Wydrukuj tę stronę
czwartek, 15 październik 2020 00:00

Nieruchomości w Czystochlebiu stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do sprzedaży

Napisane przez 

 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.)

 

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Przeznaczenie nieruchomości Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości
Cena nieruchomości
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/3

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1253


0,1123


W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość znajduje się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych Wybudowanie budynku mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym 4 lata od daty nabycia 32.478,00 zł
2. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/4

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1280


0,1123


j.w. j.w. 33.166,00 zł
3. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/5

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1280


0,1123


j.w. j.w. 33.166,00 zł
4. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/6

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1282


0,1123


j.w. j.w. 33.217,00 zł
5. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/8

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1128


0,1123


j.w. j.w. 29.293,00 zł
6. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/9

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1128


0,1123


j.w. j.w. 29.293,00 zł
7. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/10

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1128


0,1123


j.w. j.w. 29.293,00 zł
8. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/11

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1128


0,1123


j.w. j.w. 29.293,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie nie skorzystania z tego prawa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, w sołectwie Czystochleb oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.plwww.gminarynsk.pl

Na podstawie art. 593 i 594 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) Gmina Ryńsk zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości, określonego w kolumnie 7 powyższej tabeli. W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę - o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub pod nr tel. (56) 687-75-27.

 

Czytany 1049 razy