Wydrukuj tę stronę
piątek, 07 sierpień 2020 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonych w Czystochlebiu

Napisane przez 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryńsk

Lp. Położenie nieruchmości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Czystochleb TO1W/000
09390/5
Część dz. nr 190 3,1700 ŁIV - 1,6600
ŁV - 1,5100
Użytkowanie rolnicze 1.023,63 zł
2. Czystochleb TO1W/000
09390/5
195 0,6100 ŁIV - 0,3800
PsV - 0,2300
j.w. 200,52 zł
3. Czystochleb TO1W/000
09390/5
Część dz. nr 189 1,1200 ŁIV - 0,5500
ŁV - 0,3600
ŁVI - 0,2100
j.w. 347,25 zł
4. Czystochleb TO1W/000
09390/5
Część dz. nr 189 1,0300 ŁIV - 0,5300
ŁV - 0,3900
ŁVI - 0,1100
j.w. 325,62 zł
5. Czystochleb TO1W/000
09390/5
Część dz. nr 189 1,1100 ŁIV - 0,5100
ŁV - 0,3500
ŁVI - 0,2500
j.w. 339,65 zł
6. Czystochleb TO1W/000
09390/5
Część dz. nr 277 1,8100 RV - 0,2000
ŁV - 1,5600
W - 0,0500
j.w. 514,45 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2020 r. o godz. 830 w świetlicy wiejskiej w Wałyczu, ul. Lecha Mączyńskiego 17.

Wadium w wysokości: poz. 1 - 200,00 zł, poz. 2 - 40,00 zł, poz. 3 - 60,00 zł, poz. 4 - 60,00 zł, poz. 5 - 60,00 zł, poz. 6 - 100,00 zł należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 3 września 2020 r. przelewem na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki oraz miejscowość jej położenia.

Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

  1. jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego zmienionym Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 6 lipca 2020 r. są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;
  2. jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 30 września 2023 r. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Nieruchomości wydzierżawiane są w/g danych ewidencyjnych. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu (z ważnych powodów) oraz unieważnienia przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

 

 

 

Czytany 744 razy