mających na celu integrację międzypokoleniową oraz kultywowanie tradycji społeczności lokalnych.

piątek, 22 grudzień 2023 00:00

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Prowadzenie w 2024 r. na terenie Gminy Ryńsk Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym w dniu 24 listopada 2023 r. na realizację zadania publicznego Gminy Ryńsk Prowadzenie w 2024 r. na terenie Gminy Ryńsk Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Ogłoszenie otwartego konkursu na prowadzenie w 2024 r. na terenie Gminy Ryńsk Środowiskowego Domu Samopomocy typu A, B, C, D zgodnie z wymogami i standardami przewidzianymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Projekt Programu Współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. (PDF) Formularz…

 STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY RYŃSK

KGW stroiki

 

Stowarzyszenie KGW Gminy Ryńsk
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno
tel. 56 687 75 35
Numer KRS: 0000316590
NIP: 878-178-16-62
REGON: 340525794

Bank Spółdzielczy w Toruniu o/Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
nr. konta: 59 9486 0005 0030 8308 2000 0001

 

 

 Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ryńsk, jako grupy nieformalne podlegające pod Kółka Rolnicze od wielu lat prowadziły imprezy kulturalne i integracyjne oraz organizowały wyjazdy szkoleniowo integracyjne, szkolenia kulinarne, rękodzielnicze, informacyjne a także liczne imprezy np. z okazji Dnia matki, Dnia kobiet itp. Szkolenia te były zarówno organizowane na terenie gminy jak i poza nią.

W roku 2008 założono Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Wąbrzeźno, które zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 28 października 2008 roku. Zmiana nazwy naszej organizacji nastąpiła w styczniu 2017 r. i wiązała się to ze zmianą nazwy naszej gminy. Obecnie nazwa stowarzyszenia brzmi: „STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY RYŃSK”.

Pierwsze Walne Zebranie Członków odbyło się 13 listopada 2008 roku. Wybrano na nim 4-osobowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Prezes - Józefa Wiśniewska; Wiceprezes - Maria Imiałek; Skarbnik - Anastazja Witkowska; Sekretarz - Dorota Łączyńska-Słomińska oraz Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodnicząca - Daniela Paczkowska; Członek - Maria Zalewska; Członek - Małgorzata Laskowska. Kolejne zmiany w składzie Władz Stowarzyszenia nastąpiły w dniu 8 maja 2009 roku. Do Zarządu wybrano wówczas dwie nowe osoby: Sekretarza - Dariusza Kuna; Skarbnika - Małgorzatę Laskowską, natomiast do Komisji Rewizyjnej weszła, jako Członek - Anastazja Witkowska. W dniu 17 maja 2013 roku po upływie kadencji władz Stowarzyszenia po raz kolejny miały miejsce wybory Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. Nowy skład Zarządu: Prezes - Józefa Wiśniewska; Wiceprezes - Danuta Ulaszewska; Skarbnik - Małgorzata Laskowska; Sekretarz - Dariusz Kuna; Członek Zarządu - Barbara Kozłowska, oraz Komisji Rewizyjnej: Przewodnicząca - Maria Zalewska; Członek - Dorota Łączyńska-Słomińska; Członek - Halina Golba.

Cele działalności

 • działanie na rzecz poprawy statusu społeczno-zawodowego kobiet wiejskich, w tym zasady równości szans,
 • inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich i ich rodzin,
 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
 • podnoszenie wiedzy prawnej, ekonomicznej i zawodowej kobiet,
 • propagowanie przedsiębiorczości wśród kobiet,
 • współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą.

 Stowarzyszenie urzeczywistnia swoje cele poprzez:

 • organizowanie festynów, zebrań, warsztatów, szkoleń, pokazów, degustacji, poczęstunków, konferencji i spotkań,
 • organizowanie uroczystości oraz uczestnictwo w imprezach dobroczynnych o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym,
 • poszukiwanie nowych źródeł finansowania,
 • organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej zmierzającej do poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet wiejskich,
 • organizowanie kursów dla członkiń Stowarzyszenia oraz mieszkańców Gminy,
 • wydawanie folderów informacyjnych i innych publikacji z zakresu swojej działalności,
 • prowadzenie zajęć świetlicowych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie działań na rzecz zmniejszania bezrobocia wśród kobiet i pomocy materialnej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 • prowadzenie poradnictwa rodzinnego, psychologicznego i prawnego dla kobiet.

HISTORIA

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Strona 1 z 2

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top