środa, 17 maj 2017 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Przydworzu

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Przydworzu

 

Lp.   Położenie  Nr Księgi Wieczystej Nr działki 

Pow.

działki

w ha

 
Opis nieruchomości  Przeznaczenie nieruchomości  Sposób i termin zagospodarowania nieruchomości 

Cena

wywoławcza

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1  Przydwórz  TO1W/00024352/8  182/11  0,1179

Nieruchomość

jest zabudowana murowanym, parterowym budynkiem byłej remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 121,34 m2
W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji Zagospodarowanie nieruchomości na cele mieszkaniowe w terminie 4 lat od daty nabycia  31.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 24 października 2016 r., 25 stycznia 2017 r. i 16 marca 2017 r.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 12 czerwca 2017 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg - działka zabudowana nr 182/11 w Przydworzu.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Nabywca zobowiązany jest również do poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wyceny nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie i przygotowania materiałów geodezyjnych.

Na podstawie art. 593 i 594 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2016 poz. 380 z późn.zm.) Gmina Ryńsk zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w ciągu 5 lat od daty nabycia nieruchomości w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości, określonego w kolumnie 8 powyższej tabeli. W razie wykonania odkupu cena odkupu zostanie ustalona, jako suma ceny sprzedaży nieruchomości oraz poniesionych nakładów do dnia wykonania prawa odkupu, w wysokości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Gminę – o ile nakłady te zwiększą wartość nieruchomości. Prawo odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Czytany 2653 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top