Ochrona-srodowiska

Ochrona-srodowiska (6)

poniedziałek, 11 marzec 2019 00:00

Azbest

Napisane przez

Azbest

Do końca 2032 roku, zgodnie z założeniem rządowego programu, musimy pozbyć się wyrobów zawierających azbest. Choć wydaje się, że czasu zostało sporo, to warto już teraz podjąć w tym celu odpowiednie kroki.

AZBEST jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, tj. m.in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane.

Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości (domów, sklepów, hurtowni itp.), wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. Nr 192, poz. 1876).

Sprawdzenie, czy na terenie nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i powiadomienie o tym właściwej jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko powinność nałożona na właścicieli przez państwo, ale i wyraz troski o zdrowie własne, naszych bliskich oraz o czystość środowiska. Należy to zrobić jak najszybciej!

Koszty zabezpieczenia i dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, za pośrednictwem gminy, z którego Gmina Ryńsk korzysta nieprzerwanie od 2011 roku.

Logo WFOŚiGW w Toruniu

Więcej szczegółów na stronie WFOŚiGW: https://wfosigw.torun.pl/strona-359-azbest_2019.html

 

Regulamin dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ryńsk (PDF)

Przydatne linki:

Ulotka informacyjna (PDF)

Baza azbestowa

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

 

piątek, 01 marzec 2019 00:00

Pomniki przyrody

Napisane przez
L.p. Nazwa Obwód [cm] Wys. [m] Gmina Obręb ewidencyjny
Data utworzenia Obowiązująca podstawa prawna
Opis Ochrona w zakresie prawa miedzyna-rodowego
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12
1. Cis pospolity
96-150 7,5 Ryńsk Ryńsk 31.12.1959 Dz.Urz. W.R.N. w Bydgoszczy Nr 12 poz. 92 z 1960 r. "Cis Mikołaja z Ryńska" brak
2. Buk pospolity
356 i 361 35 Ryńsk Cymbark 25.10.1977 Zarządzenie Nr 44/77 Wojewody Toruńskiego Skupienie 2 sztuk
brak
3. Lipa drobnolistna
465 28 Ryńsk Trzciano 22.12.1978 Zarządzenie Nr 52/78 Wojewody Toruńskiego   brak
4. Dąb szypułkowy 350-540 30-35 Ryńsk Ryńsk 29.12.1980 Zarządzenie Nr 46/80 Wojewody Toruńskiego Skupienie 4 sztuk
brak
5. Dąb szypułkowy 435 i 340
30 Ryńsk Łabędź 31.12.1983 Zarządzenie Nr 66/83 Wojewody Toruńskiego Skupienie 2 sztuk
brak
6. Głaz narzutowy 1070
1,1 Ryńsk Łabędź 1986   brak
7. Jodła pospolita
150-190
30 Ryńsk Cymbark 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Skupienie 5 sztuk
brak
8. Jodła pospolita 190
30 Ryńsk Cymbark 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody brak
9. Kasztanowiec zwyczajny 210
13 Ryńsk Węgorzyn 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Drzewo po rozłamaniu
brak
10. Dąb szypułkowy 330
25 Ryńsk Myśliwiec 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Drzewo obumarłe
brak
11. Dąb szypułkowy, kasztanowiec zwyczajny
320-360
30-35 Ryńsk Ryńsk 27.12.1993 Rozporządzenie Nr 40/93 Wojewody Toruńskiego z dnia 27 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody Skupienie 4 dębów i 1 kasztanowca brak
12. Dąb szypułkowy 374
25 Ryńsk Cymbark 09.11.1998 Rozporządzenie Nr 33/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody brak

 

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na terenie Gminy Ryńsk można odnaleźć wiele obiektów o takim charakterze, jednak na ich tle wyróżnia się legendarny cis, który wedle podań został zasadzony przez Mikołaja z Ryńska w 1397 r. dla upamiętnienia założenia Towarzystwa Jaszczurczego. W rzeczywistości ma on ok. 500 lat, co i tak czyni go jednym z najstarszych cisów w Polsce. Tą formą ochrony środowiska objęte są najczęściej buki, jodły oraz dęby często występujące w skupieniach po kilka sztuk. Pod ochroną są także pojedyncze pomniki, takie jak: kasztanowiec czy lipa drobnolistna oraz jeden pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy.

W roku 2013 i 2015 na pomnikach przyrody przeprowadzono prace pielęgnacyjne mające na celu zapewnienie ich dalszej ochrony. Ze względu na zaawansowane starzenie się drzew oraz silniejsze niż w przypadku drzew młodszych oddziaływanie różnych czynników antropogenicznych niezbędne było prowadzenie w przypadku drzew pomnikowych ochrony aktywnej, która zapewniana jest przez prowadzenie rozmaitych prac zapobiegawczych i leczniczych. Prace dofinansowywane były ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu.

"Cis Mikołaja z Ryńska"02030405Głaz narzutowy w Łabędziu0708

piątek, 22 styczeń 2016 00:00

Rezerwat przyrody "Wronie"

Napisane przez
L.p. Nazwa Pow. [ha] Gmina Powiat Opis lokalizacji Forma własności Data utworzenia Obowiązująca podstawa prawna
Opis Ochrona w zakresie prawa miedzyna-rodowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Rezerwat leśny „Wronie” 68,74 Ryńsk Wąbrzeski Rezerwat leśny Wronie położony jest w obrębie miejscowości Wronie na terenie Lasów Państwowych

Lasy Państwowe Leśnictwo Wronie,

Nadleśnictwo

Golub-Dobrzyń

01.11.1978

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 października 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody,

Monitor Polski z 1978 nr 33 poz. 126

Ochronie podlega Grąd subkontynentalny i buczyna pomorska przy północno-wschodniej granicy zasięgu buka (Fagus silvatica) z perłówką jednokwiatową. W runie wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum).

brak

Rezerwat przyrody „Wronie” znajduje się na obszarze Gminy Ryńsk. Utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 października 1978 r. (Monitor Polski Nr 33, poz. 126). Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu buczyny pomorskiej, przy północno-wschodniej granicy zasięgu buka. W skład rezerwatu „Wronie” wchodzą oddziały leśne leśnictwa Wronie, Nadleśnictwa Golub-Dobrzyń, o łącznej powierzchni 68,74 ha.
Powierzchnia rezerwatu przyrody, jedynego na terenie powiatu wąbrzeskiego, wynosi 68,74 ha, co stanowi 0,14% powierzchni powiatu.

Częściowy rezerwat „Wronie” (powierzchnia – 68,74 ha) obejmuje lasy z udziałem buka, które zachowały się w centrum silnie odlepionego obszaru Pojezierza Chełmińskiego. Zabezpiecza on głównie żyzną buczynę pomorską z takimi osobliwościami, jak perłówka jednokwiatowa i przetacznik górski. Występują tu ponadto grądy z udziałem buka, a także enklawy łęgów i olsów. Lasy skupiają liczne gatunki roślin chronionych. Warto podkreślić, ze w rezerwacie występują okazałe, pomnikowe buki.

RW

 

Buki WronieTablicaTablica 2BukiRezerwat Wronie
 
 
L.p. Nazwa Pow. [ha] Gmina Powiat Opis lokalizacji Forma własności Data utworzenia Obowiązująca podstawa prawna Opis Ochrona w zakresie prawa miedzyna-rodowego
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Obszar chronionego krajobrazu torfowiskowo-jeziorno-leśny „Zgniłka-Wieczno-Wronie 11 140

Ryńsk,

Płużnica,

Kowalewo Pom., Chełmża

wąbrzeski,

golubsko-dobrzyński, toruński

Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w obrębie 4 gmin oraz 3 powiatów. Zróżnicowana 10.12.1992

Rozporządzenie nr 21/92 z dnia 10 grudnia 1992r.

Dziennik Urzędowy Województwa Toruńskiego z dnia 21 grudnia 1992 roku

Nr 27 poz. 178

Poniżej brak

Aktem prawnym regulującym obecnie zasady funkcjonowania Obszaru Chronionego Krajobrazu jest uchwała nr VI/106/11 sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.

Obszar kompleksu torfowiskowo-jeziorno-leśnego Zgniłka-Wieczno-Wronie zajmuje powierzchnię 11,1 tyś. ha i jako jedyny występuje w centralnej części Ziemi Chełmińskiej. W jego skład wchodzą:
• największy na tym terenie kompleks torfowiskowy ze zbiorowiskami roślin torfowisk przejściowych i niskich oraz zaroślowych i leśnych, a także wodnych z szeregiem gatunków chronionych i rzadkich,
• największe na Ziemi Chełmińskiej jezioro Wieczno o dobrej jakości wody, użytkowane rekreacyjnie będące jednocześnie miejscem lęgowym ptactwa,
• kompleks leśny z rezerwatem przyrody „Wronie”.

Palczasto rozgałęziony obszar łączy się przez dolinę Strugi Wąbrzeskiej z obszarem doliny Drwęcy, spełniając zadanie szlaku migracyjnego dla wielu gatunków flory i fauny prowadzącego przez odlesione i odwodnione obszary Wysoczyzny Chełmińskiej. Występuje na tym obszarze 7 parków wiejskich, 11 pomników przyrody, z których większość to drzewa oraz 89 użytków ekologicznych.

Centralna i północna część gminy jest objęta ochroną w randze obszaru chronionego krajobrazu. „Obszar kompleksu torfowiskowo-jeziorno-leśnego Zgniłka-Wieczno-Wronie” chroni największy na tym terenie kompleks torfowiskowy ze zbiorowiskami roślinnymi i szeregiem rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, a także największe na terenie Pojezierza Chełmińskiego jezioro - Wieczno, użytkowane rekreacyjnie i będące jednocześnie miejscem lęgowym ptactwa. Zdecydowana większość OChK leży na terenie Gminy Ryńsk, ale pozostała część także na terenie gminy Płużnica i Dębowa Łąka.

Na obszarze Chronionego Krajobrazu obowiązuje zasada ścisłego podporządkowania działalności gospodarczej, w tym produkcji rolnej, ochronie środowiska przyrodniczego. Obszar ten łączy się przez dolinę Strugi Wąbrzeskiej z obszarem doliny Drwęcy spełniając rolę szlaku migracyjnego dla wielu gatunków flory i fauny.

OCHK

 

 

piątek, 22 styczeń 2016 00:00

Formy ochrony środowiska

Napisane przez

Ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy ochrony przyrody:

  1. parki narodowe,
  2. rezerwaty przyrody,
  3. parki krajobrazowe,
  4. obszary chronionego krajobrazu,
  5. obszary Natura 2000,
  6. pomniki przyrody,
  7. stanowiska dokumentacyjne,
  8. użytki ekologiczne,
  9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
  10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody i służy innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń w użytkowaniu. Formy ochrony przyrody tworzą duży i zróżnicowany zespół środków pozwalających realizować ochronę przyrody, powstały w efekcie rozwoju naukowych podstaw ochrony przyrody i jej wieloletniej praktyki.

Zestawienie form ochrony przyrody w Gminie Ryńsk

Nazwa formy ochrony
Liczba obiektów
Parki narodowe brak
Rezerwaty przyrody 1
Parki krajobrazowe brak
Obszary chronionego krajobrazu 1
Obszary Natura 2000 brak
Pomniki przyrody 12
Stanowiska dokumentacyjne brak
Użytki ekologiczne 90
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe brak

 

 

CENTRALNY REJESTR FORM OCHORNY PRZYRODY W POLSCE

 

 
 

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top