OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli i użytkowników nieruchomości przyległych do wydzierżawianej nieruchomości na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąbrzeźno

Lp. Położenie nieruchomości Nr Księgi Wieczystej Numer działki Powierzchnia działki w ha Rodzaj użytków w ha Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Wywoławczy roczny czynsz dzierżawny
1. Wałyczyk TO1W/00013774/2 60/9 0,2556

RIIIb-0,0300

RIVa-0,2256

Użytkowanie rolnicze 85,66 zł

Przetarg został ograniczony do właścicieli i użytkowników nieruchomości przyległych do wydzierżawianej nieruchomości ze względu na brak dostępu z drogi publicznej.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2016 r. o godz. 10.20 w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Poprzedni przetarg odbył się w dniu 24 sierpnia 2016 r.

Wadium w wysokości 15,00 zł należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 18 października 2016 r. przelewem na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno

nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno.

Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki oraz miejscowość jej położenia.

Wpłata wadium będzie traktowana jako zgłoszenie uczestnictwa w przetargu określone w § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

Uczestnikowi, który przetarg wygra wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone

po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Do zawartej umowy dzierżawy stosowane będą następujące zasady waloryzacji czynszu:

1) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 Zarządzenia Nr 48/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 20 czerwca      2016 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów rolnych o powierzchni powyżej 0,01 ha, stanowiących własność gminy

oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego zmienionym są niższe od płaconych przez dzierżawcę, dzierżawca płaci czynsz w dotychczasowej wysokości;

2) jeżeli obowiązujące w dniu 1 stycznia stawki czynszu dzierżawnego ustalone zgodnie z § 4 zarządzenia określonego w pkt 1 są wyższe

od płaconych przez dzierżawcę, dotychczasowa wysokość czynszu wzrasta do minimalnej stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym,

a ustalonej zgodnie z § 4 tego zarządzenia.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do dnia 30 września 2019 r. Czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo do dnia 30 marca.

Nieruchomość wydzierżawiana jest w/g danych ewidencyjnych. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, pok. nr 106 lub telefonicznie pod numerem (56) 687-75-27.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Wąbrzeźno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Wąbrzeźno położonych w Małych Radowiskach

Lp.

Położenie

i opis nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

wywoławcza

1.

Małe Radowiska

Działka niezabudowana

TO1W/000

24329/8

217/1 0,1100 RVI - 0,1100 W obowiązujących zapisach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno nieruchomość położona jest w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej, na terenie użytków rolnych, dla których dopuszcza się zalesienie 4.860,00 zł
2.

Małe Radowiska

Działka niezabudowana

TO1W/000

24329/8

217/3 0,1900 RVI – 0,1900 j.w. 9.320,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21, sala nr 201.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w formie pieniężnej do dnia 30 listopada 2016 r. na konto bankowe Gminy Wąbrzeźno nr 04 9486 0005 0030 0908 2006 0004 w BS Chełmno O/Wąbrzeźno. Na dowodzie wpłaty należy wpisać: wadium na przetarg, numer działki oraz miejscowość jej położenia.

Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy kupna.

Nieruchomości sprzedawane są w/g danych ewidencyjnych i w razie potrzeby wznowienia granic obowiązek ten spoczywa na nabywcy.

Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca (koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej).

Nabywca zobowiązany jest również do poniesienia kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży tj. wyceny nieruchomości, zamieszczenia ogłoszenia w prasie i przygotowania materiałów geodezyjnych.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i dowód wpłaty wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21,       pok. nr 106 lub telefonicznie tel. (56) 687-75-27.

WYKAZ

Wójt Gminy Wąbrzeźno podaje do wiadomości, że następująca nieruchomość stanowiąca własność Gminy Wąbrzeźno została przeznaczona do sprzedaży, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Lp.

Położenie

i opis nieruchomości

Nr księgi

wieczystej

Nr działki

Powierzchnia

działki w ha

Rodzaj użytków

w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena

nieruchomości

(netto)

 

1.

Sitno

Działka

niezabudowana

TO1W/000

23751/8

246

0,1700

RIIIb - 0,1700

Dla nieruchomości wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego

21.150,00 zł

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) mają prawo do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. W razie nie skorzystania z tego prawa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąbrzeźno, w sołectwie Sitno oraz na stronach internetowych: www.wabrzezno.bip.net.pl i www.ugw.pl

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno, ul. Mickiewicza 21,      pok. nr 106 lub pod nr tel. (56) 687-75-27.

Dobiegły końca roboty związane z budową budynku garażowego dla OSP w Przydworzu. Zadanie obejmowało budowę budynku parterowego o powierzchni użytkowej ok. 100 m2, utwardzenie placu przed budynkiem z kostki betonowej o powierzchni ok. 270 m2.

W ramach zadania wykonano zjazd z drogi powiatowej nr 1720C oraz utwardzono plac przy remizie o powierzchni ok. 280 m2.

środa, 14 wrzesień 2016 00:00

Przebudowa dróg w Ryńsku

Zakończono zadanie inwestycyjne pod nazwą: ,,Przebudowa dróg w Ryńsku” współfinansowane w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,

Adres Gminy

Urząd Gminy Ryńsk
87-200 Wąbrzeźno
ul. Mickiewicza 21
tel.: (56) 687-75-00
fax.: (56) 450-27-02
skrzynka ePUAP: /8uj4g63pcd/SkrytkaESP
Facebook: Gmina Ryńsk

Wyślij wiadomość do Urzędu Gminy

 

Galeria Gmina Ryńsk

Template Settings

Theme Colors

Cyan Red Green Oranges Teal

Layout

Wide Boxed Framed Rounded
Patterns for Layour: Boxed, Framed, Rounded
Top