czwartek, 23 wrzesień 2021 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Małych Radowiskach

Napisane przez 

 Ogłoszenie

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Małych Radowiskach

Lp. Położenie i opis nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości
1.

Małe Radowiska

Nieruchomość

niezabudowana

TO1W/00024329/8

119/4

0,5000RIVa  – 0,0800

RV – 0,4200

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  nieruchomość znajduje się w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych

57.300,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o godz. 7.30 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno - w biurze podawczym urzędu

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 21 października 2021 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk:

nr 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012.  Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „Wadium na przetarg – dz. nr 119/4 w Małych Radowiskach – imię i nazwisko osoby/osób przystępującej/ych do przetargu”.*

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny odpis z KRS lub CEiDG.

*W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko obojga małżonków przystępujących do przetargu).

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do udziału w przetargu i licytacji ceny nabycia nieruchomości – wzór pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu (z ważnych powodów) oraz unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych:  www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl 

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Czytany 1673 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top