czwartek, 23 maj 2019 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Sitnie

Napisane przez 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Ryńsk położonej w Sitnie

 

Lp.

Położenie

i opis nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Rodzaj użytków

 w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

wywoławcza

(netto)

 

1.

Sitno

Działka

niezabudowana

TO1W/000

23751/8

248

0,1600

RIIIb - 0,1600

Dla nieruchomości wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

 

28.500,00 zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno, sala nr 201.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 17 maja 2019 r.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 21 czerwca 2019 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 BS Toruń O/Wąbrzeźno. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg - działka nr 248 położona w Sitnie.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno,  pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Czytany 2414 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top