poniedziałek, 14 czerwiec 2021 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ryńsku

Napisane przez 

 

WYKAZ

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Ryńsk położonego w Ryńsku

 

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Opis lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym
i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena lokalu mieszkalnego wraz z pom. przynależnym
i udziałem w częściach wspólnych nieruchomości
1. Ryńsk
ul. Jaszczurkowców 3
TO1W/0000
28718/0
214/2
0,0900

Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 8,97 m2, na parterze budynku mieszkalnego, składający się z 1 pokoju, do którego przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. użytkowej 4,60 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie prowadzi księgę wieczystą KW Nr TO1W/00028720/7, wraz z udziałem w wysokości 1357/12612 części we własności części wspólnych budynku i jego urządzeń nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali i we własności działki nr 214/2, związanej z tym budynkiem, ujawnione w księdze wieczystej KW Nr TO1W/00028718/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie. W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy zabudowana działka nr 214/2 położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji 22.400,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 730 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno - w biurze podawczym urzędu.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 12 lipca 2021 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk: nr 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „Wadium na przetarg – lokal mieszkalny nr 2 w Ryńsku, ul. Jaszczurkowców 3 – imię i nazwisko osoby/osób przystępującej/ych do przetargu”.*

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny odpis z KRS lub CEiDG.

*W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko obojga małżonków przystępujących do przetargu).

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do udziału w przetargu i licytacji ceny nabycia lokalu mieszkalnego – wzór pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu (z ważnych powodów) oraz unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych: rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Załącznik: Pełnomocnitwo małżonka do uczestnictwa w przetargu

 

Czytany 592 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top