Ochrona środowiska

Ochrona środowiska (26)

Stan realizacji programu na dzień Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Liczba zawartych umów Kwota wypłaconych dotacji
30.06.2024 4 0 3 0

Gmina Ryńsk ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.

Na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w Urzędzie Gminy Ryńsk uruchomiony został Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenia wniosku oraz pomoc w jego późniejszym rozliczeniu.

Informacje na temat programu można uzyskać pod nr tel. 56 687 75 49.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 2519 ze zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Lp. Podmiot Numer telefonu
1. Firma Transportowa Jan Piotrowski, ul. Wolności 34/2, 87-200 Wąbrzeźno 601 429 707
2. Usługi Asenizacyjne Marek Makowski, Kotnowo 16, 87-214 Płużnica 601 910 673
3. WALDMAR Waldemar Marchewka, Jaworze 33, 87-200 Wąbrzeźno 507 189 058
4. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze 801 133 088
5. Rafał Splitt, Nowy Dwór 47a, 87-410 Kowalewo Pomorskie brak
6. TOI TOI POLSKA Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa 804 204 204
7. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Mostowa 8B, 87-400 Golub-Dobrzyń 798 874 739
8. Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o., Ostrowite 4, 87-400 Golub-Dobrzyń 56 683 62 96
9. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie 56 684 01 15
10. EKOLAND Andrzej Popielec, Wałycz, Myśliwiecka 39 669 195 403
Stan realizacji programu na dzień Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Liczba zrealizowanych przedsięwzięć Liczba zawartych umów Kwota wypłaconych dotacji
31.12.2022 r. 192 87 169 1 611 577,06
31.03.2023 r. 208 99 181 2 192 029,88
30.06.2023 r. 225 116 200 2 662 015,26
30.09.2023 r. 248 124 224 3 158 809,52
31.12.2023 r. 273 136 242 3 675 887,58
31.03.2024 r. 296 151 260 4 532 662,17
30.06.2024 r. 322 157 271 4 909 246,93

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk 

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk, zwany dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ryńsk

§ 2.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:

 1. tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań wielomateriałowych;
 2. papieru i tektury;
 3. szkła;
 4. bioodpadów, w tym odpadów zielonych;
 5. odpadów niebezpiecznych w tym przeterminowanych leków i chemikaliów;
 6. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów medycznych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
 7. zużytych baterii i akumulatorów;
 8. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 9. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
 10. odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 11. zużytych opon;
 12. tekstyliów i odzieży.

2. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów.

3. Właściciele nieruchomości maja obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się pieszych i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów usuwa się z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

4. Na każdego właściciela/zarządcę/użytkownika nieruchomości nakłada się obowiązek utrzymania czystości i porządku oraz utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości. poprzez:

 1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych dostarczanych przez odbiorcę odpadów komunalnych (pojemniki, kontenery, worki na śmieci), ustawienie ich na podłożu utwardzonym lub w altance śmietnikowej i gromadzenie w tych urządzeniach odpadów komunalnych; na każdej nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości niezamieszkałej muszą być pojemniki na odpady komunalne niesegregowane oraz do gromadzenia odpadów podlegających segregacji;
 2. odprowadzenie nieczystości ciekłych do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego przy zachowaniu przepisów odrębnych;
 3. wyposażenie nieruchomości w oddzielne zbiorniki do gromadzenia ścieków bytowych i gnojowicy w gospodarstwach rolnych, które wytwarzają gnojowicę;
 4. zawarcie pisemnej umowy z firmą wywozową posiadającą zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Ryńsk, na odbieranie płynnych odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przechowywanie dowodów płacenia za ww. usługi przez okres 1 roku (umowa i rachunki muszą zostać przedstawione na żądanie przedstawiciela Gminy);
 5. usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno–higienicznego, uniemożliwiającego przedostawanie się zanieczyszczeń na grunty sąsiednie;
 6. utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zanieczyszczeń;
 7. utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
 8. gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres.

5. Na terenie Gminy Ryńsk, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

 1. spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów w postaci zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeśli ich spalanie nie narusza odrębnych przepisów;
 2. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
 3. indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
 4. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu miejscami;
 5. indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
 6. wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp. 

§ 3.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi z wyłączeniem mycia podwozia i silnika, dozwolone jest tylko przy wykorzystaniu środków ulegających biodegradacji wyłącznie:

 1. na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
 2. na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu i jeżeli nie zanieczyszczają środowiska, a powstające odpady są gromadzone i usuwane są w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz pod warunkiem zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

 1. pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l;
 2. kosze o pojemności: od 20 l do 60 l;
 3. worki o pojemności: od 60 l do 120 l. 

§ 5. Ustala się następujące miesięczne ilości odpadów oraz minimalne wielkości pojemników:

 1. dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – pojemnik 120 l;
 2. dla gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych –pojemniki od 240 l do 1100 l;
 3. dla szkół i przedszkoli – 8 l na osobę w pojemnikach 1100 l;
 4. dla domów opieki, dziennych domów opieki, hoteli, pensjonatów, internatów – 80 l na osobę w pojemnikach  1100 l;
 5. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych –20 l na osobę w pojemnikach od 120 l do 1100 l;
 6. dla lokali i punktów gastronomicznych –150 l na każde miejsce konsumpcyjne w pojemnikach 1100 l;
 7. dla lokali handlowych –na każde 100 m2 powierzchni użytkowej240 l w pojemnikach 240 l do 1100 l;
 8. w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, jednego pojemnika 120 l na odpady;
 9. dla działek rekreacyjno-wypoczynkowych – 240 l na jedną działkę w pojemnikach 1100 l w okresie od 1.05 do 31.08 każdego roku;
 10. dla ogródków działkowych – 60 l na każdą działkę w pojemnikach 1100 l w okresie od 1.04 do 31.10 każdego roku;
 11. dla cmentarzy – 6 l na 1 miejsce pochówku w pojemnikach 1100 l;
 12. w miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych.

§ 6. Odpady zbierane w sposób selektywny wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-4 zbierane są w pojemnikach o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i pojemności zapewniającej zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości przez okres między terminami odbioru odpadów.

§ 7.1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników i worków:

 1. kolor niebieski – papier i tektura;
 2. kolor żółty – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe;
 3. kolor zielony – szkło;
 4. kolor brązowy – bioodpady;
 5. kolor czarny – odpady komunalne zmieszane. 

2. Pojemnik i worek do zbiórki odpadów musi posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonego odpadu.

3. Na pojemnikach powinna być umieszczona informacja zawierająca nazwę przedsiębiorcy będącego właścicielem lub posiadaczem pojemnika, logo, adres i telefon obsługującego pojemnik przedsiębiorcy.

4. W pojemnikach, workach i kontenerach na odpady komunalne nie gromadzi się śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, konarów drzew, gruzu budowlanego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

§ 8.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

2. W przypadku, gdy zabudowania znajdują się w znacznej odległości od granicy nieruchomości, do których prowadzi droga niepubliczna, właściciel na własną odpowiedzialność zapewnia dojazd pojazdom odbierającym odpady komunalne lub dostarcza pojemniki lub worki do granicy nieruchomości z drogą publiczną.

3. Właściciele nieruchomości, do których prowadzą drogi wewnętrzne stanowiące ich własność zobowiązani są do ich utrzymywania w dobrym stanie technicznym oraz do ich odśnieżania w okresie zimowym. W przypadku nie zapewnienia odpowiedniego dojazdu do posesji lub z uwagi na brak miejsca manewrowego właściciele nieruchomości wystawiają pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki lub worki na odpady segregowane przy wjeździe na posesję z drogi publicznej w dniu odbioru odpadów komunalnych.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są posiadać odpowiednią ilość pojemników na odpady zmieszane oraz pojemników na odpady segregowane, dostosowanych do systemu wywozu odpadów i minimalnej pojemności określonej w § 5.

5. Pojemność i ilość pojemników oraz worków powinna w optymalny sposób uwzględniać ilość obsługiwanych na terenie nieruchomości mieszkańców nie dopuszczając do ich przepełnienia między terminami odbioru.

6. Gmina wyposaża właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych.

§ 9.1. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz worków i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

 1. właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej, poprzez ich mycie i dezynfekcję co najmniej dwa razy w roku;
 2. pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
 3. pojemnik musi być szczelny, nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy;
 4. miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie, aby miejsce to było wolne od:
  • odcieków,
  • odpadów zalegających na posadzce luzem lub workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10.1. Odbiór odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych i osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności na terenie Gminy Ryńsk.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych i osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 11.1. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

 1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach ich odbioru, odpady udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
 2. papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy zbierać w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
 3. bioodpady w tym odpady zielone należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; dopuszcza się przekazywanie odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem możliwości zagospodarowania bioodpadów przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości na zasadach określonych w § 11 ust. 2;
 4. przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach;
 5. przeterminowane leki weterynaryjne gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w punktach weterynaryjnych;
 6. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 7. zużyte opony i akumulatory należy przekazywać:
  1. do punktów ich sprzedaży,
  2. do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
 8. zużyte baterie należy:
  1. gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,
  2. przekazywać do punktów ich sprzedaży;
 9. zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy:
  1. przekazywać do punktów ich sprzedaży,
  2. w wyznaczonym przez przedsiębiorcę terminie udostępnić na nieruchomości;
  3. przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 10. meble i odpady wielkogabarytowe należy:
  1. przekazywać indywidualnie do punktu selektywnego zbierania odpadów;
  2. w wyznaczonym przez przedsiębiorcę terminie udostępnić na nieruchomości;
 11. gruz budowlany:
  1. pochodzący z prowadzenia drobnych prac remontowych z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (eternit, papa), elementów metalowych, szkła, przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów,
  2. inne niż wymienione w lit. a  na dodatkowe, odpłatne zamówienia ich odbioru u przedsiębiorcy odbierającego odpady, 
 12. tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej mogą kompostować bioodpady we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniku przydomowym wg poniższych wymagań:

 1. kompostownik przydomowy może mieć formę:
  1. luźnej pryzmy - w przypadku gospodarstw rolnych,
  2. otwartego - składającego się z 4 ścian zbudowanych z desek, siatki lub innych materiałów,
  3. zamkniętego – plastikowego lub drewnianego pojemnika z otworami pozwalającymi na wentylację, stwarzającymi optymalne warunki do rozkładu;
 2. kompostownik przydomowy winien być zlokalizowany w miejscu wydzielonym na terenie nieruchomości, w sposób zapobiegający rozproszeniu się kompostowanych odpadów, lokalizacja nie powinna powodować uciążliwości dla otoczenia oraz negatywnego oddziaływania na środowisko.

3. Właściciel nieruchomości posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący bioodpady oraz odpady stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych ogrodów zwolniony jest z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady.

§ 12. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

 1. z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi do 8 lokali mieszkalnych włącznie:
  1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
   • w okresie 01.04 do 31.10 - co dwa tygodnie;
   • w okresie 01.11 do 31.03 - co 4 tygodnie;
  2. bioodpady, w tym odpady zielone:
   • w okresie 01.04 do 31.10 - co dwa tygodnie;
   • w okresie 01.11 do 31.03 - co 4 tygodnie;
  3. papier i tektura - co trzy miesiące,
  4. szkło - co trzy miesiące,
  5. tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe:
   • w okresie 01.04 do 30.09 - co miesiąc;
   • w okresie 01.10 do 31.03 - co 2 miesiące;
 2. z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi (powyżej 8 lokali mieszkalnych):
  1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
   • w okresie od 01.06 do 31.08 - co tydzień,
   • w okresie od 01.09 do 31.05 - co dwa tygodnie,
  2. bioodpady, w tym odpady zielone:
   • w okresie od 01.06 do 31.08 - co tydzień,
   • w okresie od 01.09 do 31.05 - co dwa tygodnie,
  3. papier i tektura - co dwa miesiące,
  4. szkło - raz na miesiąc,
  5. tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe - co dwa tygodnie;
 3. z nieruchomości związanych z handlem, usługami, produkcją oraz przeznaczonych do użytku publicznego, m.in.: lokale gastronomiczne, handlowe i punkty sprzedaży, domy opieki, hotele, pensjonaty, internaty, itp.:
  1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na miesiąc,
  2. bioodpady, w tym odpady zielone – raz na miesiąc,
  3. papier i tektura – co trzy miesiące,
  4. szkło – co trzy miesiące,
  5. tworzywa sztuczne i metale oraz opakowania wielomateriałowe – co dwa miesiące;
 4. z nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od 01.05 do 31.08 każdego roku – co tydzień;
 5. z nieruchomości stanowiących ogródki działkowe w okresie od 1.04 do 31.10 każdego roku – co cztery tygodnie;
 6. z cmentarzy – co cztery tygodnie.

§ 13.1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania nieczystości na powierzchnię oraz przenikania do gruntu. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych stanowi iloraz średniego, rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są usuwać osady ściekowe w nich zgromadzone zgodnie z zaleceniami wynikającymi z dokumentacji technicznej, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. Odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Ryńsk, które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować wyłącznie na składowiskach odpadów. 

§ 15. Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do stacji zlewnej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków. 

§ 16. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:

 1. świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
 2. wielokrotne użytkowanie produktów i opakowań;
 3. stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw produktów;
 4. unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do recyklingu, kompostowania;
 5. unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych;
 6. zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 17.1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymanie zwierząt domowych powinno odbywać się zgodne z zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638).

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości. 

§ 19. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do wykonywania szczepień ochronnych wymaganych lub zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne i poświadczonych stosownymi zaświadczeniami. 

§ 20. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy stały i skuteczny dozór.

§ 21. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej, chodnikach itp. 

Wymagania związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 22. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

 1. posiadania budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm.);
 2. wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;
 3. przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych;
 4. gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;
 5. pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich;
 6. obiekty zamknięte (np. kojce dla psów, gołębniki, kojce dla drobiu i innych zwierząt) muszą być zlokalizowane z zachowaniem strefy ochronnej 2 m od granicy działki;
 7. hodowla gołębi ozdobnych może być prowadzona, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 8. obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwierząt gospodarskich należy utrzymywać i dezynfekować w miarę potrzeb. 

Obszar i terminy przeprowadzenia deratyzacji

§ 23.1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Ryńsk, jako obszar podlegający obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji pomieszczeń przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw gryzoniom w okresach od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 30 września.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Ryńsk, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi, poprzez zarządzenie, obszary podlegające deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

 

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top