czwartek, 29 czerwiec 2017 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk (Ryńsk ul. Adama Mickiewicza Na działce nr 171/4 znajduje się część szamba do likwidacji. Udział w działce nr 171/1 stanowi drogę dojazdową do działki nr 171/4

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ryńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryńsk

Lp.

Położenie i opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Nr działki

Pow. działki w ha

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości

Cena wywoławcza

1.

Ryńsk

ul. Adama Mickiewicza

Na działce nr 171/4 znajduje się część szamba do likwidacji.

Udział w działce nr 171/1 stanowi drogę dojazdową do działki nr 171/4

TO1W/00013526/9

TO1W/00037043/3

171/4

udział w wysokości 1/2 w dz.

nr 171/1

0,1191

0,0375

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji

 

29.000,00 zł

 

 

 

1.550,00 zł - netto

(do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%)

Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ryńsk w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 26 lipca 2017 r. na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryńsk. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg, działka nr 171/4 i udział w działce nr 171/1 w Ryńsku.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Nabywca zobowiązany jest również do poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wyceny nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie, podziału i przygotowania materiałów geodezyjnych.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium, a w przypadku osób prawnych, spółek itp. aktualny (z ostatnich 6 miesięcy) odpis z KRS.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Ryńsk, 87-200 Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Czytany 2161 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top