Wydrukuj tę stronę
środa, 09 grudzień 2020 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Małych Radowiskach

Napisane przez 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Małych Radowiskach

Lp. Położenie Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości
1. Małe Radowiska TO1W/000
24329/8
217/2 0,1700 Nieruchomość jest zabudowana częściowo podpiwniczonym parterowym budynkiem mieszkalnym. Dach drewniany kryty papą, strop nad parterem drewniany. Powierzchnia użytkowa budynku wraz z wiatrołapami wynosi 68,72 m2. W budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne, na które zostały zawarte umowy najmu na czas nieokreślony. Powierzchnia użytkowa lokalu nr 1 wynosi 19,15 m2, lokalu nr 2 wynosi 49,57 m2 W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest
w obszarze predysponowanym do zalesień
41.700,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 stycznia 2021 r. o godz. 730 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno - w biurze podawczym urzędu.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 8 stycznia 2021 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk: nr 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki, miejscowość położenia działki.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu (z ważnych powodów) oraz unieważnienia przetargu

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Czytany 449 razy