środa, 18 kwiecień 2018 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Pływaczewie stanowiącej własność Gminy Ryńsk

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Pływaczewie

Lp. Położenie i opis nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

1.

Pływaczewo

W wyniku podziału geodezyjnego nastąpiło wydzielenie z działki drogowej części użytkowanej rolniczo. Od około 25 lat wydzielona działka nr 106/2 oraz działka nr 105 nie stanowią drogi i są wykorzystywane rolniczo, ale sklasyfikowane są jako dr.

TO1W/00024932/8

106/2

105

0,0399

0,1100

dr - 0,0399

dr - 0,1100

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji

5.600,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 17 maja 2018 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Toruń O/Wąbrzeźno. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg, działki nr 106/2 i 105 położone w Pływaczewie.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

 

Czytany 2863 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top