czwartek, 05 grudzień 2019 00:00

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Małych Radowiskach

Napisane przez 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Małych Radowiskach

Lp. Położenie i opis nieruchmości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości

1. Małe Radowiska
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/000
24329/8

25/6

25/7

0,0200

0,2400

dr - 0,0200

N - 0,0900
RVI - 0,1500
W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość znajduje się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych 5.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2020 r o godz. 1040 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, sala nr 201.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 4 października 2019 r.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 3 stycznia 2020 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk:
- BS Toruń O/Wąbrzeźno nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 (wpłaty wadium do dnia 31 grudnia 2019 r.)
- BS Brodnica O/Wąbrzeźno nr 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012 (wpłaty wadium od dnia 1 stycznia 2020 r.)

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg - działki nr 25/6 i 25/7 położone w Małych Radowiskach.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu (z ważnych powodów) oraz unieważnienia przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-00 lub 687-75-27.

 

 

 

Czytany 1023 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top