piątek, 25 listopad 2022 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości w czystochlebiu stanowiącej zasób nieruchomości Gminy Ryńsk

Napisane przez 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie niżej wymienionej nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Ryńsk

Lp.

Położenie nieruchomości

Nr Księgi Wieczystej Nr działki Pow. działki w ha Rodzaj użytków w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny

1. Czystochleb

TO1W/00009390/5

Część dz.

nr 7/2

7,1798

RIIIa-1,2600

RIIIb-2,4298

RIVa-0,8500

RV-0,1200

RVI-0,8200

ŁV-1,6300

PsV-0,0500

N-0,0200

Użytkowanie rolnicze 3.239,89 zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk,
ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno – sala nr 201.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 5 września 2022 r.

Wadium należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 22 grudnia 2022 r. w wysokości 640,00 zł przelewem na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 02 9484 1033 2319 1806 2221 0012.

Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki oraz miejscowość położenia działki.

Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny odpis z KRS lub CEiDG.

Do zawartej umowy dzierżawy stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia
Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego zmienionym Zarządzeniem Nr 65/2020 Wójta Gminy Ryńsk z dnia 6 lipca 2020 r. są niższe
od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta
do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 30 września 2025 r. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Nieruchomość wydzierżawiana jest w/g danych ewidencyjnych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń
i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu (z ważnych powodów) oraz unieważnienia przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno
lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Czytany 737 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top