czwartek, 28 kwiecień 2022 00:00

Nieruchomości w Przydworzu stanowiące zasób nieruchomości Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do sprzedaży

Napisane przez 

 Wykaz

Wójt Gminy Ryńsk podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące zasób nieruchomości Gminy Ryńsk zostały przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr Księgi Wieczystej Nr działki Pow. działki w ha Rodzaj użytków w ha
Przeznaczenie nieruchomości
Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości Cena
nieruchomości
netto
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Przydwórz
Nieruchomość niezabudowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
TO1W/00018386/0 221/3 0,0361 Bz - 0,0361 W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji Wybudowanie budynku rekreacji indywidualnej
w stanie surowym zamkniętym 4 lata od daty nabycia
45.590,00 zł
2. Przydwórz
Nieruchomość niezabudowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
TO1W/00018386/0 221/4 0,0362 Bz - 0,0362 j.w. j.w. 45.740,00 zł
3. Przydwórz
Nieruchomość niezabudowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
TO1W/00018386/0 221/5 0,0363 Bz - 0,0363 j.w.  j.w. 45.140,00 zł
4. Przydwórz
Nieruchomość niezabudowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
TO1W/00018386/0 221/6 0,0361 Bz - 0,0361 j.w.  j.w. 44.840,00 zł
5. Przydwórz
Nieruchomość niezabudowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
TO1W/00018386/0 221/9 0,0245 Bz - 0,0245 j.w.  j.w. 30.890,00 zł
6. Przydwórz
Nieruchomość niezabudowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
TO1W/00018386/0 221/10 0,0246 Bz - 0,0246 j.w.  j.w. 30.890,00 zł

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie nie skorzystania z tego prawa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, w sołectwie Przydwórz oraz na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Na podstawie art. 593 i 594 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.) Gmina Ryńsk zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości, określonego w kolumnie 8 powyższej tabeli. W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę - o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 lub pod nr tel. (56) 687-75-27.

Czytany 1530 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top