Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 30 listopad 2020 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Czystochlebiu

Napisane przez 

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryńsk położonych w Czystochlebiu

 

Lp. Położenie i opis nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Przeznaczenie nieruchomości Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/3

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1253


0,1123


W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość znajduje się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych Wybudowanie budynku mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym 4 lata od daty nabycia 32.478,00 zł
2. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/4

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1280


0,1123


j.w. j.w. 33.166,00 zł
3. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/5

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1280


0,1123


j.w. j.w. 33.166,00 zł
4. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/6

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1282


0,1123


j.w. j.w. 33.217,00 zł
5. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/8

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1128


0,1123


j.w. j.w. 29.293,00 zł
6. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/9

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1128


0,1123


j.w. j.w. 29.293,00 zł
7. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/10

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1128


0,1123


j.w. j.w. 29.293,00 zł
8. Czystochleb
Nieruchomość niezabudowana
TO1W/00036903/3 147/11

Udział
w wysokości 1/8
w dz. nr 147/7

0,1128


0,1123


j.w. j.w. 29.293,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 stycznia 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Wałyczu, ul. Lecha Mączyńskiego 17,
poz. 1 o godz. 900, poz. 2 o godz. 930, poz. 3 o godz. 1000, poz. 4. o godz. 1030, poz. 5 o godz. 1100, poz. 6 o godz. 1130, poz. 7 o godz. 1200, poz. 8 o godz. 1230.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 4 stycznia 2021 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk: nr 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki, miejscowość położenia działki.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Na podstawie art. 593 i 594 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) Gmina Ryńsk zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości, określonego w kolumnie 7 powyższej tabeli. W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę - o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu (z ważnych powodów) oraz unieważnienia przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

 

 

Czytany 719 razy