poniedziałek, 26 grudzień 2016 00:00

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - podsumowanie

W roku 2015 rozpoczęliśmy udzielanie dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Wąbrzeźno. Wysokość dofinansowania wynosiła 2.000,00 zł dla budynków jednorodzinnych i 3.000,00 zł dla budynków wielorodzinnych na zakup fabrycznie nowego urządzenia . W bieżącym roku z przedmiotowego dofinansowania skorzystało 37 właścicieli nieruchomości, na łączną kwotę blisko 73.879,03 zł.

niedziela, 25 grudzień 2016 00:00

Występ Cantate Domino w Grucie

W dniu 11 listopada 2016 roku Chór Cantate Domino z Pływaczewa brał udział w V Przeglądzie Pieśni Patriotycznych i Żołnierskich w Gminie Gruta, organizowanym z okazji Święta Niepodległości. Przegląd zorganizowany został przez Stowarzyszenie Uśmiech, przy współpracy Zespołu Szkół, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Centrum Kultury.

poniedziałek, 26 grudzień 2016 00:00

„ROCZEK” ŚDS

Dnia 1 grudnia 2016 roku pracownicy, podopieczni, goście oraz przyjaciele wrońskiej placówki spotkali się, by wspólnie świętować pierwszą rocznicę istnienia Środowiskowego Domu Samopomocy. Obchody rozpoczął kierownik ŚDS-u Marcin Chrzanowski witając przybyłych gości i składając podziękowania osobom, które przyczyniły się do powstania placówki i i wspierały jej działanie przez ten rok.

poniedziałek, 26 grudzień 2016 00:00

IV Powiatowy zjazd delegatów OSP 2016

Zjazd delegatów OSP, odbywający się raz na pięć lat, w tym roku zebrał się w świetlicy w Pływaczewie w Gminie Wąbrzeźno. Podczas zjazdu dokonano podsumowania strażackiej pracy w latach 2012-2016 oraz przyjęto program działania na kolejne lata.
Zjazd odbył się 9 grudnia 2016 roku. Obradom towarzyszyło wystąpienie miejscowego chóru „Cantate Domino”, prowadzonego przez nauczyciela muzyki Wojciecha Góralskiego.

piątek, 23 grudzień 2016 00:00

Modernizacja drogi w Ryńsku

Wykonano modernizację drogi gminnej w Ryńsku na odcinku 1000 m w technologii nawierzchni bitumicznej. Zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 71 250 zł ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 376 417,63 złotych.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno położonej w Przydworzu

Lp.

Położenie

Nr księgi

wieczystej

Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

1.

Przydwórz

TO1W/00024352/8

182/11

0,1179

Nieruchomość jest zabudowana murowanym, parterowym budynkiem byłej remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 121,34 m2.

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji.

45.000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ryńsk z siedzibą w Wąbrzeźnie, ul. Mickiewicza 21,          sala nr 201.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 24 października 2016 r.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 18 stycznia 2017 r.

Wpłaty wadium:

- do dnia 31 grudnia 2016 r. płatne są na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno,

- od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 18 stycznia 2017 r. płatne są na konto bankowe Gminy Ryńsk nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg - działka nr 182/11 położona w Przydworzu.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Nabywca zobowiązany jest również do poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wyceny nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie i przygotowania materiałów geodezyjnych.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w ogłoszeniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21,       pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top