piątek, 10 marzec 2017 00:00

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do sprzedawanej nieruchomości na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Wałyczyku

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do sprzedawanej nieruchomości na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Wałyczyku

Lp.

Położenie

i opis nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Rodzaj użytków

 w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

wywoławcza

1.

Wałyczyk

Działka rolna

TO1W/000

13774/2

60/9

0,2556

RIIIb - 0,0300

RIVa - 0,2256

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji

15.050,00 zł

Przetarg został ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do sprzedawanej nieruchomości ze względu na brak dostępu do drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 5 kwietnia 2017 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg - działka nr 60/9 położona w Wałyczyku.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- dokonanie w określonym terminie wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy,

- pisemne zgłoszenie w sekretariacie Urzędu Gminy Ryńsk (pok. nr 101) w terminie do dnia 6 kwietnia 2017 r. uczestnictwa w przetargu, do którego należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Nabywca zobowiązany jest również do poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wyceny nieruchomości, zamieszczenia ogłoszenia w prasie i przygotowania materiałów geodezyjnych.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Czytany 2718 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top