OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno położonej w Ryńsku

Lp. Położenie i opis nieruchomości Nr księgi wieczystej Nr działki

Pow.

działki w ha

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości Cena wywoławcza
1.

Ryńsk

ul. Adama Mickiewicza

Na działce znajduje się część szamba do likwidacji

TO1W/00013526/9

171/4

udział w wysokości 1/2 w dz. nr 171/1

0,1191

0,0375

W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji

25.650,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2016 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Poprzednie przetargi odbyły się w dniach 8 lutego 2016 r. i 4 kwietnia  2016 r.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 9 września 2016 r. na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki oraz miejscowość jej położenia.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Nabywca zobowiązany jest również do poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wyceny nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie, podziału i przygotowania materiałów geodezyjnych.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21,       pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości

stanowiących własność Gminy Wąbrzeźno

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 72/1 1,64

RVI-0,47

PsV-1,17

Użytkowanie rolnicze 226,56 zł
2. Małe Radowiska TO1W/00027433/1 341/10 0,1064 RIIIa-0,1064 j.w.

51,47 zł

3. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 34/3 0,24 RVI-0,24 j.w.

19,35 zł

4. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 13 0,23 RVI-0,23 j.w.

18,54 zł

5. Małe Radowiska TO1W/00024329/8 16 0,15 RVI-0,15 j.w.

12,09 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2016 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 22 sierpnia 2016 r.

Wadium w wysokości:   poz. 1 – 40,00 zł;   poz. 2 – 10,00 zł;   poz. 3 – 3,00 zł;   poz. 4 – 3,00 zł;     poz. 5 – 2,00 zł

należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 4 października 2016 r. przelewem na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno

nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg,

numer działki oraz miejscowość jej położenia. Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone

na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016

Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca    2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych

o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia

wysokości czynszu dzierżawnego są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są

wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym

roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 30 września 2019 r. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Nieruchomości wydzierżawiane są w/g danych ewidencyjnych. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub

telefonicznie pod numerem (56) 687-75-27.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę niżej

wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąbrzeźno

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Trzcianek TO1W/00024358/0

Część dz.

nr 31/10

0,12 RIIIb-0,12 Użytkowanie rolnicze 51,60 zł
2. Trzcianek TO1W/00024358/0 73/11 0,5716

RIIIb-0,3086

RIVa-0,2630

j. w. 217,52

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 24 sierpnia 2016 r.

Wadium w wysokości:   poz. 1 – 10,00 zł;   poz. 2 – 40,00 zł

należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 4 października 2016 r. przelewem na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno

nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki oraz miejscowość jej położenia.

Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,

pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Do zawartych umów dzierżaw stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia

Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno z dnia 20 czerwca   2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych

o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego są niższe

od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia

określonego w pkt 1 są wyższe od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta

do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym, a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres do dnia 30 września 2019 r. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Nieruchomości wydzierżawiane są w/g danych ewidencyjnych. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. Nr 106

lub telefonicznie pod numerem (56) 687-75-27.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno położonej w Przydworzu

Lp. Położenie

Nr księgi

wieczystej

Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza

1.

Przydwórz TO1W/00024352/8 182/11 0,1179 Nieruchomość jest zabudowana murowanym, parterowym budynkiem byłej remizy strażackiej o powierzchni użytkowej 121,34 m2. W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno nieruchomość położona jest w obszarze istniejącej zwartej zabudowy z dopuszczeniem uzupełnień, przekształceń i rehabilitacji.

60.300,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 18 października 2016 r. na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg - działka nr 182/11 położona w Przydworzu.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomość sprzedawana jest w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Nabywca zobowiązany jest również do poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wyceny nieruchomości, zamieszczenia ogłoszeń w prasie i przygotowania materiałów geodezyjnych.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21,       pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następujące lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 199 7r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.)

Lp.

Położenie

nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Nr działki Powierzchnia działki w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości
1.

Małe Radowiska

Budynek mieszkalny

nr 23

TO1W/00024329/8 217/2 0,1700 Lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 20,61 m2 znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego wraz z udziałem w wysokości 2061/5590 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i takim samym udziałem w własności działki nr 217/2 o pow. 0,1700 ha. W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno zabudowana działka nr 217/2 położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych, dla których dopuszcza się zalesienie

10.300,00 zł

2.

Małe Radowiska

Budynek mieszkalny

nr 23

TO1W/00024329/8 217/2 0,1700 Lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 35,29 m2 znajdujący się na parterze budynku mieszkalnego wraz z udziałem w wysokości 3529/5590 w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali i takim samym udziałem w własności działki nr 217/2 o pow. 0,1700 ha. W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno zabudowana działka nr 217/2 położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych, dla których dopuszcza się zalesienie

20.300,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Najemca, któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zostanie powiadomiony na piśmie o przeznaczeniu lokalu do zbycia oraz o przysługującym pierwszeństwie jego nabycia, pod warunkiem złożenia wniosku w terminie określonym w zawiadomieniu.

Szczegółowe informacje o lokalach wymienionych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Wąbrzeźno zostały przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.)

Lp.

Położenie

i opis nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

1.

Małe Radowiska

Działka niezabudowana

TO1W/000

24329/8

217/1 0,1100 RVI - 0,1100 W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno nieruchomość położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych, dla których dopuszcza się zalesienie 4.860,00 zł
2.

Małe Radowiska

Działka niezabudowana

TO1W/000

24329/8

217/3 0,1900 RVI – 0,1900 W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno nieruchomość położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych, dla których dopuszcza się zalesienie 9.320,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie nie skorzystania z tego prawa nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, w sołectwie Małe Radowiska oraz na stronach internetowych: www.wabrzezno.bip.net.pl i www.ugw.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub pod nr tel. (56) 687-75-27.

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top