poniedziałek, 13 czerwiec 2022 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości graniczących ze sprzedawaną nieruchomością na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Pływaczewie

Napisane przez 

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości graniczących ze sprzedawaną nieruchomością na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w obrębie ewidencyjnym Pływaczewo gm. Ryńsk

Lp. Położenie i opis nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Cena wywoławcza nieruchomości
1. Obręb ewidencyjny Pływaczewo
gm. Ryńsk
Nieruchomość
niezabudowana

TO1W/00009414/0

124

0,1700

RIIIa – 0,1700

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość znajduje się częściowo w obszarze realizacji zabudowy mieszkaniowej i towarzyszących usług oraz częściowo w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych

12.300,00 zł

 Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości graniczących ze sprzedawaną nieruchomością ze względu na brak dostępu do drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lipca 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno – sala nr 201.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 17 maja 2022 r.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 14 lipca 2022 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk: nr 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: „Wadium na przetarg – dz. nr 124 w Pływaczewie – imię i nazwisko osoby/osób przystępującej/ych do przetargu”.*

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  • dokonanie w określonym terminie wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,
  • pisemne zgłoszenie w Urzędzie Gminy Ryńsk (biuro podawcze) w terminie do dnia 14 lipca 2022 r. uczestnictwa w przetargu, do którego należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny odpis z KRS lub CEiDG.

* W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko obojga małżonków przystępujących do przetargu).

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do udziału w przetargu i licytacji ceny nabycia nieruchomości – wzór pełnomocnictwa wraz z klauzulą informacyjną stanowi załącznik do ogłoszenia o przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu (z ważnych powodów) oraz unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych: www.rynsk.bip.net.pl i www.gminarynsk.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Pełnomocnictwo małżonka do uczestnictwa w przetargu wraz z klauzulą informacyjną (PDF)

 

Czytany 1262 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top