poniedziałek, 13 czerwiec 2022 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu

Napisane przez 

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ryńsk położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu

Lp. Położenie i opis nieruchomości
Nr Księgi Wieczystej Nr działki Pow. działki w ha Rodzaj użytków w ha
Przeznaczenie nieruchomości
Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości Cena
nieruchomości
netto
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Przydwórz
Nieruchomość niezabudowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
TO1W/00018386/0 221/3 0,0361 Bz - 0,0361 W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji Wybudowanie budynku rekreacji indywidualnej trwale związanego z gruntem w stanie surowym zamkniętym 4 lata od daty nabycia 45.590,00 zł
2. Przydwórz
Nieruchomość niezabudowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
TO1W/00018386/0 221/4 0,0362 Bz - 0,0362 j.w. j.w. 45.740,00 zł
3. Przydwórz
Nieruchomość niezabudowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
TO1W/00018386/0 221/5 0,0363 Bz - 0,0363 j.w.  j.w. 45.140,00 zł
4. Przydwórz
Nieruchomość niezabudowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
TO1W/00018386/0 221/6 0,0361 Bz - 0,0361 j.w.  j.w. 44.840,00 zł
5. Przydwórz
Nieruchomość niezabudowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
TO1W/00018386/0 221/9 0,0245 Bz - 0,0245 j.w.  j.w. 30.890,00 zł
6. Przydwórz
Nieruchomość niezabudowana na terenie Ośrodka Wypoczynkowego
TO1W/00018386/0 221/10 0,0246 Bz - 0,0246 j.w.  j.w. 30.890,00 zł

 

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno – sala nr 201: poz. 1 o godz. 1000, poz. 2 o godz. 1045, poz. 3 o godz. 1130, poz. 4 o godz. 1215, poz. 5 o godz. 1300, poz. 6 o godz. 1345.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 15 lipca 2022 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk: nr 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „Wadium na przetarg – numer działki – miejscowość położenia działki – imię i nazwisko osoby/osób przystępującej/ych do przetargu”.*

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny odpis z KRS lub CEiDG.

* W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko obojga małżonków przystępujących do przetargu).

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do udziału w przetargu i licytacji ceny nabycia nieruchomości – wzór pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu.

Na podstawie art. 593 i 594 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn.zm.) Gmina Ryńsk zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości, określonego w kolumnie 8 powyższej tabeli. W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę - o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu (z ważnych powodów) oraz unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położone są zbywane nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Pełnomocnictwo małżonka do uczestnictwa w przetargu wraz z klauzulą informacyjną (PDF)

 

Czytany 673 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top