czwartek, 01 październik 2020 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Jaworzu

Napisane przez 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Jaworzu

Lp. Położenie i opis nieruchmości Numer Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości
1. Jaworze
nieruchomość niezabudowana
TO1W/000
24350/4
193/4 4,5600 W - 0,0800
N - 4,4800
W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość znajduje się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych 15.500,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2020 r. o godz. 730 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21 w biurze podawczym.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 29 października 2020 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg - działka nr 193/4 w Jaworzu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość objęta przetargiem jest wolna od jakichkolwiek obciążeń. Sprzedaż następuje na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

I. Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego:

Przedmiotowa działka stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362 z późn.zm.) dalej zwanej ustawą i jej nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeśli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

Prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa z wyjątkiem, gdy nabywca nabędzie nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której nabywca ma miejsce zamieszkania lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w art. 2a ust. 1 i 3 ustawy, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy.

II. Prawo do udziału w przetargu mają osoby, które:

1) spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1362 z późn.zm.) i zgłoszą na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 193/4 w Jaworzu” w biurze podawczym Urzędu Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, w terminie do dnia 29 października 2020 r. do godz. 1500 uczestnictwo w przetargu ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 ww. ustawy tj.:

  • oświadczenie nabywcy nieruchomości rolnej o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych objętych nieruchomościami rolnymi, których jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą – druk oświadczenia dostępny w Urzędzie Gminy Ryńsk lub na stronie internetowej www.rynsk.bip.net.pl jako załącznik do ogłoszenia o przetargu,
  • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,
  • dowody potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych (dyplom ukończenia szkoły podstawowej, zawodowej, średniej, wyższej, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu z KRUS lub inne dowody wymienione w ustawie),

Do dokumentów należy dołączyć również podpisaną klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych – klauzula dostępna w Urzędzie Gminy Ryńsk lub na stronie internetowej www.rynsk.bip.net.pl jako załącznik do ogłoszenia o przetargu.

Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 do dnia 2 listopada 2020 r.

2) w terminie do dnia 29 października 2020 r. wpłaciły wadium na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk.

Ponadto osoby fizyczne powinny posiadać ważny dokument tożsamości.

W przypadku jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości lub złożenie przez biorącego udział w licytacji współmałżonka oświadczenia, że nieruchomość będzie nabywana z jego majątku odrębnego.

Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do licytacji nabycia oznaczonej w pełnomocnictwie nieruchomości.

III. Pozostałe warunki przetargu:

Kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej.

Postępowanie przetargowe jest ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Od zdeponowanego wadium wpłaconego w gotówce nie nalicza się odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się po zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie Wójt Gminy Ryńsk może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu (z ważnych powodów) oraz unieważnienia przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21 tel. (56) 687-75-27.

Czytany 1794 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top