piątek, 14 lipiec 2017 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarantowicach

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Jarantowicach

 

Lp.

Położenie i opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków  w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości

 

1.

Jarantowice

Działka

rolna

niezabudowana

TO1W/

0000

9389/5

162/5

2,8385

RIIIb - 1,2316

RIVa - 1,4304

PsIV - 0,1551

N - 0,0214

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie predysponowanym do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - rozwój wielofunkcyjny, decyzja o szczegółowym przeznaczeniu na etapie M.P.Z.P.

 155.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, sala  201.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 17 sierpnia 2017 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg - działka nr 162/5 w Jarantowicach.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość objęta przetargiem jest wolna o jakichkolwiek obciążeń. Sprzedaż następuje na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

  1. Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego: Przedmiotowa działka stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu zapisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z późn.zm.) dalej zwanej ustawą i jej nabywcą może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jeśli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków.

Prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Agencji Nieruchomości Rolnych z wyjątkiem, gdy nabywca nabędzie nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której nabywca ma miejsce zamieszkania lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Nabycie nieruchomości rolnej przez podmioty inne niż wymienione w art. 2a ust. 1 ustawy, może nastąpić za zgodą prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek na podstawie art. 2a ust. 4 ustawy.

 

  1. Prawo do udziału w przetargu mają osoby, które:

1) spełniają warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2052 z późn.zm.) i zgłoszą na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem "Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 162/5 w Jarantowicach" w sekretariacie Urzędu Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. 101 w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00 uczestnictwo w przetargu ograniczonym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ust. 6:

- oświadczenie prowadzącego gospodarstwo rolne potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta - załącznik Nr 1,

- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,

- oświadczenie nabywcy, że łączna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym jest nie większa niż 300 ha, w oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym,

dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem (na dowód potwierdzający spełnienie warunku określonego w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2) - załącznik Nr 1A;

- dowody potwierdzające posiadanie kwalifikacji rolniczych - załącznik Nr 2.

Wzory wymaganych oświadczeń stanowią załączniki Nr 1, Nr 1A i Nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21 do dnia 22 sierpnia 2017 r.

2) w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. wpłaciły wadium na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. 

Ponadto osoby fizyczne powinny posiadać ważny dokument tożsamości.

W przypadku, jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden ze współmałżonków wymagane jest złożenie komisji przeprowadzającej przetarg przed przystąpieniem do licytacji pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez drugiego współmałżonka upoważniającego do licytacji ceny nabycia nieruchomości lub złożenie przez biorącego udział w licytacji współmałżonka oświadczenia, ze nieruchomość będzie nabywana z jego majątku odrębnego.

Jeżeli uczestnik licytacji jest reprezentowany przez pełnomocnika wymagane jest przedłożenie przez niego notarialnego pełnomocnictwa do licytacji nabycia oznaczonej w pełnomocnictwie nieruchomości.

  1. Pozostałe warunki przetargu: Nabywca nieruchomości zwraca koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży (koszt sporządzenia operatu szacunkowego, ogłoszeń w prasie, materiałów geodezyjnych).

Ponadto kupujący ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej.

Postępowanie przetargowe jest ważne bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował ci najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Od zdeponowanego wadium wpłaconego w gotówce nie nalicza się odsetek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się po zamknięciu przetargu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie Wójt Gminy Ryńsk może odstąpić os zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1A

Załącznik Nr 2

Czytany 2743 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top