środa, 19 wrzesień 2018 00:00

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Jaworzu

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza rokowania na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Jaworzu

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Numer działki

Powierzchnia działki w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

1.

Jaworze

TO1W/00009348/6

263

0,0200

Nieruchomość jest zabudowana murowanym, parterowym budynkiem byłej remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 77,25 m2.

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji.

9.000,00 zł

 

Rokowania odbędą się w dniu 19 października 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, sala nr 201.

W dniach 2 marca 2018 r. i 4 czerwca 2018 r. przeprowadzono przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zaliczkę w wysokości 900,00 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 15 października 2018 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Toruń O/Wąbrzeźno. Za dzień wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: zaliczka - rokowania na sprzedaż działki zabudowanej nr 263 położonej w Jaworzu.

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który:
- wygrał rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości,
- nie wygrał rokowań zostanie zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań,
- odstąpił od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie - ulega przepadkowi.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Uczestnik rokowań zobowiązany jest okazać dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać do dnia 15 października 2018 r. w zamkniętych kopertach z napisem "Rokowania na sprzedaż działki zabudowanej nr 263 położonej w Jaworzu" w sekretariacie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, pok. nr 101.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  2. datę sporządzenia zgłoszenia,
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  4. oświadczenie, ze zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
  5. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  6. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278).

Zastrzega się prawo odwołania lub zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

 

 
Czytany 2984 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top