Odpady komunalne

Odpady komunalne (10)

środa, 27 grudzień 2023 00:00

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2024

Napisane przez
Harmonogram na 2024 rok  

 

Harmonogram wywozu śmieci 2024 1
Harmonogram wywozu śmieci 2024 2
Harmonogram wywozu śmieci 2024 3
Harmonogram wywozu śmieci 2024 4
Harmonogram wywozu śmieci 2024 5
Harmonogram wywozu śmieci 2024 6
Harmonogram wywozu śmieci 2024 7
Harmonogram wywozu śmieci 2024 8
Harmonogram wywozu śmieci 2024 9
Harmonogram wywozu śmieci 2024 10środa, 28 grudzień 2022 00:00

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2023

Napisane przez
Harmonogram na 2023 rok  

 

Harmonogram wywozu śmieci 2023 1
Harmonogram wywozu śmieci 2023 2
Harmonogram wywozu śmieci 2023 3
Harmonogram wywozu śmieci 2023 4
Harmonogram wywozu śmieci 2023 5
Harmonogram wywozu śmieci 2023 6
Harmonogram wywozu śmieci 2023 7
Harmonogram wywozu śmieci 2023 8
Harmonogram wywozu śmieci 2023 9
Harmonogram wywozu śmieci 2023 10środa, 29 grudzień 2021 00:00

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2022

Napisane przez
Harmonogram na 2022 rok  

 

Harmonogram odbioru odpadów 2022 I
Harmonogram odbioru odpadów 2022 II
Harmonogram odbioru odpadów 2022 III
Harmonogram odbioru odpadów 2022 IV
Harmonogram odbioru odpadów 2022 V
Harmonogram odbioru odpadów 2022 VI
Harmonogram odbioru odpadów 2022 VII
Harmonogram odbioru odpadów 2022 VIII
Harmonogram odbioru odpadów 2022 IX
Harmonogram odbioru odpadów 2022 XRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk 

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk, zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk

§ 2.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

 1. tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań wielomateriałowych;
 2. papieru i tektury;
 3. szkła;
 4. bioodpadów, w tym odpadów zielonych;
 5. odpadów niebezpiecznych w tym przeterminowanych leków i chemikaliów;
 6. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów medycznych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 7. zużytych baterii i akumulatorów;
 8. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 9. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 10. odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 11. zużytych opon;
 12. tekstyliów i odzieży.

2. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów.

3. Właściciele nieruchomości maja obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się pieszych i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów usuwa się z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

4. Na każdego właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości nakłada się obowiązek utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości. poprzez:

 1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych dostarczanych przez odbiorcę odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery, worki na śmieci), ustawienie ich na podłożu utwardzonym lub w altance śmietnikowej i gromadzenie w tych urządzeniach odpadów komunalnych; na każdej nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości niezamieszkałej muszą być pojemniki na odpady komunalne niesegregowane oraz do gromadzenia odpadów podlegających segregacji;
 2. odprowadzenie nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego przy zachowaniu przepisów odrębnych;
 3. wyposażenie nieruchomości w oddzielne zbiorniki do gromadzenia ścieków bytowych i gnojowicy w gospodarstwach rolnych, które wytwarzają gnojowicę;
 4. zawarcie pisemnej umowy z firmą wywozową posiadającą zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Ryńsk, na odbieranie płynnych odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przechowywanie dowodów płacenia za ww. usługi przez okres 1 roku (umowa i rachunki muszą zostać przedstawione na żądanie przedstawiciela Gminy);
 5. usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno–higienicznego, uniemożliwiającego przedostawanie się zanieczyszczeń na grunty sąsiednie;
 6. utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zanieczyszczeń;
 7. utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
 8. gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres.

5. Na terenie Gminy Ryńsk, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

 1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów w postaci zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeśli ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów;
 2. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
 3. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
 4. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu miejscami;
 5. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
 6. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp. 

§ 3.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi z wyłączeniem mycia podwozia i silnika, dozwolone jest tylko przy wykorzystaniu środków ulegających biodegradacji wyłącznie:

 1. na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
 2. na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu i jeżeli nie zanieczyszczają środowiska, a powstające odpady są gromadzone i usuwane są w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz pod warunkiem zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

 1. pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l;
 2. kosze o pojemności: od 20 l do 60 l;
 3. worki o pojemności: od 60 l do 120 l. 

§ 5. Ustala się następujące miesięczne ilości odpadów oraz minimalne wielkości pojemników:

 1. dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – pojemnik 120 l;
 2. dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych –pojemniki od 240 l do 1100 l;
 3. dla szkół i przedszkoli – 8 l na osobę w pojemnikach 1100 l;
 4. dla domów opieki, dziennych domów opieki, hoteli, pensjonatów, internatów – 80 l na osobę w pojemnikach  1100 l;
 5. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych –20 l na osobę w pojemnikach od 120 l do 1100 l;
 6. dla lokali i punktów gastronomicznych –150 l na każde miejsce konsumpcyjne w pojemnikach 1100 l;
 7. dla lokali handlowych –na każde 100 m2 powierzchni użytkowej240 l w pojemnikach 240 l do 1100 l;
 8. w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, jednego pojemnika 120 l na odpady;
 9. dla działek rekreacyjno-wypoczynkowych – 240 l na jedną działkę w pojemnikach 1100 l w okresie od 1.05 do 31.08 każdego roku;
 10. dla ogródków działkowych – 60 l na każdą działkę w pojemnikach 1100 l w okresie od 1.04 do 31.10 każdego roku;
 11. dla cmentarzy – 6 l na 1 miejsce pochówku w pojemnikach 1100 l;
 12. w miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych.

§ 6. Odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-4 zbierane są w pojemnikach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemności zapewniającej zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między terminami odbioru odpadów.

§ 7.1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków:

 1. kolor niebieski – papier i tektura;
 2. kolor żółty – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;
 3. kolor zielony – szkło;
 4. kolor brązowy – bioodpady;
 5. kolor czarny – odpady komunalne zmieszane. 

2. Pojemnik i worek do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonego odpadu.

3. Na pojemnikach powinna być umieszczona informacja zawierająca nazwę przedsiębiorcy będącego właścicielem lub posiadaczem pojemnika, logo, adres i telefon obsługującego pojemnik przedsiębiorcy.

4. W pojemnikach, workach i kontenerach na odpady komunalne nie gromadzi się śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, konarów drzew, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

§ 8.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

2. W przypadku, gdy zabudowania znajdują się w znacznej odległości od granicy nieruchomości, do których prowadzi droga niepubliczna, właściciel na własną odpowiedzialność zapewnia dojazd pojazdom odbierającym odpady komunalne lub dostarcza pojemniki lub worki do granicy nieruchomości z drogą publiczną.

3. Właściciele nieruchomości, do których prowadzą drogi wewnętrzne stanowiące ich własność zobowiązani są do ich utrzymywania w dobrym stanie technicznym oraz do ich odśnieżania w okresie zimowym. W przypadku nie zapewnienia odpowiedniego dojazdu do posesji lub z uwagi na brak miejsca manewrowego właściciele nieruchomości wystawiają pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki lub worki na odpady segregowane przy wjeździe na posesję z drogi publicznej w dniu odbioru odpadów komunalnych.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są posiadać odpowiednią ilość pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na odpady segregowane, dostosowanych do systemu wywozu odpadów i minimalnej pojemności określonej w § 5.

5. Pojemność i ilość pojemników oraz worków powinna w optymalny sposób uwzględniać ilość obsługiwanych na terenie nieruchomości mieszkańców nie dopuszczając do ich przepełnienia między terminami odbioru.

6. Gmina wyposaża właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.

§ 9.1. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz worków i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

 1. właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, poprzez ich mycie i dezynfekcję co najmniej dwa razy w roku;
 2. pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
 3. pojemnik musi być szczelny, nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy;
 4. miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie, aby miejsce to było wolne od:
  • odcieków,
  • odpadów zalegających na posadzce luzem lub workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10.1. Odbiór odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych i osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności na terenie Gminy Ryńsk.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych i osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 11.1. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

 1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach ich odbioru, odpady udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
 2. papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
 3. bioodpady w tym odpady zielone należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; dopuszcza się przekazywanie odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem możliwości zagospodarowania bioodpadów przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości na zasadach określonych w § 11 ust. 2;
 4. przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach;
 5. przeterminowane leki weterynaryjne gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w punktach weterynaryjnych;
 6. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 7. zużyte opony i akumulatory należy przekazywać:
  1. do punktów ich sprzedaży,
  2. do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 8. zużyte baterie należy:
  1. gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,
  2. przekazywać do punktów ich sprzedaży;
 9. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy:
  1. przekazywać do punktów ich sprzedaży,
  2. w wyznaczonym przez przedsiębiorcę terminie udostępnić na nieruchomości;
  3. przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 10. meble i odpady wielkogabarytowe należy:
  1. przekazywać indywidualnie do punktu selektywnego zbierania odpadów;
  2. w wyznaczonym przez przedsiębiorcę terminie udostępnić na nieruchomości;
 11. gruz budowlany:
  1. pochodzący z prowadzenia drobnych prac remontowych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (eternit, papa), elementów metalowych, szkła, przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,
  2. inne niż wymienione w lit. a  na dodatkowe, odpłatne zamówienia ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady, 
 12. tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej mogą kompostować bioodpady we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniku przydomowym wg poniższych wymagań:

 1. kompostownik przydomowy może mieć formę:
  1. luźnej pryzmy - w przypadku gospodarstw rolnych,
  2. otwartego - składającego się z 4 ścian zbudowanych z desek, siatki lub innych materiałów,
  3. zamkniętego – plastikowego lub drewnianego pojemnika z otworami pozwalającymi na wentylację, stwarzającymi optymalne warunki do rozkładu;
 2. kompostownik przydomowy winien być zlokalizowany w miejscu wydzielonym na terenie nieruchomości, w sposób zapobiegający rozproszeniu się kompostowanych odpadów, lokalizacja nie powinna powodować uciążliwości dla otoczenia oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.

3. Właściciel nieruchomości posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący bioodpady oraz odpady stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych ogrodów zwolniony jest z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady.

§ 12. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

 1. z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi do 8 lokali mieszkalnych włącznie:
  1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
   • w okresie 01.04 do 31.10 - co dwa tygodnie;
   • w okresie 01.11 do 31.03 - co 4 tygodnie;
  2. bioodpady, w tym odpady zielone:
   • w okresie 01.04 do 31.10 - co dwa tygodnie;
   • w okresie 01.11 do 31.03 - co 4 tygodnie;
  3. papier i tektura - co trzy miesiące,
  4. szkło - co trzy miesiące,
  5. tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe:
   • w okresie 01.04 do 30.09 - co miesiąc;
   • w okresie 01.10 do 31.03 - co 2 miesiące;
 2. z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi (powyżej 8 lokali mieszkalnych):
  1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
   • w okresie od 01.06 do 31.08 - co tydzień,
   • w okresie od 01.09 do 31.05 - co dwa tygodnie,
  2. bioodpady, w tym odpady zielone:
   • w okresie od 01.06 do 31.08 - co tydzień,
   • w okresie od 01.09 do 31.05 - co dwa tygodnie,
  3. papier i tektura - co dwa miesiące,
  4. szkło - raz na miesiąc,
  5. tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;
 3. z nieruchomości związanych z handlem, usługami, produkcją oraz przeznaczonych do użytku publicznego, m.in.: lokale gastronomiczne, handlowe i punkty sprzedaży, domy opieki, hotele, pensjonaty, internaty, itp.:
  1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na miesiąc,
  2. bioodpady, w tym odpady zielone – raz na miesiąc,
  3. papier i tektura – co trzy miesiące,
  4. szkło – co trzy miesiące,
  5. tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co dwa miesiące;
 4. z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od 01.05 do 31.08 każdego roku – co tydzień;
 5. z nieruchomości stanowiących ogródki działkowe w okresie od 1.04 do 31.10 każdego roku – co cztery tygodnie;
 6. z cmentarzy – co cztery tygodnie.

§ 13.1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania nieczystości na powierzchnię oraz przenikania do gruntu. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych stanowi iloraz średniego, rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są usuwać osady ściekowe w nich zgromadzone zgodnie z zaleceniami wynikającymi z dokumentacji technicznej, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. Odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Ryńsk, które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować wyłącznie na składowiskach odpadów. 

§ 15. Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków. 

§ 16. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:

 1. świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
 2. wielokrotne użytkowanie produktów i opakowań;
 3. stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
 4. unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania;
 5. unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych;
 6. zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17.1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymanie zwierząt domowych powinno odbywać się zgodne z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638).

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. 

§ 19. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do wykonywania szczepień ochronnych wymaganych lub zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne i poświadczonych stosownymi zaświadczeniami. 

§ 20. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy stały i skuteczny dozór.

§ 21. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej, chodnikach itp. 

Wymagania związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

 1. posiadania budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.);
 2. wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;
 3. przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych;
 4. gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;
 5. pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich;
 6. obiekty zamknięte (np. kojce dla psów, gołębniki, kojce dla drobiu i innych zwierząt) muszą być zlokalizowane z zachowaniem strefy ochronnej 2 m od granicy działki;
 7. hodowla gołębi ozdobnych może być prowadzona, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 8. obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwierząt gospodarskich należy utrzymywać i dezynfekować w miarę potrzeb. 

Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji

§ 23.1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Ryńsk, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji pomieszczeń przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w okresach od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 30 września.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Ryńsk, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi, poprzez zarządzenie, obszary podlegające deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

 

środa, 02 wrzesień 2020 00:00

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

Napisane przez

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Ryńsk informuje o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

2013
  Wymagane poziomy w 2013 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 12 % 24,28 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 50 % 30,97 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 36 % brak

 

2014
  Wymagane poziomy w 2014 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 14 % 16,09 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 50 % 33,05 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 38 % 100,00 %

 

2015
  Wymagane poziomy w 2015 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 16 % 20,48 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 50 % 19,12 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 40 % 100,00 %

 

2016
  Wymagane poziomy w 2016 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 18 % 16,80 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 45 % 0,07 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 42 % 100,00 %

 

2017
  Wymagane poziomy w 2017 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 20 % 20,58 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 45 % 0,00 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 45 % 100,00 %

 

2018
  Wymagane poziomy w 2018 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 30 % 20,64 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 40 % 5,79 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 50 % 95,31 %

 

2019
  Wymagane poziomy w 2019 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 40 % 33,94 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 40 % 9,91 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 60 % 100 %

 

2020
  Wymagane poziomy w 2020 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali min. 50 % 51,80 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 35 % do dnia 16 lipca 2020 r. 44,93 %
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, poddanych odzyskowi innymi metodami odpadów budowlano rozbiórkowych (bez niebezpiecznych) min. 70 % 100 %

 

2021
  Wymagane poziomy w 2021 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych min. 20 % 39,35 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania x 14,77 %
Poziom składowania odpadów x 56,15 %

 

2022
  Wymagane poziomy w 2022 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych min. 25 % 27,53 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania x 12,11 %
Poziom składowania odpadów x 61,21 %

 

2023
  Wymagane poziomy w 2023 r. Poziomy osiągnięte przez Gminę Ryńsk
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych min. 35 % 27,80 %
Poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania max. 35 % 10,84 %
Poziom składowania odpadów x 50,38 %
czwartek, 07 marzec 2019 00:00

Opłaty i deklaracje

Napisane przez

Stawki obowiązujące w Gminie Ryńsk

Jako podstawę do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych przyjęto liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 33 zł od osoby.

Jeżeli na terenie nieruchomości bioodpady (odpady zielone z ogrodu bez ziemi, skoszona trawa, liście, gałęzie, kwiaty, chwasty, odpady spożywcze) będą kompostowane na specjalnie przygotowanych kompostownikach, wówczas obowiązuje zniżka opłaty w wysokości 2 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Należy jednak posiadać na nieruchomości specjalnie przygotowane do tego celu miejsce - kompostownik.

Segregacja odpadów na nieruchomości jest od 1 stycznia 2020 roku obowiązkowa!

Opłata za 1 pojemnik na na terenie nieruchomości niezamieszkałej

pojemnik

cena pojemnika

120 l

20 zł

240 l

35 zł

1 100 l

140 zł

 

Miesięczne opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 25. dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

 

Składanie deklaracji

W ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, na mieszkańców gmin nałożono obowiązek wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej. Wzór deklaracji uchwalony został przez Radę Gminy 30 grudnia 2019 roku. Właściciele, użytkownicy lub zarządcy nieruchomości, mają obowiązek złożenia deklaracji.

W przypadku nie złożenia deklaracji w wymaganym terminie na właścicieli lub użytkowników nieruchomości zostaną nałożone decyzje administracyjne określające wysokość stawki.

Deklaracje należy złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Ryńsk lub przysłać na adres Urząd Gminy Ryńsk, ul. Mickiewicza 21, 87-200 Wąbrzeźno.

 

DEKLARACJE DO POBRANIA

Deklaracja dla nieruchomości zamieszkałych

Załącznik do deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych

 

 

piątek, 11 styczeń 2013 00:00

Zagospodarowanie odpadów

Napisane przez

Zagospodarowanie odpadów

Na każdego właściciela, zarządcę lub użytkownika nieruchomości zostanie nałożony obowiązek zbierania odpadów produkowanych w gospodarstwie domowym.

Odpady będą składowane w odpowiednich pojemnikach umieszczonych na terenie nieruchomości. Właściciel nieruchomości zostanie zobowiązany ustawić pojemniki w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

Rodzaje pojemników przeznaczonych do składowania odpadów są przedstawione w Rozdziale 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąbrzeźno.

          Na czym polega selektywna zbiórka (segregacja) odpadów?

Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane. Oddzielenie składuje się materiały nadające się do powtórnego wykorzystania. Selektywna zbiórka umożliwia ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowisko oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych.

Segregacja odpadów

Wdrażającnowy system gospodarki odpadami komunalnymi na zasadzie segregacji odpadów, objęto zasięgiem wszystkie strumienie odpa­dów, tzn. odpady z gospodarstw domowych, drobnego przemysłu, usług i handlu. Materiały wysegregowane będą mogły być powtórnie wykorzystane jako su­rowce. W takim przypadku będziemy mieli do czynienia z najbardziej pożądaną formą gospodarki odpadami - recyklingiem. Główną zasadą selektywnej zbiórki odpa­dów komunalnych jest wydzielenie surowców wtórnych (metale, szkło, papier, tworzywa sztucz­ne, tekstylia). Segregacja odpadów pozwala również na wydzielenie ze strumienia odpa­dów komunalnych - odpadów niebezpiecznych, do których zaliczyć można między innymi baterie, lampy rtęciowe, akumulatory, przeterminowane leki, środki pestycydowe i dezynfekcyjne wraz z opakowaniami, i wiele innych. Zwiększa to możliwości przerobu odpadów oraz ułatwia unieszkodliwianie. Oddzielnie będzie się gromadzić odpady wielkoga­barytowe, w tym zużyte lodówki, pralki, telewizory, meble, itp.

System selektywnej zbiórki odpadów będzie realizowany w głównej mierze poprzez rozstawienie przy nieruchomościach pięciu pojemników na odpady komunalne – papier, plastik, szkło, bioodpady oraz pojemnik do zmieszanych odpadów komunalnych. Jest to tzw. system zbierania odpadów „u źródła” powstania.Indywidualna zbiórka na każdej posesji to najbardziej efektywny spo­sób selektywnej zbiórki odpadów.

W sposób selektywny będą zbierane następujące strumienie odpadów:

 • niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
 • tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe,
 • papier i tekturę,
 • szkło,
 • bioodpady, w tym odpady zielone,
 • przeterminowane leki
 • zużyte baterie,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • gruz budowlany powstały w wyniku drobnych prac remontowych,
 • tekstylia i odzież.

Zbiór segregowanych odpadów tj. plastik, szkło, papier, bioodpady odbywa się w następujący sposób:

Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy nieruchomości gromadzą surowce wtórne do dodatkowo dostarczonych, oznakowanych odpowiednią kolorystyką oraz napisem pojemników. Wyselekcjonowane odpady trafią do powtórnego przerobu. Ze względów higienicznych jak i estetycznych ważne jest, by szczególnie opakowania po produktach spożywczych były puste i w miarę możliwości czyste.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków przeznaczonych do zbierania:

 1. kolor niebieski – papier i tektura;
 2. kolor żółty – tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe;
 3. kolor zielony – szkło;
 4. kolor brązowy – bioodpady;
 5. kolor zielony – odpady komunalne zmieszane.

 Pojemnik z napisem "SZKŁO" – kolor zielony

Co można wrzucić?

- czyste szklane: butelki po napojach, słoiki po dżemach, marynatach, mogą być zarówno całe, jak i potłuczone.szklo

Czego nie wolno wrzucać?

- ceramiki: porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki,

- szkła budowlanego: szkła okienne, szkło zbrojone,

- luster,

-  zakrętek,

- kapsli i korków,

- zużytych żarówek,

- lamp neonowych i halogenowych,

 -szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych z zawartością.

 Pojemnik z napisem "PLASTIK" – kolor żółty

Co można wrzucić?

- otwarte i zgniecione jednorazowe butelki po napojach,plastik

- opakowania po środkach do prania, szamponach, mydłach w płynie,

- kubki po produktach mlecznych,

- kubki po jogurtach,

- pojemniki po artykułach sypkich,

- duże folie opakowaniowe,

- worki foliowe,

- artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych,

- plastikowe opakowania po owocach,

- metale i opakowania wielomateriałowe.

Czego nie wolno wrzucać?

- tekstyliów,

- styropianu,

- brudnych torebek foliowych,

- brudnych folii z gospodarstwa domowego,

- pampersów,

- brudnych opakowań po żywności.

 Pojemnik z napisem "PAPIER" – kolor niebieski

Co można wrzucić?

- czyste gazety i kolorowe magazyny,papier

- katalogi, prospekty, ulotki,

- książki, zeszyty,

- czysty nie zatłuszczony papier,

- kartony, pudła,

- tekturę falistą,

- torby i worki papierowe.

Czego nie wolno wrzucać?

- tłustego i zabrudzonego papieru,

- papieru i tektury pokrywanych folią metalową lub tworzywami sztucznymi,

- opakowań po mleku, sokach, mrożonkach,

- torebek plastikowych,

- kalki, folii.

Pojemnik z napisem "BIOODPAD" – kolor brązowy

Co można wrzucić?

- odpady zielone z ogrodu, jak skoszona trawa, liście, gałęzie, kwiaty i chwasty bez ziemi;

- odpady domowe (kuchenne) – np. obierki po ziemniakach, skórkę po bananie i mandarynce, resztki obiadu, bioodpadskorupki po jajkach, ości po zjedzonej rybie.

Czego nie wolno wrzucać?

- mięsa,

- ziemi,

- popiołu,

- pampersów,

- tekstyliów,

- plastiku,

- szkła.

 

Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku.

Pozostałe rodzaje odpadów należy zagospodarować w następujący sposób:

 

 • przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach,
 • przeterminowane leki weterynaryjne gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w punktach weterynaryjnych;
 • zużyte opony, akumulatory należy przekazywać do punktów ich sprzedaży
 • zużyte baterie należy:

           a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,

           b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

           c) przekazywać do punktów ich sprzedaży;

 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazywać:

           a) do punktu selektywnego zbierania odpadów,

           b) do punktów ich sprzedaży,

 • meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
 • gruz budowlany:

           a) pochodzący z prowadzenia drobnych prac remontowych przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,

           b) inny niż wymienione w lit. a na dodatkowe zamówienia ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady

 • tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk, zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk 

§ 2. 1. Na każdego właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości nakłada się obowiązek utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych dostarczanych przez odbiorcę odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery, worki na śmieci), ustawienia ich na podłożu utwardzonym lub w altance śmietnikowej i gromadzenie w tych urządzeniach odpadów komunalnych; na każdej nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości niezamieszkałej muszą być pojemniki na odpady komunalne niesegregowane oraz do gromadzenia odpadów podlegających segregacji; 

2) selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych na nieruchomości: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

b) tworzywa sztucznego i metali oraz opakowań wielomateriałowych, 

c) papieru i tektury, 

d) szkła, 

e) bioodpadów, w tym odpadów zielonych,

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

3) selektywne zbieranie i dostarczanie następujących odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

b) gruzu budowlanego powstałego w wyniku drobnych prac remontowych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (eternit, papa), elementów metalowych, szkła, glazury.

c) tekstylia i odzież

4) odbieranie odpadów określonych w ust. 1 pkt. 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów, odpady te należy zbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4; 

5) odprowadzenie nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego przy zachowaniu przepisów odrębnych; 

6) wyposażenie nieruchomości w  oddzielne zbiorniki do gromadzenia ścieków bytowych 
i gnojowicy w gospodarstwach rolnych, które wytwarzają gnojowicę; 

7) zawarcie pisemnej umowy z firmą wywozową posiadającą zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Ryńsk, na odbieranie płynnych odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przechowywanie dowodów płacenia za ww. usługi przez okres 1 roku (umowa i rachunki muszą zostać przedstawione na żądanie przedstawiciela Gminy); 

8) usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno–higienicznego, uniemożliwiającego przedostawanie się zanieczyszczeń na grunty sąsiednie; 

9) uprzątniecie błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących użytkowi publicznemu, w tym chodników położnych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy, niezwłocznie po ich powstaniu; 

10) utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zanieczyszczeń; 

11) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia; 

12) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i  w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres; 

2. Na terenie Gminy Ryńsk, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów w postaci zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeśli ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów; 

2) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

3) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

4) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych; 

5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu miejscami; 

6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości; 

7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp. 

§ 3.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 

2) dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulęgających biodegradacji; 

3) mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu. 

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2 mogą być wykonywane w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l; 

2) kosze na śmieci o pojemności: od 20 l do 60 l; 

3) worki na śmieci o pojemności: od 60 l do 120 l. 

§ 5.  1. Każda nieruchomość zabudowana budynkiem jednorodzinnym musi być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik 120 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2. Każda nieruchomość zabudowana budynkiem wielorodzinnym i nieruchomość niezamieszkała musi być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik 120 l, 240 l lub 1100 l. 

3. Dla nieruchomości położonych na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych i ogródkach działkowych stosuje się zbiorcze pojemniki o pojemności 1100 l. 

§ 6. Ustala się następujące miesięczne ilości odpadów oraz minimalne wielkości pojemników z zastrzeżeniem § 5 dla poszczególnych rodzajów nieruchomości: 

1) dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – pojemnik 120 l; 

2) dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – pojemnik 120 l na każdy jeden lokal mieszkalny z możliwością zastosowania wielokrotności w przeliczeniu na pojemniki odpowiednio od 240 l do 1100 l; 

3) dla szkół i przedszkoli – 4 l na osobę w pojemnikach 240 l do 1100 l; 

4) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, internatów – 20 l na osobę w  pojemnikach 
240 l lub 1100 l; 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na osobę; 

6) dla lokali i punktów gastronomicznych – 30 l na każde miejsce konsumpcyjne w pojemnikach 240 l lub 1100 l; 

7) dla lokali handlowych – pojemnik 120 l na każde 100 m2 powierzchni użytkowej; 

8) dla działek rekreacyjno-wypoczynkowych – 240 l na jedną działkę w pojemnikach 1100 l w okresie od 1.05 do 31.08 każdego roku; 

9) dla ogródków działkowych – 30 l na każdą działkę w pojemnikach 1100 l w okresie od 1.05 do 30.09 każdego roku; 

10) dla cmentarzy – 4 l na 1 miejsce pochówku w pojemnikach 240 l lub 1100 l; 

11) w miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych. 

§ 7. Odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a-e zbierane są w pojemnikach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemności zapewniającej zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między terminami odbioru odpadów. 

§ 8.1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków przeznaczonych do zbierania: 

1) kolor niebieski – papier i tektura; 

2) kolor żółty – tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe; 

3) kolor zielony – szkło; 

4) kolor brązowy – bioodpady; 

5) kolor zielony – odpady komunalne zmieszane. 

2. Pojemnik do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj odpadu gromadzonego w pojemniku. 

3. Na pojemnikach winna być umieszczona informacja zawierająca nazwę przedsiębiorcy będącego właścicielem lub posiadaczem pojemnika, logo, adres i telefon obsługującego pojemnik przedsiębiorcy. 

4. W pojemnikach i kontenerach na odpady komunalne nie gromadzi się śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, konarów drzew, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

§ 9.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

2. W przypadku, gdy zabudowania znajdują się w znacznej odległości od granicy nieruchomości, do których prowadzi droga niepubliczna, właściciel na własną odpowiedzialność zapewnia dojazd pojazdom odbierającym odpady komunalne lub dostarczyć pojemniki do granicy nieruchomości z drogą publiczną. 

3. Właściciele nieruchomości, do których prowadzą drogi wewnętrzne stanowiące ich własność zobowiązani są do ich utrzymywania w dobrym stanie technicznym oraz do ich odśnieżania w okresie zimowym. W przypadku nie zapewnienia odpowiedniego dojazdu do posesji lub z uwagi brak miejsca manewrowego właściciele nieruchomości wystawiają pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki lub worki na odpady segregowane przy wjeździe na posesję z drogi publicznej w dniu odbioru odpadów komunalnych. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są posiadać odpowiednią ilość pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na odpady segregowane, dostosowanych do systemu wywozu odpadów i minimalnej pojemności określonej w § 6.

5. Pojemność i ilość pojemników oraz worków powinna w optymalny sposób uwzględniać ilość obsługiwanych na terenie nieruchomości mieszkańców nie dopuszczając do ich przepełnienia w okresach między terminami odbioru.

6. Gmina wyposaża nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

§ 10. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym poprzez mycie i dezynfekcje, co najmniej raz w roku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności na terenie Gminy Ryńsk. 

§ 12. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 13. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach ich odbioru, odpady udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

3) bioodpady należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; ponadto można również gromadzić w  kompostowniach przydomowych; 

4) przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach; 

5) przeterminowane leki weterynaryjne gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w punktach weterynaryjnych; 

6) zużyte opony, akumulatory należy przekazywać:

a) do punktów ich sprzedaży; 

b) do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

7) zużyte baterie należy: 

a) gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej, 

b) przekazywać do punktów ich sprzedaży; 

8) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy:

   a) przekazywać do punktów ich sprzedaży,

    b) w wyznaczonym przez przedsiębiorcę terminie udostępnić na nieruchomości;

9) meble i odpady wielkogabarytowe należy:

a) przekazywać indywidualnie do punktu selektywnego zbierania odpadów; 

b) w wyznaczonym przez przedsiębiorcę terminie udostępnić na nieruchomości;

10) gruz budowlany: 

a) pochodzący z prowadzenia drobnych prac remontowych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (eternit, papa), elementów metalowych, szkła, glazury, przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

b) inne niż wymienione w lit.a  na dodatkowe, odpłatne zamówienia ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady, 

11) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

§ 14. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w § 2 ust. 1 pkt 2 z terenów nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) z nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi (do 8 lokali mieszkalnych): 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na miesiąc, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone – raz na miesiąc, 

c) papier i tektura – co trzy miesiące, 

d) szkło – co trzy miesiące, 

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co dwa miesiące; 

2) z nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi (powyżej 8 lokali mieszkalnych): 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

- w okresie od 01.06 do 31.08 – co tydzień, 

- w okresie od 01.09 do 31.05 – co dwa tygodnie, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone: 

- w okresie od 01.06 do 31.08 – co tydzień, 

- w okresie od 01.09 do 31.05 – co dwa tygodnie, 

c) papier i tektura – co dwa miesiące, 

d) szkło – raz na miesiąc, 

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co dwa tygodnie; 

3) z nieruchomości związanych z handlem, usługami, produkcją oraz przeznaczonych do użytku publicznego, m.in.: lokale gastronomiczne, handlowe i punkty sprzedaży, domy opieki, hotele, pensjonaty, internaty, itp.: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na miesiąc, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone – raz na miesiąc, 

c) papier i tektura – co trzy miesiące, 

d) szkło – co trzy miesiące, 

e) tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co dwa miesiące; 

4) z nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wyposażonych w obiekty trwale i nietrwale związane z gruntem: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

- w okresie od 01.05 do 31.08 – co tydzień, 

b) bioodpady, w tym odpady zielone oraz papier 

- w okresie od 01.05 do 31.08 – co tydzień, 

c) szkło, tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe 

- w okresie od 01.05 do 31.08 – co tydzień, 

5) z nieruchomości stanowiących ogródki działkowe w okresie od 1.05 do 30.09 każdego roku – co cztery tygodnie; 

6) z cmentarzy – co cztery tygodnie. 

§ 15. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu. 

 Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. Odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Ryńsk, które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować wyłącznie na składowiskach odpadów. 

§ 17. Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do stacji zlewnej zlokalizowanych na terenie oczyszczalni ścieków. 

§ 18. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez: 

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości; 

2) wielokrotne użytkowanie produktów i opakowań; 

3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów; 

4) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania; 

5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych; 

6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 19. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymanie zwierząt domowych powinno odbywać się zgodne z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r. poz. 856) 

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. 

2. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i kagańcu. 

3. Nieruchomość, na której znajdują się psy należy wyposażyć w tablicę ostrzegawczą umieszczoną w widocznym miejscu przed wejściem na teren nieruchomości. 

§ 21. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do wykonywania szczepień ochronnych wymaganych lub zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne i poświadczonych stosownymi zaświadczeniami. 

§ 22. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej, chodnikach itp. 

§ 23. 1. Martwe zwierzęta domowe podlegają: 

1) bezpośredniemu unieszkodliwianiu, jako odpady przez spopielanie w zatwierdzonej spalarni; 

2) przetworzeniu w zatwierdzonych zakładach przetwórczych, po unieszkodliwianiu jako odpady przez spopielanie lub współspopielanie w zatwierdzonych spalarniach lub współspalarniach; 

3) po przetworzeniu w zatwierdzonych zakładach przetwórczych unieszkodliwianiu jako odpady przez składowanie na zatwierdzonych składowiskach. 

2. Za zatwierdzone zakłady przetwórcze w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, uważa się podmioty, które uzyskały decyzję powiatowego lekarza weterynarii oraz prowadzoną przez podmioty działalność nadzorowaną przez Inspekcję Weterynaryjną. 

§ 24. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na: 

1) osobie posiadającej zwierzę; 

2) właścicielach nieruchomości – w przypadku zwierząt bezpańskich, padłych na terenie ich nieruchomości; 

3) Gminie – w pozostałych przypadkach. 

Rozdział 7.
Wymagania związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 25. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409); 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona; 

3) przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych; 

4) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków; 

5) pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich; 

6) obiekty zamknięte (np. kojce dla psów, gołębniki, kojce dla drobiu i  innych zwierząt) muszą być zlokalizowane z zachowaniem strefy ochronnej 2 m od granicy działki; 

7) hodowla gołębi ozdobnych może być prowadzona, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów; 

8) obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwierząt gospodarskich należy utrzymywać i dezynfekować w miarę potrzeb. 

Rozdział 8.
Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji 

§ 26.1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Ryńsk, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji pomieszczeń przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

2. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w okresach od 1 do 30 kwietnia od oraz od 1 do 30 września. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Ryńsk, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi, poprzez zarządzenie, obszary podlegające deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 27. Zasady postępowania w przypadku nieprzestrzegania obowiązków określonych w Regulaminie reguluje art. 5 ust. 7 oraz art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

środa, 17 lipiec 2013 00:00

Harmonogram wywozu odpadów

Napisane przez
Harmonogram na 2018 rok  

 

Harmonogram na 2018 001
 Harmonogram na 2018 002
 Harmonogram na 2018 003
 Harmonogram na 2018 004
 Harmonogram na 2018 005
 Harmonogram na 2018 006
 Harmonogram na 2018 007
 Harmonogram na 2018 008
 Harmonogram na 2018 009
 Harmonogram na 2018 010
2018 gazettka 001
2018 gazettka 002piątek, 14 grudzień 2012 00:00

Gospodarka odpadami w Gminie Ryńsk

Napisane przez
kosz smieci odpady

 SZANOWNY MIESZKAŃCU

   W dniu 1 lipca 2011r. Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zasadniczo zmieniła dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi i ustanowiła nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższa ustawa weszła w życie w dniu 1 stycznia 2012r. i nałożyła na gminę obowiązek stopniowego wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami, najpóźniej do dnia 1 lipca 2013 roku. 
   Przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zwolniło właścicieli z obowiązku podpisywania umów z przedsiębiorstwami trudniącymi się tego rodzaju działalnością. W zamian za to gmina pobiera opłatę uwzględniającą m.in. koszty zbierania, odzysku, a także unieszkodliwiania odpadów. Dzięki tej ustawie Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. W Gminie Ryńsk system ten ruszył 1 lipca 2013 roku.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowe obowiązki gmin wynikające ze zmiany ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach

Nowe prawo dla czystego środowiska

Strona informacyjno-reklamowa pod patronatem Ministerstwa Środowiska Rzeczpospolitej Polskiej, na której dostępne są informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami. Jednocześnie na stronie dostępne są materiały dotyczące edukacji ekologicznej w zakresie segregowania odpadów i szkodliwości spalania śmieci.

 

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top