piątek, 21 wrzesień 2018 00:00

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Pływaczewie

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nizej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Pływaczewie

 

Lp.

Położenie i opis nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej

Numer działki

Powierzchnia działki w ha

Rodzaj użytków
w ha

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

1.

Pływaczewo

Nieruchomość niezabudowana

W wyniku podziału geodezyjnego nastąpiło wydzielenie nowej działki nr 106/2, która w połączeniu z działką nr 105 stanowi jedną całość.

TO1W/00024932/8

106/2
105

 

 

0,0399
0,1100

         

0,1499

dr – 0,0399
dr – 0,1100

 

 

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji.

Po wydaniu decyzji o warunkach zabudowy istnieje możliwość wybudowania na nieruchomości budynków: mieszkalnego i gospodarczego.

4.000,00 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, sala nr 201.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 21 maja 2018 r. i 7 września 2018 r.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 18 października 2018 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Toruń O/Wąbrzeźno. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg - działki nr 106/2 i 105 położone w Pływaczewie.

Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

 

 
Czytany 2485 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top