czwartek, 01 marzec 2018 00:00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Ryńsk

Napisane przez 

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Ryńsk działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Gminy Ryńsk, Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Ryńsk, Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie, specjaliści z zakresu pedagogiki, terapeuta uzależnień, przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren gminy Ryńsk.

Skład Komisji:

Przewodniczący - Marek Barański

Zastępca przewodniczącego - Andrzej Robaczewski

Członkowie:

Halina Imiela

Agnieszka Kornacka

Joanna Kozłowska

Małgorzata Modrow-Wilk

Katarzyna Łęgowska

Łukasz Winkiel

2. Zakres działania Komisji.

Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działań jest ograniczanie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązania poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, Komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności:

·     wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy;

·     prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i  spożywania napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Ryńsk;

·     prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;

·     wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

·     prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny;

·     podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Do kompetencji Komisji należą również zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

3. Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1) Podejmowanie działań mających na celu zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, w tym:

- zwiększenie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych poprzez kontynuację współpracy i wsparcie finansowe Poradni Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień w Przychodni Kemed w Wąbrzeźnie, która umożliwia mieszkańcom Gminy korzystanie z programów i usług prowadzonych przez placówkę;

- finansowanie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla młodzieży i ich rodziców lub opiekunów prowadzonych w ramach programu leczniczego pod warunkiem, że zajęcia nie są finansowane przez płatnika publicznego NFZ;

- dofinansowanie lub sfinansowanie szkoleń i kursów dla terapeutów i realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików (DDA);

- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin.

2) Udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

-     zwiększanie interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny powodowanych przez picie alkoholu;

- organizacja lub dofinansowanie szkolenia dla funkcjonariuszy policji, GOPS, pedagogów szkolnych i nauczycieli, członków Komisji i Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki uzależnień, wczesnej interwencji;

- koordynacja działań osób, instytucji i służb zajmujących się pomocą ofiarom przemocy w rodzinie na terenie Gminy tj. kościoła, policji, GOPS, szkół, stowarzyszeń itp.;

- umożliwienie korzystania z pomocy prawnej i pomocy pracownika socjalnego w GOPS;

- podejmowanie czynności zmierzających do wydania orzeczenia zobowiązującego osobę uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

- dofinansowanie lub sfinansowanie szkoleń dla terapeutów i realizację programów terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików (DDA);

- współpraca i wspieranie lekarzy pierwszego kontaktu w stosowaniu metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji;

- pomoc dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi m.in. poprzez tworzenie i finansowanie lub współfinansowanie działań podejmowanych przez szkoły, GOPS i świetlice oraz dofinansowywanie lub finansowanie obozów, zajęć i programów oraz działalności świetlic gminnych;

- współpraca z Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach wspólnej realizacji i wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie: Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie;

- zakup, przygotowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz oferty uzyskania pomocy;

- współorganizowanie i współfinansowanie kampanii edukacyjno – informacyjnej pn. ”Gminny Tydzień – Stop Przemocy” albo przeprowadzoną pod inną nazwą w zależności od podjętych działań i formy kampanii, nt. zjawiska przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec dzieci na terenie Gminy przy udziale szkół Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie, sołectw oraz świetlic gminnych;

- prowadzenie punktu konsultacyjnego w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przeciwdziałania przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

-  dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych w szkołach gminnych;

- dofinansowanie szkoleń dla pedagogów i nauczycieli ze szkół gminnych niezbędnych do realizacji profesjonalnych programów profilaktycznych w szkołach;

- finansowanie lub dofinansowanie szkoleń dla pedagogów szkolnych, nauczycieli i pracowników świetlic gminnych, umożliwiających rozpoznawanie sygnałów wskazujących na „picie szkodliwe”, a także na rozwijanie się procesu uzależnienia się;

- organizowanie lub dofinansowanie szkoleń, warsztatów, pogadanek, spektakli informacyjno – edukacyjnych o tematyce dotyczącej alkoholizmu dla rodziców, uczniów szkół gminnych oraz dzieci i młodzieży z terenu Gminy itp.;

- współorganizowanie i współfinansowanie kampanii edukacyjno – informacyjnej pn. ”Dzień bez uzależnień” lub „Tydzień bez uzależnień” albo przeprowadzoną pod inną nazwą w zależności od podjętych działań i formy kampanii, na terenie Gminy przy udziale szkół gminnych, Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie, sołectw oraz świetlic gminnych;

- dofinansowanie innych kampanii edukacyjnych organizowanych na terenie Gminy mogących przyczynić się do zmniejszenia spożycia alkoholu przez młodzież i dorosłych z terenu Gminy;

- zorganizowanie szkolenia dla właścicieli sklepów i sprzedawców z terenu Gminy mających na celu ograniczenie możliwości zakupu i spożywania alkoholu przez małoletnich i ograniczenie zakupu i spożywania alkoholu przez osoby dorosłe, których zachowanie wskazuje na stan po spożyciu alkoholu;

- szkolenie członków Komisji;

- zwiększanie zasobów bibliotek: Komisji, gminnych i szkolnych o nowe pozycje książkowe oraz multimedialne o tematyce związanej z profilaktyką, uzależnieniami, pomocy rodzinom i podjęcie działań w kierunku zwiększenia zainteresowania mieszkańców posiadanym księgozbiorem;

- zakup broszur, ulotek i innych materiałów edukacyjnych i informacyjnych związanych z problematyką uzależnień i rozprowadzanie ich wśród mieszkańców Gminy;

- wydanie broszury informacyjnej zawierającej informacje dotyczące działalności i roli Komisji, informacje teleadresowe o placówkach specjalistycznych, punkcie konsultacyjnym itp. i rozprowadzenie jej wśród mieszkańców Gminy;

- organizacja, współorganizacja, dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć, głównie sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, dofinansowanie organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych;

- organizowanie oraz dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy, imprez oraz innych form wypoczynku letniego i zimowego uwzględniającego programy lub zajęcia profilaktyczno- edukacyjno-rekreacyjno – turystyczne;

- ścisła współpraca z policją i współdziałanie w akcjach na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych;

- organizacja lub udział w kampanii społecznej na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach;

- organizowanie, współorganizowanie, dofinansowanie przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, polegających na organizowaniu imprez i zajęć o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym itp.;

- przeprowadzanie diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy. 

4) Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:

-     prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,

-     podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych w sposób niezgodny z przepisami,

-     podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,

-     prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

5) Współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi i osobami fizycznymi w rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie:

-     organizacja i współorganizacja szkoleń, debat, konferencji i imprez profilaktycznych,

-     prowadzenie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków problemów uzależnień i przemocy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Ryńsk zbiera się na posiedzeniach w zależności od zaistniałej potrzeby przynajmniej raz w kwartale.

4. Lecznictwo uzależnień.

Podstawy prawne leczenia uzależnienia od alkoholu

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. 2012.734).

W Polsce leczenie uzależnienia jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji sądowego zobowiązania do leczenia. Leczenie zaburzeń wynikających z używania alkoholu jest bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych.

Rodzaje placówek leczenia uzależnienia od alkoholu

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu mogą prowadzić tylko podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne (w tym dzienne).

Placówkami leczenia uzależnienia od alkoholu są: poradnie terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, poradnie leczenia uzależnień, całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu, całodobowe oddziały leczenia uzależnień, dzienne oddziały terapii uzależnienia od alkoholu, dzienne oddziały leczenia uzależnień, oddziały leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz hostele dla osób uzależnionych od alkoholu (Dz. U. 2012.734). Lista adresowa placówek znajduje się na stronie www.parpa.pl. Poradnie i oddziały leczenia uzależnień mogą przyjmować również osoby uzależnione wyłącznie od substancji psychoaktywnych, jednak ponad 80% pacjentów tych placówek objęta jest leczeniem z powodu zaburzeń wynikających z używania alkoholu.

Osoby mające sądowe zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego mogą realizować je we wszystkich placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu finansowanych ze środków NFZ, poza hostelami i oddziałami leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. Lista adresowa placówek znajduje się na stronie www.parpa.pl.

Istnieje kilka rodzajów placówek leczących, różniących się zakresem działań lub formą organizacyjną. Wśród nich możemy wyróżnić:

Oddziały Leczenia Alkoholowych Zespołów  Abstynencyjnych (OLAZA) – są to oddziały całodobowe, szpitalne, które przyjmują pacjentów z rozpoznanym zespołem abstynencyjnym. Zajmują się leczeniem farmakologicznym, tzw. odtruciem, leczą fizyczne i psychiczne skutki przerwania lub ograniczenia picia przez osoby uzależnione. Nie są izbami wytrzeźwień, więc nie przyjmują osób pijanych w celu ich wytrzeźwienia.

OLAZA zajmuje się także motywowaniem pacjentów do podjęcia psychoterapii uzależniania, prowadzą psychoedukację na temat uzależniania i jego leczenia. Czas pobytu pacjenta na oddziale wynosi 10 dni. Odbycie leczenia w OLAZA nie jest leczeniem uzależnienia, jest jego pierwszym etapem często ratującym życie, ale nie w każdym wypadku niezbędnym. O tym, czy pacjent wymaga przyjęcia do OLAZA decyduje lekarz z Izby Przyjęć.

Po zakończeniu leczenia w OLAZA pacjent powinien podjąć terapie w jednej z trzech wymienionych poniżej typów placówek.

Całodobowe Oddziały Terapii Uzależnień od Alkoholu – są to oddziały zajmujące się leczeniem uzależnienia od alkoholu i uzależnień krzyżowych (co oznacza, że pacjent uzależniony jest od alkoholu i dodatkowo od innej substancji). Podstawowa metodą leczenia jest psychoterapia uzależniania, prowadzona w formie psychoterapii grupowej (większość zajęć) i indywidualnej. W zespole terapeutycznym Oddziału znajdują się specjaliści psychoterapii uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień, lekarze psychiatrzy, psycholodzy, pielęgniarki. Każdy pacjent ma swojego „terapeutę prowadzącego”, z którym określa plan swojej terapii, konsultuje jej przebieg oraz omawia problemy osobiste. Terapia na oddziale trwa 7 do 8 tygodni. Pacjenci przyjmowani są według określonych w danej placówce procedur, wyznaczane są terminy przyjęć. Czas oczekiwania na przyjęcie może wynosić do kilku miesięcy. Po zakończeniu terapii na oddziale pacjent powinien kontynuować terapię w poradni, uczestnicząc w zajęciach tzw. zaawansowanego (pogłębionego) etapu terapii. Oddziały prowadzą podstawowy etap terapii, który wymaga kontynuacji jeśli chcemy aby efekt leczenia był lepszy.

Dzienne Oddziały Terapii Uzależnienia Od Alkoholu – różnią się od oddziałów całodobowych tym, że pacjenci przebywają w nim  jedynie 7 – 8 godzin dziennie. Oddziały te są mniejsze, zajęcia odbywają się z reguły w jednej grupie pacjentów. Przyjęcia odbywają się również wg określonych przez oddział procedur, terminy przyjęć są krótkie lub nawet ich nie ma.

Przychodnie / Poradnie Terapii Uzależnienia od Alkoholu (Terapii Uzależnień) – mają najszerszy zakres zadań spośród placówek terapii uzależnień. Prowadzą, podobnie jak oddziały całodobowe dzienne – podstawowy etap terapii uzależnień, który w tym przypadku trwa około 6 miesięcy, podczas których pacjenci 2-3 razy w tygodniu uczestniczą w grupowych i indywidualnych sesjach terapeutycznych. Ponadto poradnie (ale nie wszystkie) prowadzą dalszy etap zwany zaawansowanym lub pogłębionym, służący utrwaleniu rozpoczętych zmian, zapobieganiu na nawrotu choroby i rozwiązywania problemów pojawiających się w trzeźwym życiu. Poradnie prowadza także poradnictwo i psychoterapię członków rodzin osób uzależnionych, a niekiedy także dodatkowe programy terapeutyczne np. dla osób których rodzic (e) byli uzależnieni (tzw. Dorosłe Dzieci Alkoholików – DDA), dla uzależnionych od nikotyny, dla osób uwikłanych w przemoc domową i inne.

Pacjenci mogą zgłaszać się do poradni leczenia uzależnień bez skierowania.

Która z form leczenia uzależniania jest najbardziej skuteczna?

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Zdarza się często, że najwłaściwsze dla danej osoby jest leczenie stacjonarne – całodobowe, ale bywają też            sytuacje, kiedy taka forma leczenia jest nieodpowiednia, a nawet szkodliwa. Znaczna część pacjentów znacznie lepsze i trwalsze efekty uzyska uczestnicząc w terapii dziennej lub ambulatoryjnej poradni.

O tym, która forma terapii będzie najlepsza decyduje zbiór wielu czynników, takich jak: stopień zaawansowania choroby, posiadanie wsparcie w środowisku, historia dotychczasowego leczenia, współistniejące choroby i inne.

Z tych powodów, pierwsze kroki należy kierować do  poradni terapii  uzależnień, gdzie wspólnie ze specjalistą psychoterapii  uzależnień można podjąć decyzję gdzie podjąć terapię.

Kiedy najlepiej rozpocząć leczenie?

Może jeszcze dzisiaj? Pójść, albo przynajmniej zadzwonić i umówić się na wizytę. Nie trzeba czekać aż „sięgnie się dna”, aż pojawi się stan zagrożenia życia. Poradę uzyskać można także wtedy, gdy nie doszło jeszcze do uzależniania ale pojawiają się już szkodliwe skutki picia. Będzie można zapobiec rozwojowi choroby. Nigdy też nie jest za późno na podjęcie leczenia, chorobę można zatrzymać na każdym etapie, chociaż z czasem staje się coraz trudniejsza.

5. Zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Procedurę tę można uruchomić poprzez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, poprzez złożenie podania z opisem niepokojącej sytuacji w rodzinie, w związku z nadużywaniem alkoholu przez jednego z jej członków. Komisja zaprasza na rozmowę osobę nadużywającą alkoholu i motywuje do kontaktu z placówką odwykową oraz podjęcia leczenia. Jeżeli osoba zgłoszona nie decyduje się na kontakt z placówka odwykową, Komisja kieruje sprawę do Sądu Rejonowego, który w oparciu o opinię 2 biegłych zobowiązuje osobę uzależnioną do leczenia odwykowego. Postanowienie jest wykonywalne przez 2 lata od czasu jego wydania. Sąd w postanowieniu wskazuje czy ma to być leczenie stacjonarne, czy ambulatoryjne oraz czy nad wykonaniem postanowienia ma czuwać kurator sądowy.

Postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego zapada w trybie nieprocesowym (art. 26 ust. 2 ww. ustawy) i nie nosi charakteru wyroku sądowego "sankcji karnej”. To znaczy, że w sprawie leczenia odwykowego, mimo zobowiązania, nie można zastosować prawnie żadnej kary (np. kary pozbawienia wolności). Funkcja społeczna instytucji zobowiązania do leczenia jest funkcją polegającą na instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej. Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie przymusu prawnego, nie ma możliwości prawnych ani organizacyjnych zatrzymania zobowiązanego w zakładzie leczniczym wbrew jego woli. Podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta. Oczekiwanym efektem terapii uzależnienia od alkoholu jest trwałe zatrzymanie spożywania alkoholu, uzyskanie świadomości choroby, uzyskanie wglądu w mechanizmy choroby, dzięki któremu może on nauczyć się unikania powrotu do picia w przyszłości.

Sąd może wszcząć postępowanie o zobowiązanie do leczenia odwykowego również na wniosek prokuratora.

Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec niektórych osób uzależnionych od alkoholu (osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizacje małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny).

Zobowiązanie do leczenia nie jest równoznaczne z przymusem, nie są np. przewidziane kary za niewywiązanie się z tego zobowiązania. Efekty terapii pacjentów zobowiązanych przez sąd są gorsze niż pacjentów zgłaszających się dobrowolnie, jednym z powodów jest ich opór wobec perspektywy leczenia i traktowanie terapii jako kary za picie.

Leczeniem pacjentów zobowiązanych sądownie zajmują się placówki terapii uzależnień. Przyjęcie na oddziały całodobowe pacjentów zobowiązanych do leczenia przez sąd odbywają się zgodnie z wyznaczonymi terminami, które z reguły są dłuższe niż w przypadku pacjentów „dobrowolnych”.

Pobierz wniosek - kliknij tutaj!

Co zrobić, żeby ktoś bliski przestał pić?

Zmotywowanie kogoś uzależnionego do zaprzestania picia oznacza zmotywowanie go do podjęcia terapii uzależnienia. Jest to proces trwający w czasie, wymaga konsekwencji w działaniu oraz wiedzy o mechanizmach i objawach uzależniania.

Nie zawsze kończy się sukcesem. W tak trudnym procesie potrzebni są sojusznicy oraz wparcie ze strony innych osób (rodziny). Pomoc można uzyskać w poradniach terapii uzależnień, które prowadzą również poradnictwo i terapię dla członków rodzin osób uzależnionych.

Współuzależnienie

Terminem „współuzależnienie” określa się pewien specjalistyczny zespół problemów wynikających z życia w związku z osoba uzależnioną. Polega na takim przystosowaniu się do sytuacji, które powodują psychologiczne uwikłanie i uniemożliwia pokierowanie swoim życiem.

Całe życie osoby współuzależnionej zaczyna koncentrować się wokół picia bliskiej osoby. Zaczyna podejmować różne nieskuteczne próby wpływania na sposób jej picia. W konsekwencji przeżywa cierpienie napięcie psychiczne, niepokój, często choruje somatyczni, zaniedbuje siebie i niepijących członków rodziny. Terapią osób współuzależnionych zajmują się poradnie terapii uzależnień. Tam należy się zgłosić, w przypadku przeżywaniu stanów depresji, huśtawki nastrojów, poczucia bezradności lub samotności, bez względu na to czy bliska osoba podjęła leczenie czy nie.

6. Placówki Terapii Uzależnień i Współuzależnienia:

1. Poradnia Psychiatryczna i Leczenia Uzależnień, w Przychodni Kemed przy ul. Matejki 20C, 87-200 Wąbrzeźno

tel. (56) 688 00 20 lub 789-070-421

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 mgr Katarzyna Łęgowska - Psycholog Specjalista Psychoterapii Uzależnień

mgr Anna Szcząchor - Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Godziny przyjęć:

 od poniedziałku do piątku        godz.: 8.00 - 18.00

2. Numery Telefoniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

 WWW: www.wotuiw.torun.pl

 Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

 56 622 28 50 - fax sekretariat

 56 622 89 08 - sekretariat

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

56 622 68 31 - rejestracja – informacja

Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień

87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 1

56 654 93 28 - informacja - fax

56 654 91 08 - pokój terapeutów

Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień

87-100 Toruń, ul. Tramwajowa 2/4

56 623 60 50 - informacja - fax

56 623 62 14 - pokój terapeutów

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień

87-100 Toruń, ul. Włocławska 233/235

56 621 61 27 - informacja

56 622 90 61 - fax

56 622 90 38 - Kierownik CMOLU

56 621 64 01 - Poradnia Terapii Odwykowej Uzależnień

z filią przy CMOLU - ul. Włocławska 233, 87-100 Toruń

Oddział Odwykowy Całodobowy

 87-100 Toruń, ul. Włocławska 233/235

56 622 93 21 - sekretariat

56 621 61 63 - fax

3. Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Sądowa 18 86-100 Świecie

tel. 52 330 83 27 - całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

4. Szpital Uniwersytecki

Oddział Leczenia Uzależnień

ul. Kurpińskiego 19 85-096 Bydgoszcz

tel. 52/ 585 42 82 - całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu/leczenia uzależnień

5. Punkt konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie

Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Ryńsk pełni dyżur w sali nr 203 Urzędu Gminy Ryńsk, Wąbrzeźno ul. Mickiewicza 21.

Daty dyżurów I półrocze 2018 roku:

- 22.03.2018 r., w godz. 7:30-8:30;

- 23.03.2018 r., w godz. 8:00-11:00;

- 19.04.2018 r., w godz. 7:30-8:30;

- 20.04.2018 r., w godz. 8:00-11:00;

- 24.05.2018 r., w godz. 7:30-8:30;

- 25.05.2018 r., w godz. 8:00-11:00.

Osoby zgłaszające się uzyskają szczegółowe informacje oraz pomoc, dotyczącą problemów alkoholowych, narkomanii, ochrony przed przemocą w rodzinie oraz pomoc psychologiczną!

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

1) Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

2) Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych, socjalnych i profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

3) Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

4) Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

5) Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

6) Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.

7) Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

8) Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

9) Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny nie prowadzi działań w zakresie:

1) psychoterapii osób uzależnionych,

2) indywidualnych świadczeń zapobiegawczo – leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

7. Kontakt.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Ryńsk,

ul. Mickiewicza 21,

87-200 Wąbrzeźno,

tel. (56) 687 75 45 – członek Komisji Joanna Kozłowska.

8. Alkohol a przemoc.

Picie i nadużywanie alkoholu jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia przemocy. Alkohol działając na organizm człowieka przyspiesza zmiany nastroju, osłabia koordynację, zdolność podejmowania decyzji, pozbawia hamulców. Alkohol nie jest jednak przyczyną stosowania przemocy.
Wdrożenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego NIE ROZWIĄZUJE PROBLEMU PRZEMOCY W RODZINIE.

Źródła:

- www.parpa.pl,

- www.wotuiw.torun.pl.

Czytany 10023 razy

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top