Projekt Programu współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku

Program Współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalności pożytku w 2019 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w sposób określony w Regulaminie konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przyjętym uchwałą Rady Gminy Wąbrzeźno z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2010 r. Nr 175, poz. 2270),

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie określonej § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 Regulaminu.

Projekt Programu Współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2019 r. oraz Formularz uwag/propozycji do projektu Programu Współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. zamieszczone są na stronie www.gminarynsk.pl zakładka Program współpracy Gminy oraz na BIP Urzędu Gminy Ryńsk.

Regulamin zamieszczony jest na stronie www.gminarynsk.pl zakładka Program współpracy Gminy oraz na BIP Urzędu Gminy Ryńsk.

Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące Programu można składać od 12 października 2018 r. do 26 października 2018 r. w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 104 (I piętro) lub drogą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz uwag do projektu w załączeniu

Projekt

Program współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalności pożytku
publicznego.

Postanowienia ogólne

1. Program współpracy Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 prowadzącymi działalności pożytku publicznego w 2019 r. zwany dalej Programem określa formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Ryńsk z organizacjami pozarządowymi, a także priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań.

2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;,
2) organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego.

I. Cele programu

Celem Programu jest przede wszystkim:
1) wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych;
2) wspieranie lokalnych inicjatyw, nowatorskich pomysłów i rozwiązań zwiększających świadomość obywatelską społeczeństwa oraz działań służących integracji społecznej mieszkańców terenów wiejskich.

1. Cel główny
Celem głównym programu jest budowanie i umacniane partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym a organizacjami pozarządowymi.

2. Cele szczegółowe
Celami szczegółowymi programu są:
1) działania na rzecz tworzenia warunków służących powstawaniu inicjatyw lokalnych;
2) umacnianie świadomości społecznej mieszkańców gminy, poczucia ich odpowiedzialności za siebie, najbliższe otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;
3) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
4) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb społecznych i kulturalnych;
5) intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży;
6) otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych.

II. Przedmiot współpracy i priorytetowe zadania publiczne

Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a w szczególności zadań w dziedzinie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez wspomaganie:

a) programów profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez różne grupy i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przedłożonych projektów,
b) wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych i osób niepełnosprawnych,
c) działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
5) upowszechniania kultury oraz wspierania inicjatyw opiekuńczo – wychowawczych i społeczno - kulturalnych poprzez:

a) organizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, kulturalnych i rekreacyjno - wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży,
b) organizowanie masowych imprez kulturalnych służących integracji społecznej mieszkańców,
c) ukazywanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji kulturalnych;

6) upowszechniania działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami;
7) kultury fizycznej i sportu poprzez:

a) upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć z różnych dyscyplin sportu,
b) organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów;

8) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
9) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

III. Formy współpracy

1. Zlecenie realizacji zadań Gminy Ryńsk organizacjom odbywa się poprzez:

1) powierzenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
2) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania odbywa się poprzez przekazywanie przez organizacje informacji o realizowanych zadaniach sfery publicznej w oparciu o środki inne niż wynikające z programu.
3. Udzielanie wsparcia, w szczególności w zakresie:

1) pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.;
2) pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy;
3) współudział Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,
4) nieodpłatnego udostępnienia materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert.

IV. Zasady współpracy

Współpraca Gminy Ryńsk z organizacjami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości;
2) suwerenności stron;
3) partnerstwa;
4) efektywności;
5) uczciwej konkurencji;
6) jawności.

V. Okres realizacji Programu

Gmina Ryńsk realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie rocznego programu współpracy i działania te obejmują rok kalendarzowy 2019.

VI. Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

Gmina Ryńsk współpracuje z organizacjami w ramach uchwalonego Programu i przeznacza środki finansowe w wysokości określonej uchwałą budżetową.

VII. Sposób oceny realizacji Programu

Gmina Ryńsk w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu Gminy może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego.

Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu Gminy zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Urząd Gminy może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

Ustala się następujące kryteria oceny realizacji Programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;
3) liczba ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony), zgodnie przepisami określonymi w 19 a ustawy;
4) liczba zawartych umów dotyczących realizacji zadań publicznych;
5) wysokość kwot udzielonych dotacji;
6) wielkość wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji pozarządowych wniesionego do realizacji poszczególnych zadań;
7) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań publicznych.

Nie później niż do dnia 31 maja roku następnego, Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu.

VIII. Informacje o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji

Program na 2019 r. uchwalany jest na bazie projektu programu, który podlega konsultacji społecznej mieszkańców gminy i organizacji funkcjonujących na terenie Gminy Ryńsk.

Projekt programu zamieszczony był na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ryńsk, na stronie internetowej www.gminarynsk.pl oraz na BIP Urzędu Gminy Ryńsk.

Uwagi i wnioski dotyczące Programu można było składać po upublicznieniu projektu w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na ww. adres.

(.......w tym miejscu wpisany zostanie wynik konsultacji.....).

Mieszkańcy gminy informowani zostali drogą ogłoszeń tradycyjnych i na stronie www.gminarynsk.pl o działaniach realizowanych przez sektor pozarządowy.

Współpraca finansowa pomiędzy Gminą Ryńsk, a organizacjami odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na wspieranie lub zlecenie zadań publicznych, ogłoszonym przez Wójta Gminy.

IX. Tryb powołania i zasady działania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert

Komisja konkursowa zwana dalej Komisją powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Ryńsk.

W skład komisji wchodzą:
1) przedstawiciele Wójta Gminy;
2) reprezentant organizacji pozarządowych.

Skład Komisji oraz regulamin jej pracy określa Wójt w zarządzeniu.

W skład Komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

Komisja działa w oparciu o właściwe ustawy oraz zasady: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. W trybie konkursowym, a także w przypadku wpłynięcia wniosków w trybie małych zleceń dokonuje ich oceny i kwalifikacji.

Komisja przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
6) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność dla mieszkańców Gminy Ryńsk. Ogłoszenie o konkursie, zgodnie z ustawą, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na BIP Urzędu Gminy Ryńsk www.wabrzezno.bip.net.pl

Wójt Gminy Ryńsk
(-) Władysław Łukasik

 

Uchwała Rady Gminy w sprawie Regulaminu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (PDF)

Formularz uwag do projektu Programu Współpracy w 2019 r. (DOC)

 

Czytany 2968 razy Ostatnio zmieniany piątek, 12 październik 2018 10:38

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top