piątek, 11 styczeń 2013 00:00

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk

Napisane przez  Gapiński Łukasz
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk, zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk 

§ 2. 1. Na każdego właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości nakłada się obowiązek utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych dostarczanych przez odbiorcę odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery, worki na śmieci), ustawienia ich na podłożu utwardzonym lub w altance śmietnikowej i gromadzenie w tych urządzeniach odpadów komunalnych; na każdej nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości niezamieszkałej muszą być pojemniki na odpady komunalne niesegregowane oraz do gromadzenia odpadów podlegających segregacji; 

2) selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych na nieruchomości: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

b) tworzywa sztucznego i metali oraz opakowań wielomateriałowych, 

c) papieru i tektury, 

d) szkła, 

e) bioodpadów, w tym odpadów zielonych,

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

3) selektywne zbieranie i dostarczanie następujących odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

b) gruzu budowlanego powstałego w wyniku drobnych prac remontowych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (eternit, papa), elementów metalowych, szkła, glazury.

c) tekstylia i odzież

4) odbieranie odpadów określonych w ust. 1 pkt. 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów, odpady te należy zbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4; 

5) odprowadzenie nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego przy zachowaniu przepisów odrębnych; 

6) wyposażenie nieruchomości w  oddzielne zbiorniki do gromadzenia ścieków bytowych 
i gnojowicy w gospodarstwach rolnych, które wytwarzają gnojowicę; 

7) zawarcie pisemnej umowy z firmą wywozową posiadającą zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Ryńsk, na odbieranie płynnych odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przechowywanie dowodów płacenia za ww. usługi przez okres 1 roku (umowa i rachunki muszą zostać przedstawione na żądanie przedstawiciela Gminy); 

8) usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno–higienicznego, uniemożliwiającego przedostawanie się zanieczyszczeń na grunty sąsiednie; 

9) uprzątniecie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących użytkowi publicznemu, w tym chodników położnych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy, niezwłocznie po ich powstaniu; 

10) utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zanieczyszczeń; 

11) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia; 

12) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i  w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres; 

2. Na terenie Gminy Ryńsk, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów w postaci zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeśli ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów; 

2) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych; 

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu miejscami; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp. 

§ 3.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 

2) dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulęgających biodegradacji; 

3) mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu. 

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2 mogą być wykonywane w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l; 

2) kosze na śmieci o pojemności: od 20 l do 60 l; 

3) worki na śmieci o pojemności: od 60 l do 120 l. 

§ 5.  1. Każda nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym musi być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2. Każda nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym i nieruchomość niezamieszkała musi być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik 120 l, 240 l lub 1100 l. 

3. Dla nieruchomości położonych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródkach działkowych stosuje się zbiorcze pojemniki o pojemności 1100 l. 

§ 6. Ustala się następujące miesięczne ilości odpadów oraz minimalne wielkości pojemników z zastrzeżeniem § 5 dla poszczególnych rodzajów nieruchomości: 

1) dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – pojemnik 120 l; 

2) dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – pojemnik 120 l na każdy jeden lokal mieszkalny z możliwością zastosowania wielokrotności w przeliczeniu na pojemniki odpowiednio od 240 l do 1100 l; 

3) dla szkół i przedszkoli – 4 l na osobę w pojemnikach 240 l do 1100 l; 

4) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, internatów – 20 l na osobę w  pojemnikach 
240 l lub 1100 l; 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na osobę; 

6) dla lokali i punktów gastronomicznych – 30 l na każde miejsce konsumpcyjne w pojemnikach 240 l lub 1100 l; 

7) dla lokali handlowych – pojemnik 120 l na każde 100 m2 powierzchni użytkowej; 

8) dla działek rekreacyjno-wypoczynkowych – 240 l na jedną działkę w pojemnikach 1100 l w okresie od 1.05 do 31.08 każdego roku; 

9) dla ogródków działkowych – 30 l na każdą działkę w pojemnikach 1100 l w okresie od 1.05 do 30.09 każdego roku; 

10) dla cmentarzy – 4 l na 1 miejsce pochówku w pojemnikach 240 l lub 1100 l; 

11) w miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych. 

§ 7. Odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-e zbierane są w pojemnikach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemności zapewniającej zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między terminami odbioru odpadów. 

§ 8.1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków przeznaczonych do zbierania: 

1) kolor niebieski – papier i tektura; 

2) kolor żółty – tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe; 

3) kolor zielony – szkło; 

4) kolor brązowy – bioodpady; 

5) kolor zielony – odpady komunalne zmieszane. 

2. Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku. 

3. Na pojemnikach winna być umieszczona informacja zawierająca nazwę przedsiębiorcy będącego właścicielem lub posiadaczem pojemnika, logo, adres i telefon obsługującego pojemnik przedsiębiorcy. 

4. W pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne nie gromadzi się śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, konarów drzew, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

§ 9.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

2. W przypadku, gdy zabudowania znajdują się w znacznej odległości od granicy nieruchomości, do których prowadzi droga niepubliczna, właściciel na własną odpowiedzialność zapewnia dojazd pojazdom odbierającym odpady komunalne lub dostarczyć pojemniki do granicy nieruchomości z drogą publiczną. 

3. Właściciele nieruchomości, do których prowadzą drogi wewnętrzne stanowiące ich własność zobowiązani są do ich utrzymywania w dobrym stanie technicznym oraz do ich odśnieżania w okresie zimowym. W przypadku nie zapewnienia odpowiedniego dojazdu do posesji lub z uwagi brak miejsca manewrowego właściciele nieruchomości wystawiają pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki lub worki na odpady segregowane przy wjeździe na posesję z drogi publicznej w dniu odbioru odpadów komunalnych. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są posiadać odpowiednią ilość pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na odpady segregowane, dostosowanych do systemu wywozu odpadów i minimalnej pojemności określonej w § 6.

5. Pojemność i ilość pojemników oraz worków powinna w optymalny sposób uwzględniać ilość obsługiwanych na terenie nieruchomości mieszkańców nie dopuszczając do ich przepełnienia w okresach między terminami odbioru.

6. Gmina wyposaża nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

§ 10. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym poprzez mycie i dezynfekcje, co najmniej raz w roku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności na terenie Gminy Ryńsk. 

§ 12. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 13. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach ich odbioru, odpady udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

3) bioodpady należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; ponadto można również gromadzić w  kompostowniach przydomowych; 

4) przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach; 

5) przeterminowane leki weterynaryjne gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w punktach weterynaryjnych; 

6) zużyte opony, akumulatory należy przekazywać:

a) do punktów ich sprzedaży; 

b) do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

7) zużyte baterie należy: 

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej, 

b) przekazywać do punktów ich sprzedaży; 

8) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy:

   a) przekazywać do punktów ich sprzedaży,

    b) w wyznaczonym przez przedsiębiorcę terminie udostępnić na nieruchomości;

9) meble i odpady wielkogabarytowe należy:

a) przekazywać indywidualnie do punktu selektywnego zbierania odpadów; 

b) w wyznaczonym przez przedsiębiorcę terminie udostępnić na nieruchomości;

10) gruz budowlany: 

a) pochodzący z prowadzenia drobnych prac remontowych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (eternit, papa), elementów metalowych, szkła, glazury, przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

b) inne niż wymienione w lit.a  na dodatkowe, odpłatne zamówienia ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady, 

11) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

§ 14. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi (do 8 lokali mieszkalnych): 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na miesiąc, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone – raz na miesiąc, 

c) papier i tektura – co trzy miesiące, 

d) szkło – co trzy miesiące, 

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co dwa miesiące; 

2) z nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi (powyżej 8 lokali mieszkalnych): 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

- w okresie od 01.06 do 31.08 – co tydzień, 

- w okresie od 01.09 do 31.05 – co dwa tygodnie, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone: 

- w okresie od 01.06 do 31.08 – co tydzień, 

- w okresie od 01.09 do 31.05 – co dwa tygodnie, 

c) papier i tektura – co dwa miesiące, 

d) szkło – raz na miesiąc, 

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co dwa tygodnie; 

3) z nieruchomości związanych z handlem, usługami, produkcją oraz przeznaczonych do użytku publicznego, m.in.: lokale gastronomiczne, handlowe i punkty sprzedaży, domy opieki, hotele, pensjonaty, internaty, itp.: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na miesiąc, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone – raz na miesiąc, 

c) papier i tektura – co trzy miesiące, 

d) szkło – co trzy miesiące, 

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co dwa miesiące; 

4) z nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wyposażonych w obiekty trwale i nietrwale związane z gruntem: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

- w okresie od 01.05 do 31.08 – co tydzień, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone oraz papier 

- w okresie od 01.05 do 31.08 – co tydzień, 

c) szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe 

- w okresie od 01.05 do 31.08 – co tydzień, 

5) z nieruchomości stanowiących ogródki działkowe w okresie od 1.05 do 30.09 każdego roku – co cztery tygodnie; 

6) z cmentarzy – co cztery tygodnie. 

§ 15. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu. 

 Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. Odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Ryńsk, które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować wyłącznie na składowiskach odpadów. 

§ 17. Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do stacji zlewnej zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków. 

§ 18. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez: 

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 

2) wielokrotne użytkowanie produktów i opakowań; 

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów; 

4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania; 

5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych; 

6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 19. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymanie zwierząt domowych powinno odbywać się zgodne z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856) 

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. 

2. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i kagańcu. 

3. Nieruchomość, na której znajdują się psy należy wyposażyć w tablicę ostrzegawczą umieszczoną w widocznym miejscu przed wejściem na teren nieruchomości. 

§ 21. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do wykonywania szczepień ochronnych wymaganych lub zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne i poświadczonych stosownymi zaświadczeniami. 

§ 22. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej, chodnikach itp. 

§ 23. 1. Martwe zwierzęta domowe podlegają: 

1) bezpośredniemu unieszkodliwianiu, jako odpady przez spopielanie w zatwierdzonej spalarni; 

2) przetworzeniu w zatwierdzonych zakładach przetwórczych, po unieszkodliwianiu jako odpady przez spopielanie lub współspopielanie w zatwierdzonych spalarniach lub współspalarniach; 

3) po przetworzeniu w zatwierdzonych zakładach przetwórczych unieszkodliwianiu jako odpady przez składowanie na zatwierdzonych składowiskach. 

2. Za zatwierdzone zakłady przetwórcze w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, uważa się podmioty, które uzyskały decyzję powiatowego lekarza weterynarii oraz prowadzoną przez podmioty działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną. 

§ 24. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na: 

1) osobie posiadającej zwierzę; 

2) właścicielach nieruchomości – w przypadku zwierząt bezpańskich, padłych na terenie ich nieruchomości; 

3) Gminie – w pozostałych przypadkach. 

Rozdział 7.
Wymagania związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 25. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409); 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona; 

3) przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych; 

4) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków; 

5) pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; 

6) obiekty zamknięte (np. kojce dla psów, gołębniki, kojce dla drobiu i  innych zwierząt) muszą być zlokalizowane z zachowaniem strefy ochronnej 2 m od granicy działki; 

7) hodowla gołębi ozdobnych może być prowadzona, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów; 

8) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwierząt gospodarskich należy utrzymywać i dezynfekować w miarę potrzeb. 

Rozdział 8.
Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji 

§ 26.1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Ryńsk, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji pomieszczeń przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

2. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w okresach od 1 do 30 kwietnia od oraz od 1 do 30 września. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Ryńsk, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi, poprzez zarządzenie, obszary podlegające deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 27. Zasady postępowania w przypadku nieprzestrzegania obowiązków określonych w Regulaminie reguluje art. 5 ust. 7 oraz art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Czytany 6381 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 07 marzec 2019 09:34

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top