Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W dniu 21 listopada 2017 roku Rada Gminy Ryńsk podjęła Uchwałę Nr XLI/315/2017 w sprawie Zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ryńsk.


- Powyższa uchwała przewiduje udzielanie dotacji ze środków budżetu gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Ryńsk;
- Dotacja będzie udzielana tylko osobom fizycznym dla inwestycji zrealizowanych w budownictwie mieszkaniowym polegających na wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków;
- Warunkiem otrzymania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków;
- Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione na zakup wyłącznie nowych urządzeń posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego;
- Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach dotacji będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy;
- Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej;
- Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 2.000,00 zł dla budynku jednorodzinnego lub 3.500,00 zł dla budynku wielorodzinnego;
- O możliwości otrzymania dotacji decyduje kolejność wniosków (data złożenia w Urzędzie Gminy Ryńsk). Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w niniejszych zasadach. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ryńsk, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku;

UWAGA:

1. Wnioski należy składać przed dokonaniem zakupu oraz montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Data rozpoczęcia wydawania i składania wniosków to 8 stycznia 2018 roku.
3. Inwestycję należy wykonać i rozliczyć w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku.

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

§ 1.1. Ustala się zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy środowiska przez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dotacje udzielane będą na częściowe pokrycie wydatków poniesionych na zakup przydomowych oczyszczalni ścieków służących do oczyszczania ścieków bytowych z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Ryńsk.
3. Dotacje udzielane będą, gdy wnioskujący nie ma możliwości odprowadzenia ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, gdy włączenie się do tej sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie lub nie planuje się budowy takiej sieci.
4. Udzielona dotacja stanowi pomoc de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (jeżeli nieruchomość wykorzystują do jej prowadzenia), a jej udzielenie następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, z 24.12.2013).
5. Dotacja stanowi pomoc de minimis dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą (jeżeli nieruchomość wykorzystują do jej prowadzenia), a jej udzielenie następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352, z 24.12.2013 str. 9) lub Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45).
6. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność rolniczą ubiegający się o udzielenie dotacji stanowiącej pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz z wnioskiem o udzielenie tej dotacji zobowiązany jest przedłożyć także:
1) wszystkie zaświadczenia o:
a) pomocy de minimis,
b) pomocy de minimis w rolnictwie,
c) pomocy de minimis w rybołówstwie,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości:
a) pomocy de minimis,
b) pomocy de minimis w rolnictwie,
c) pomocy de minimis w rybołówstwie,
otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub pomocy de minimis w rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie odpowiednio na Formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn.zm.) albo na Formularzu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).

§ 2.1. Dotacja może być udzielana osobom fizycznym, osobom fizycznym wykorzystującym nieruchomość do prowadzenia działalności gospodarczej oraz prowadzącym działalność rolniczą.
2. Z wnioskiem o udzielenie dotacji na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków może wystąpić właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty posiadający nieruchomość zlokalizowaną na terenie Gminy Ryńsk. Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni.
3. Warunkiem otrzymania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie zanieczyszczeń przez zainstalowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Dofinansowaniu podlegają wydatki poniesione na zakup wyłącznie nowych urządzeń posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

§ 3.1. Wielkość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.
2. Wnioski będą realizowane do momentu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.
3. Wnioski niezrealizowane w danym roku budżetowym nie są przenoszone do realizacji na rok następny.
4. Datą decydującą o uprawnieniu do otrzymania w danym roku budżetowym dotacji jest data przedłożenia w Urzędzie Gminy Ryńsk końcowego protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków – nie później niż do 30 listopada.

§ 4.1. Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości do 2.000,00 zł dla budynku jednorodzinnego lub 3.500,00 zł dla budynku wielorodzinnego.
2. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może uzyskać dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do danego budynku mieszkalnego.
3. Wnioskodawca może otrzymać dotację pod warunkiem nie zalegania z opłacaniem opłat i podatków lokalnych stanowiących dochód Gminy Ryńsk.

§ 5. Wnioskodawca składa do Wójta Gminy wniosek o dofinansowanie przed przystąpieniem do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, w którym określa:
1) geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której będzie zlokalizowana oczyszczalnia ścieków;
2) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3) obiekt budowlany, dla którego będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
4) informację o rodzaju montowanej oczyszczalni ścieków oraz wstępny koszt przedsięwzięcia;
5) datę rozpoczęcia i zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni.

§ 6.1. Do wniosku o udzielenie dotacji wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:
1) pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i ewentualne zatwierdzenie zamiennego projektu zagospodarowania, wydane przez Starostę Wąbrzeskiego, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna lub zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących budowy przydomowej oczyszczalni potwierdzone datą wpływu do Starosty Wąbrzeskiego;
2) mapę z naniesioną lokalizacją oczyszczalni;
3) pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Wąbrzeskiego dla oczyszczalni o przepustowości powyżej 5m3 na dobę.
2. W przypadku współwłasności terenu, na którym ma być zlokalizowana oczyszczalnia, posiadanie pisemnej zgody wszystkich właścicieli terenu na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce.

§ 7.1. Przy rozpatrywaniu wniosków o dotację decyduje kolejność wniosków (data złożenia w Urzędzie Gminy Ryńsk).
2. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełnienia wymagań określonych w niniejszych zasadach. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ryńsk, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
3. Weryfikacja polega na sprawdzeniu kompletności wniosku oraz jego zasadności, przez którą należy rozumieć określenie możliwości włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej lub gdy włączenie się do tej sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie lub nie planuje się budowy takiej sieci.
4. Na podstawie w/w protokołu sporządzana będzie z wnioskodawcą umowa określająca:
1) typ przydomowej oczyszczalni ścieków;
2) kwotę dotacji;
3) termin rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.

§ 8.1. Dotacja zostanie przekazana na podstawie końcowego protokołu odbioru przydomowej oczyszczalni ścieków sporządzonego w terminie 30 dni po pisemnym zgłoszeniu przez wnioskodawcę wykonania przedsięwzięcia.
2. Protokół odbioru sporządzony będzie przy udziale przedstawicieli Urzędu Gminy, wnioskodawcy oraz kierownika budowy w przypadku objęcia przez niego kierownictwa budowy.
3. Załącznikami do protokołu odbioru będą:
1) imienny dowód zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków (potwierdzone ksero faktury);
2) certyfikat lub aprobata techniczna wykazujące, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi (bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowe, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska ważne w dniu zakupu oczyszczalni).

Czytany 6223 razy Ostatnio zmieniany środa, 03 styczeń 2018 10:53

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top