WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.)

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Nr działki Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Ryńsk TO1W/00024687/5 41/5 0,16

RIVa-0,15

RV-0,01

Użytkowanie rolnicze 50,26 zł
2. Ryńsk TO1W/00024687/5 41/6 0,08

RIVa-0,07

RV-0,01

j.w. 24,46 zł
3. Ryńsk TO1W/00025162/6 143 0,57 RIIIb-0,57 j.w. 245,10 zł

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, w sołectwie Ryńsk oraz na stronach internetowych: www.wabrzezno.bip.net.pl i www.ugw.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106, tel. 56 6877527.

WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do dzierżawy, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.)

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Nr działki Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Orzechówko TO1W/00024094/1 225 0,14 ŁIV-0,14 Użytkowanie rolnicze 37,63 zł
2. Orzechówko TO1W/00009393/6 304/2 0,25 ŁV- 0,25 j.w. 40,31 zł
3. Orzechówko TO1W/00009393/6 Część dz. nr 64 0,19 RVI-0,19 j.w. 15,32 zł

Nieruchomości zostaną wydzierżawione w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, w sołectwie Orzechówko oraz na stronach internetowych: www.wabrzezno.bip.net.pl i www.ugw.pl

Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106, tel. 56 6877527.

Komunalny Zakład Budżetowy w Wąbrzeźnie

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Na najem lokalu użytkowego w okresie od 15.06.2016 r. do 31.08.2016 r. znajdującego się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu.

1.Lokal użytkowy (parter hoteliku przy plaży) o pow. 63,20 m2 na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego – stawka wywoławcza 45,00 zł (cenna netto) za 1 m2

wysokość wadium 1.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2016 r. o godz. 10 w budynku Urzędu Gminy Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21 sala 201.

Wadium należy wpłacać w Banku Spółdzielczym w Chełmnie O/Wąbrzeźno na konto Gminy Wąbrzeźno 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2016 r .

Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy.

W przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada.

Do wysokości czynszu należy doliczyć podatek VAT.

Regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 pokój nr 5.

Informacji udziela się pod nr telefonu 56 687 75 41.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

                                  

                                                           Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego

                                                                       Krzysztof Pencierzyński

Na najem lokalu użytkowego w okresie od 15.06.2016 r. do 31.08.2016 r. znajdującego się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu.

1. Lokal użytkowy (parter hoteliku przy plaży) o pow. 63,20 m2 na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego – stawka wywoławcza 40,00 zł (cenna netto) za 1 m2

wysokość wadium 1.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2016 r. o godz. 10 w budynku Urzędu Gminy Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21 sala 201.
Wadium należy wpłacać w Banku Spółdzielczym w Chełmnie O/Wąbrzeźno na konto Gminy Wąbrzeźno 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 najpóźniej do dnia 11 maja 2016 r .
Za termin wpłaty uważa się dzień wpływu środków na rachunek bankowy. W przypadku wygrania przetargu i odstąpienia od zawarcia umowy wpłacone wadium przepada.
Do wysokości czynszu należy doliczyć podatek VAT.
Regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Wąbrzeźnie ul. Mickiewicza 21 pokój nr 5.

Informacji udziela się pod nr telefonu 56 687 75 41.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Kierownik Komunalnego Zakładu Budżetowego
Krzysztof Pencierzyński 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno położonej w Ryńsku

Lp. Położenie i opis nieruchomości Nr księgi wieczystej Nr działki

Pow.

działki w ha

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości Cena wywoławcza
1.

Ryńsk

ul. Adama Mickiewicza

Na działce znajduje się część szamba do likwidacji

TO1W/00013526/9

171/4

udział w wysokości 1/2 w dz. nr 171/1

0,1191

0,0375

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji

25.650,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2016 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 8 lutego 2016 r. i 4 kwietnia  2016 r.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 9 września 2016 r. na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki oraz miejscowość jej położenia.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Nabywca zobowiązany jest również do poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wyceny nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie, podziału i przygotowania materiałów geodezyjnych.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21,       pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości

stanowiących własność Gminy Wąbrzeźno

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 72/1 1,64

RVI-0,47

PsV-1,17

Użytkowanie rolnicze 226,56 zł
2. Małe Radowiska TO1W/00027433/1 341/10 0,1064 RIIIa-0,1064 j.w.

51,47 zł

3. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 34/3 0,24 RVI-0,24 j.w.

19,35 zł

4. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 13 0,23 RVI-0,23 j.w.

18,54 zł

5. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 16 0,15 RVI-0,15 j.w.

12,09 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2016 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 22 sierpnia 2016 r.

Wadium w wysokości:   poz. 1 – 40,00 zł;   poz. 2 – 10,00 zł;   poz. 3 – 3,00 zł;   poz. 4 – 3,00 zł;     poz. 5 – 2,00 zł

należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 4 października 2016 r. przelewem na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno

nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg,

numer działki oraz miejscowość jej położenia. Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone

na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca    2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych

o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia

wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są

wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym

roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 30 września 2019 r. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Nieruchomości wydzierżawiane są w/g danych ewidencyjnych. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub

telefonicznie pod numerem (56) 687-75-27.

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top