wtorek, 28 marzec 2017 00:00

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Myśliwcu (Myśliwiec działka niezabudowana)

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Myśliwcu

Lp.

Położenie

i opis nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Nr działki

Pow.

działki

w ha

Rodzaj użytków w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena

wywoławcza

(netto)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.

Myśliwiec

Działka

niezabudowana

TO1W/000

24354/2

315

0,1700

 

RIVa-0,1700

Dla nieruchomości wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego oraz budynku usługowo - handlowego

Wybudowanie budynków- mieszkalnego

i usługowo-handlowego w stanie surowym zamkniętym:

4 lata od daty nabycia

16.050,00 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie przy ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 21 kwietnia 2017 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk                nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg - działka nr 315 położona w Myśliwcu.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Nabywca zobowiązany jest również do poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wyceny nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie i przygotowania materiałów geodezyjnych.

Na podstawie art. 593 i 594 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) Gmina Ryńsk zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości, określonego w kolumnie 8 powyższej tabeli. W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona, jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę – o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Czytany 2750 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top